24.9.2008 Koko ST -kortiston päivitys

ST 43.22. ETULEHTI RT 16-10698, URAKKAOHJELMAN LAATIMINEN, TALONRAKENNUSTYÖT
Ohjekortti RT 16-10698. Urakkaohjelman laatiminen talonrakennustyöt.
 
 
ST 43.24. ETULEHTI RT 16-10699, URAKKARAJALIITTEEN LAATIMINEN, TALONRAKENNUSTYÖT
Ohjekortti RT 16-10699. Urakkarajaliitteen laatiminen talonrakennustyöt.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000
-standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000
-standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000
-standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000
-standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
 
 
Uuden kortin tarkoituksena on opastaa huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan sellaiset sairaalan ja terveydenhoidon tilat, joissa voi esiintyä räjähdysvaara, sekä antaa ohjeita niiden suojaustoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja mittauksiin sekä tarkastuksia suorittavan henkilökunnan pätevyys- ja koulutusvaatimuksiin.
 
 
Uuden kortin tarkoituksena on opastaa huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan polttoaineen jakelupisteen tilat, joissa esiintyy räjähdysvaara sekä antaa ohjeita niiden suojaustoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja mittauksiin sekä tarkastuksia suorittavan henkilökunnan pätevyys- ja koulutusvaatimuksiin.
 
 
Uuden kortin tarkoituksena on opastaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan ATEX-lainsäädännön tavoitteet ja vaatimukset sekä puutyötilan räjähdysvaaralliset osat. Kortissa annetaan myös ohjeita puutyötilan hoitoon ja kunnossapitoon sekä selvitetään henkilökunnan pätevyys- ja koulutusvaatimukset.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000
-standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita.
 
 
Sisäasiainministeriön asetuksessa SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta edellytetään, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen tulee varmistaa säännöllisellä kunnossapidolla.
Uudessa/päivitetyssä ohjekortissa käsitellään poistumisvalaistusjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä.
 
 
Päivitetyssä suunnitteluohjeessa on otettu huomioon digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21 E/2007 M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
 
Asuinkiinteistön viestintäverkkojen mittauksia, tarkastuksia ja dokumentointia kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä 25 E/2008 M (1.4.2008) sekä 21 E/2007 M (30.6.2007).
 
 
Kortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 päivitettyjä yleiskaapelointijärjestelmää koskevia standardeja sekä 1.4.2008 voimaan tullutta Viestintäviraston määräystä
25 E/2008 M ja siinä annetaan ohjeita korttien ST 681.10 tai ST 681.11 mukaisesti suunnitellun yleiskaapelointijärjestelmän asennuksesta. Ohjeita noudattamalla saavutetaan rakenteeltaan ja suorituskyvyltään standardin SFS-EN 50173-2:2007 mukainen yleiskaapelointi, joka tukee kerroskaapeloinnissa lähiverkkoja vähintään nopeuteen 1 Gbit/s asti ja runkokaapeloinnissa nopeuteen 10 Gbit/s asti. Kaapelointi tukee myös perinteisen puhelinverkon sovelluksia sekä muita standardin SFS-EN 50173-1:2007 liitteessä F mainittuja sovelluksia. Kortissa annetaan ohjeita kaapeloinnin toiminnallisten osien toteuttamisesta ja tähän tarvittavien rakenneosien asentamisesta ja se käsittää kaapeloinnin kaikki osajärjestelmät, alue-, nousu-, kerros- ja kotikaapeloinnin. Alue- ja nousukaapeloinnissa on otettu huomioon myös perinteisen puhelinverkon kaapelointi.
 
 
Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty.  Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
 
 
Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi rikosilmoitinjärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
 
 
Uusi pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.
 
 
Uusi pöytäkirjalomake on rikosilmoitinjärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.
 
 
Uusi urakkaohjelman malli on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun rakennusautomaatiourakka on kohteen pääurakkana.
 
 
Uudesta ST-käsikirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman laaja rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde, jonka tavoitteena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käytännönläheinen kirja soveltuu tiedon lähteeksi ennen kaikkea järjestelmien käyttäjille sekä niiden suunnittelijoille ja rakentajille, alan oppilaitosten oppikirjaksi sekä kiinteistöhuollon käyttökoulutukseen.
 
 
ST-käsikirjan 22 liite sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista ym. Perustietotarjontaa täydentää viiden valvomotoimittajan järjestelmäesimerkit. Tämä liite ei ole mukana CD ohjelman sisällä suuren kokonsa takia. CD on lähetetty ko. kirjan mukana.