Sopimusehdot

Siirry FEBDOK -ohjelman lisenssi- ja ylläpitosopimuksen ehtoihin
Siirry TARJOUSLASKENNAN PAKETTIREKISTERI lisenssiehdot

Siirry YKSIKKÖKUSTANNUKSET lisenssiehdot
Siirry Tietosuoja- ja rekisteriseloste

SEVERI- Palvelun SOPIMUSEHDOT

Toimituksen sisältö ja käyttöoikeusehdot

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Hinnat ja maksaminen

Toimitusaika ja päivitystiheys

Maksuehto ja viivästyskorko

Sopimuksen syntyminen

Kestotilauksen lopettaminen

Käyttöoikeuden peruutus ja irtisanominen myyjän toimesta

Henkilötietolaki ja tietoturva

Asiakastietojen käyttäminen

Sähköinfo Oy:n vastuu

Tilaajan velvollisuudet ja vastuu

Omistusoikeus ja tekijänoikeus

Sopimuksen siirto

Riitaisuuksien ratkaisu

YritystiedotToimituksen sisältö ja käyttöoikeusehdot

Severi -palvelun tilaajaksi rekisteröidytään. Yritys tai henkilö voi rekisteröityä yhden tunnuksen käyttäjäksi. Yritys voi tilata myös useita käyttäjätunnuksia. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Severi-palvelun yhtäaikainen käyttäminen samalla käyttäjätunnuksella on kielletty ja se kirjautuu palvelun ylläpitäjälle. Väärinkäytökset johtavat sopimuksen purkamiseen.

Myös tarjouslaskenta- ja massoitteluohjelmissa käytettävien tietokantojen käyttäjäksi rekisteröidytään. Tietokannat on tarkoitettu käyttäjän omaan liiketoimintaan liittyvään käyttöön tai käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tietokannat ladataan ohjelmiin erillisestä palvelusta. Tässä tietokannoilla tarkoitetaan TARJOUSLASKENAN PAKETTIREKISTERIN ja YKSIKKÖKUSTANNUKSET tietokantoja.

Käyttäjä ei saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Sähköinfo Oy:n kirjallista lupaa.

Käyttöoikeusehdot voivat olla erilaisia tuotteesta riippuen. Tuotekohtaiset erityisehdot tai toimitussisältö ja erityiset käyttöehdot löytyvät kunkin tuotteen kohdalta.

Käyttöoikeuteen ei kuitenkaan sisälly tuotteita, joista Sähköinfo Oy joutuu maksamaan lisenssimaksun ohjelman alkuperäiselle lisenssinhaltijalle. Tällainen tuote on esimerkiksi PDF -tiedostojen käsittelyyn tarkoitettu Adobe LiveCycle ReaderExtensions palvelinohjelmisto.


Käyttäjätunnukset ja salasanat
Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa. Sähköinfo Oy:llä on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

Hinnat ja maksaminen
Severi-palvelun hinnat ovat käyttöoikeushintoja kestotilauksille. Laskutusjakso mainitaan kunkin tuotteen kohdalla. Rekisteröinnin yhteydessä peritään avausmaksu. Avausmaksu näkyy tilausvahvistuksessa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenet saavat osasta tuotteita jäsenalennuksen. STUL:n TES-palvelusopimusjäsenet saavat TES-kansion STUL :n työmarkkinaryhmän työmarkkinamaksuun kuuluvana ja Sähkötekniset Työnantajat STTA ry:n  jäsenet jäsenmaksuun kuuluvana.

Tietokantojen hinnat ovat ylläpitohintoja toistaiseksi voimassa oleville kestotilauksille. Laskutusjakso mainitaan kunkin tuotteen esittelytekstissä ja se näkyy tilausvahvistuksessa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sähköinfo Oy:llä on oikeus muuttaa kestotilauksina tilattavien tuotteiden hintoja ja tuotteiden ylläpitomaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Hintamuutokset tulevat voimaan aina muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alusta lukien.

Toimitusaika ja päivitystiheys
Asiakas saa tilaamansa tuotteet ja tietokannat käyttöönsä kahden työpäivän kuluessa tilauksen saavuttua Sähköinfo Oy:öön. SÄHKÖURAKAN YKSIKKÖKUSTANNUKSET tietokantaa päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja TARJOUSLASKENNAN PAKETTIREKISTERI tietokantaa vähintään neljä kertaa vuodessa.

Maksuehto ja viivästyskorko
Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Sopimuksen syntyminen
Sopimus Severi-palvelun ja tietokantojen käyttöoikeudesta syntyy, kun asiakas on vastaanottanut Sähköinfo Oy:n tilausvahvistuksen. Tilausvahvistus lähetetään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Kuluttajan oikeus tilauksen peruuttamiseen ja tuotteen palauttaminen
Kuluttajansuojalaissa määritellyllä kuluttajalla on oikeus kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa tilauksensa 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos tuotteen (esim. Severi-palvelun tai tietokantojen käyttöoikeus) toimittaminen sähköisesti on aloitettu kuluttajan suostumuksella jo ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruutustilanteessa tuote on palautettava viipymättä Sähköinfo Oy:lle. (Yhteystiedot ks. yritystiedot –kohta).

Kestotilauksen lopettaminen
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa kestotilaus, kuitenkin niin että sopimuksen minimipituus on 12 kk. Irtisanominen tulee voimaan irtisanomista seuraavan laskutuskauden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti (myös sähköposti käy ) Sähköinfo Oy:lle. Irtisanominen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen laskutuskauden päättymistä.

Käyttöoikeuden peruutus tai irtisanominen myyjän toimesta
Sähköinfo Oy:llä on oikeus purkaa sopimus ja peruuttaa Severi-palvelun tai tietokantojen käyttöoikeus ellei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä tai jos asiakas on muutoin rikkonut näitä sopimus- ja käyttöoikeusehtoja. Sähköinfo Oy:llä on muissakin tilanteissa oikeus irtisanoa sopimus ja peruuttaa Severi-palvelun tai tietokantojen käyttöoikeus. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan laskutuskauden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Henkilötietolaki ja tietoturva
Sähköinfo Oy sitoutuu noudattamaan toiminnassaan henkilötietolakia ja sen edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa. Sähköinfo Oy ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja, käyttöprofiileita tms. tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Asiakastietojen käyttäminen
Asiakkaiden tilaajatietoja voidaan käyttää Sähköinfo Oy:n suoramarkkinoinnissa; sähköpostitse tapahtuvassa markkinoinnissa kuitenkin vain silloin, kun asiakas on antanut siihen suostumuksensa rekisteröitymisen yhteydessä. Sähköinfo Oy voi käyttää asiakastietoja yrityksen oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Sähköinfo Oy:n vastuu
Sähköinfo Oy:n vastuu Severi-palvelun tai tietokantojen mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista vahingoista mukaan lukien viivästykset kattaa vain välittömät, ennalta arvattavat vahingot. Severi-palvelun tai tuotteiden tietokannassa tai asiasisällössä mahdollisesti esiintyvien virheiden osalta Sähköinfo Oy:n vastuu rajoittuu virheellisen tietokannan tai tiedon korjaamiseen. Välillisiä vahinkoja ei korvata. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi tuotannon tai liikevaihdon vähentyminen tai keskeytyminen, saamatta jäänyt voitto tai muu vastaava menetys. Vahingonkorvaus on aina enimmillään vahingon aiheuttaneen tuotteen yhden vuoden ylläpitomaksun suuruinen.

Vastaavat tuotteet –ja vaihdettavat paketit tietokantojen osalta Sähköinfo Oy ei miltään osin vastaa tuotteiden teknisestä vastaavuudesta eikä pakkauskokojen vastaavuudesta.

Sähköinfo Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi luetaan mm. sähkökatkokset, lakko, saarto, työsulku, sota tai muu sopijapuolista riippumaton seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa Severi-palvelun tai tietokantojen toimittamista.

Severi-palvelun ja tietokantojen käytettävyydessä on välillä järjestelmän normaalista huolto-, korjaus- ja varmistustöistä johtuvia lyhyitä käyttökatkoja. Niiden johdosta asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin. Sähköinfo Oy ei myöskään vastaa tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Niiden johdosta asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvauksiin.

Tilaajan velvollisuudet ja vastuu
Mikäli tilaaja rikkoo näitä sopimus- ja käyttöoikeusehtoja tai tekijänoikeuslainsäädäntöä, on tilaaja velvollinen korvaamaan Sähköinfo Oy:lle tästä aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Vahingonkorvaus on aina vähintään kyseessä olevan tuotteen yhden vuoden ylläpitomaksun suuruinen.

Tilaajan on itse huolehdittava tilaamiensa tietokantojen lataamisesta työasemalleen ja asentamisesta omiin ohjelmiinsa.

Käyttäessään VASTAAVAT TUOTTEET –tai VAIHDETTAVAT PAKETIT -tietokantaa, tilaaja vastaa kaikissa tilanteissa itse tietokannan avulla tekemistään tuotevalinnoista ja tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Tietokantojen sopimuksen vastainen käyttäminen on kielletty. Väärinkäytökset johtavat sopimuksen purkamiseen. Mikäli tilaaja käyttää Pakettirekisteri- tai yksikkökustannustietokantaa lisenssiehtojen vastaisesti on hän velvollinen maksamaan Sähköinfo Oy:lle vahingonkorvauksena kulloinkin voimassaolevan sopimuksen ko. tuotteen vuosimaksun viisinkertaisena jokaista sopimuksen vastaista luovutusta kohden.

Mikäli tilaajaa luovuttaa minkä tahansa tietokannan oikeudettomasti jollekin kolmannelle taholle, on tilaaja velvollinen maksamaan Sähköinfo Oy:lle vahingonkorvauksena kulloinkin voimassaolevan sopimuksen ko. tuotteen vuosimaksun viisinkertaisena jokaista sopimuksen vastaista luovutusta kohden.

Severi-palvelun tai tietokantojen sisällöstä on kiellettyä valmistaa tai säilyttää kappaleita käytettäväksi tekstin- ja tiedonlouhintaa varten.

Omistusoikeus ja tekijänoikeus
Omistus- ja tekijänoikeus Severi-palvelun tuotteisiin ja tietokannan tuotteisiin on Sähköinfo Oy:llä. Tilaajan oikeudet tietokantoihin rajoittuvat vain tässä sopimuksessa määriteltyyn käyttöoikeuteen. Aineiston kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa sekä varmuuskopion ottamiseksi. Tuotteiden jälleenmyynti ja kaikki kaupallinen hyväksikäyttö on kielletty. Severi-palvelun tuotteiden ja tietokantojen aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty.

Sopimuksen siirto
Severi-palvelun tuotteita tai tietokantoja koskeva sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Sähköinfo Oy:n kirjallista suostumusta. Sähköinfo Oy:llä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus jollekin toiselle Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kokonaan tai osaksi omistamalle yhteisölle. Sähköinfo Oy:n on ilmoitettava siirrosta tilaajalle kirjallisesti.

Riitaisuuksien ratkaisu
Severi-palvelua tai tietokantoja koskevat mahdolliset tilaajan ja Sähköinfo Oy:n väliset riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Yritystiedot
Sähköinfo Oy, PL 55, 02601 Espoo, p. (09) 547 610, www.sahkoinfo.fi, Y-tunnus 0196590-4. 

 

 

  

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tietosuojakuvaus 17.5.2018

 

Henkilötietolaki (523/99 10§)

Luotu: 28.8.2006

Päivitetty: 13.5.2014

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterin pitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Sähköinfo Oy (Harakantie 18b, 02600 Espoo).

Yhteyshenkilönä toimii Satu Vallden, satu.vallden@sahkoinfo.fi puh. 09 54761418.  

Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Business DataBases (Tekniikantie 12, 02150 Espoo

tuki@bdb.fi).

 

Tietojen käyttö

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Keräämme tietoja myös potentiaalisesta jäsen- ja asiakaskunnasta.

Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää Sähköinfo Oy:n suoramarkkinoinnissa ellei sitä ei erikseen ole kielletty.  Rekisteriin tallennettavat tiedot on tarkemmin kuvattu rekisteriselosteessa.

 

Tietojen suojaaminen

Annettuja tietoja suojataan verkossa käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Annetuista tiedoista syntyvän rekisterin suojaus on kuvattu rekisteriselosteessa.

 

Tietojen luovutukset

Emme luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.

 

Tietojen tarkistaminen ja muuttaminen, suoramarkkinointikiellot ja yhteydenpitovalinnat

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa rekisterinhoitajalta 09 54761411, pirjo.kejonen@stul.fi. Voitte myös ilmoittaa muutoksista ja yhteydenpitovalinnoista rekisterinhoitajillemme. Teillä on oikeus tulla paikan päälle katsomaan itseänne koskevat rekisteritiedot. Tuotetilauksien yhteydessä suoramarkkinointikiellosta on ilmoitettava tilauksen

lisätiedoissa.

 

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan

yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme

niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Sijaintitietojen käyttö

Käytämme sivustoillamme automaattista paikannusta. Palvelut kysyvät sijaintitiedon määrittämistä erikseen. Voit halutessasi estää sijaintitiedon käyttämisen, mutta silloin palvelut eivät välttämättä toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Sähköinfo Oy

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Yritys ja henkilöarviointi Seti Oy

Harakantie 18b, 02600 ESPOO, puh. 09 547610, stul@stul.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö Satu Vallden 09 54761418, satu.vallden@sahkoinfo.fi

 

Rekisterin nimi

STULin jäsen- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisteriin asiakassuhteiden ja jäsenasioiden hoitoa varten sekä palveluiden tuottamiseen ja tarjontaan.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään niitä henkilötietoja, joita henkilö voi palvelussa täyttää. Tilausten kannalta pakollisia kenttiä ovat nimi ja osoitetiedot. Henkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa itseään koskevia lisätietoja, jotka kirjataan rekisteriin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yhteydenpitovalinnat. Rekisteriin kerätään tapahtumahistoriaa henkilön tilaamien tuotteiden sekä kyseistä henkilöä koskevien markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvien toimenpiteiden perusteella.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä ylläpidetään ja täydennetään seuraavin tavoin:

 1. Rekisterinpitäjä ylläpitää Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenyyksiä.
 2. Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenet ilmoittavat avainhenkilöitään jäsenrekisteriin ja ovat jäsenyydellään hankkineet jäsenoikeudet koko henkilöstölleen (yhtiöllä sama y-tunnus).
 3. Jos henkilö on työsuhteessa jäsenorganisaatioon, hän liittyy Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenyydenpiiriin ilmoittamalla tietonsa.
 4. Henkilö voi liittyä markkinointirekisteriin tekemällä tuotetilauksen tai ilmoittamalla yhteystietonsa rekisterinpitäjälle.
 5. Rekisterinpitäjä saattaa myös hankkia käyttöönsä rekisteritietoja kolmansilta osapuolilta. Nämä tiedot hankitaan organisaatiotietietojen sekä henkilöiden asemaan ja työtehtäviin liittyvien ominaisuuksien perusteella.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Emme luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

 

Sähköinfo Oy

PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Puhelin: (09) 547 610

Y-tunnus: 0196590-4

www.sahkoinfo.fiwww.stul.fiwww.sahkoala.fiwww.sahkotreffit.fiwww.urakoitsija.fiwww.talotekniikka.euwww.stta.fiwww.facebook.com/sahkotreffitwww.facebook.com/sahkoala.fi

 

 

Sähköinfo Oy

PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Puhelin: (09) 547 610

Y-tunnus: 0196590-4

www.sahkoinfo.fi, www.stul.fi, www.sahkoala.fi, www.sahkotreffit.fi, www.urakoitsija.fi, www.talotekniikka.eu, www.stta.fi, www.facebook.com/sahkotreffit, www.facebook.com/sahkoala.fi

 

 

 

Lisenssi- ja ylläpitosopimus FEBDOK

Voidaksesi käyttää tätä ohjelmistoa ja SÄHKÖINFOn asiakastukea siihen liittyen, on sinun hyväksyttävä tämän sopimuksen käyttöehdot.

 

Yleistä:

FEBDOK on NELFO:n omistaman ohjelmiston rekisteröity tavaramerkki. Ohjelmiston käyttötarkoituksena on mitoittaa ja dokumentoida pienjänniteasennukset voimassaolevien määräysten mukaisesti. Siinä tapauksessa että ohjelmiston käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen tuottamaa lisensoitua ohjelmistoa, pätevät myös kolmannen osapuolen käyttöehdot kyseisen ohjelmiston käyttöön liittyen.

 

Lisenssi:

Lisenssisopimus antaa oikeuden ohjelmiston käyttöön. Lisenssinhaltijalla tulee olla voimassa oleva tilaus SÄHKÖINFOn kanssa, jotta hän voi käyttää FEBDOKia. Käyttöoikeuksien lukumäärä määräytyy voimassa olevan tilauksen perusteella: perustasoinen FEBDOK-paketti sisältää 2 käyttöoikeutta, poikkeuksena ASP jossa on 1 käyttöoikeus.

 

Lisenssinhaltija ei voi:

 1. Luovuttaa lisenssiä toiselle yritykselle, lainata, vuokrata, tai jollakin muulla tavalla luovuttaa yllämainittua ohjelmistoa muille.
 2. Kopioida dokumentaatiota, täysin tai osittain, mihinkään tarkoitukseen.
 3. Muokata, kääntää tai luoda jäljittelevää tuotetta ohjelmistosta tai dokumentaatiosta
 4. Harjoittaa ohjelmistoon liittyvää konsultti- tai kurssitoimintaa ilman, että siitä on kirjallisesti sovittu SÄHKÖINFO:n kanssa.

 

Tekijänoikeus:

Ohjelmiston ja dokumentaation täydet tekijänoikeudet ja hyödyt kuuluvat NELFO:lle.

 

Ehdot:

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ja säilyttää irtisanomishetkellä asennetun FEBDOK-ohjelmiston. Sopimuksen purkamisesta lähtien käyttäjä ei pysty päivittämään tai hallitsemaan käyttöoikeuksia, sillä käyttöoikeudet lakkautetaan välittömästi. SÄHKÖINFO ei ole vastuussa mahdollisten käyttöoikeuksien menettämisestä irtisanomistilanteessa. Käyttäjä ei ole myöskään oikeutettu asiakastukeen. SÄHKÖINFO voi purkaa tämän sopimuksen jos käyttäjä laiminlyö jotakin lisenssisopimuksessa esiintyvistä ehdoista tai edellytyksistä.

 

Vastuu ja rajoitukset:

SÄHKÖINFO:n velvollisuus on pyrkiä varmistamaan, että ohjelmisto ”laskee niin oikein kuin mahdollista” standardien (SFS 6000) sekä muiden viranomaisten antamien määräyksien mukaisesti. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että FEBDOKin tietokantaan tuodut tuotetiedot kaapeleista, kiskoista ja suojalaitteista ovat tietojen toimittajien vastuulla. SÄHKÖINFO ei vastaa ohjelmiston käyttäjän tekemistä teknisistä arvioinneista ja tuloksista. SÄHKÖINFO ei ole vastuussa menetyksistä joita voi koitua käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle johtuen järjestelmäviasta, uudesta versiosta, sekä katkoksista, käyttömenetyksistä ja/tai kaikenlaisista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä tai virheellisen käytön seurauksena.

 

Tuotetuki ja ylläpito:

SÄHKÖINFO osallistuu FEBDOK ohjelmiston kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Ohjelmiston päivittäminen tulee tapahtumaan keskeytymättä ympäri vuoden sitä mukaa kun määräykset, säännöt ja tuotteet muuttuvat. Päivityksiä julkaistaan jatkuvasti FEBDOKin nettisivuille ja automaattisten päivitysten kautta.

Tuotetuki ja ylläpito koskevat vain viimeisintä versiota ohjelmistosta, joka lisenssinhaltijalla on käytettävissä. Tuotetuki ja ylläpito eivät koske kolmansien osapuolien ohjelmistomuutoksia.

Jokaisen uuden version mukana tulee oma päivitysohje, jossa on kuvaus tärkeistä muutoksista, sekä asennusohje.

Useimmissa tapauksissa ja tavallisen työajan sisällä voidaan odottaa, että SÄHKÖINFO tarjoaa ohjelmistokohtaista käyttäjätukea.

SÄHKÖINFO pyrkii olemaan käytettävissä ohjelman käyttöön liittyvään tekniseen tukeen liittyen niin pitkälti kuin tekninen asiantuntemuus siihen riittää. Edellytyksenä on, että käyttäjä on osallistunut ohjelmiston käyttökurssiin.

 

Hinnat:

Vuotuisten lisenssi- ja ylläpitosopimusten hinnat tulevat olemaan SÄHKÖINFO:n voimassa olevien hinnastojen mukaiset. Hinnat tarkistetaan vuosittain.

 

Ylläpidosta ja tuesta maksaminen:

Ylläpitomaksu laskutetaan ennakolta kalenterivuosittain. Jos laskua ei makseta tilaus lakkautetaan ja lasku menee perintään.

 

Irtisanominen:

Sopimuksen irtisanomisen on tapahduttava kirjallisesti tai sähköpostitse ja SÄHKÖINFOn tulee saada se ennen vuoden loppua. Myöhästyneestä irtisanomisesta seuraa, että sopimus on voimassa myös seuraavan vuoden. Mikäli ohjelmisto on tilattu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen vuoden loppua, irtisanominen tulee voimaan siitä hetkestä lähtien kun se vastaanotetaan.

 

Sopimuksen rikkominen:

Siinä tapauksessa, että lisenssinhaltija merkitsevissä määrin rikkoo jotakin sopimuksen osaa, voi SÄHKÖINFO purkaa sopimuksen välittömästi. SÄHKÖINFO voi tällöin vaatia, että lisenssinhaltija välittömästi lopettaa FEBDOK:n käytön. SÄHKÖINFO voi myös, epäillessään sopimuksen rikkomista, suorittaa tarkastuksia yrityksessä varmistaakseen, että ohjelmistoa ei käytetä useammalla koneella yhtäaikaisesti, kuin mitä lisenssisopimuksessa sanotaan.

Merkittävänä sopimusrikkomuksena pidetään mm.:

 • FEBDOK:n ja siihen kuuluvan aineiston luovuttamista kolmannelle osapuolelle, ilman SÄHKÖINFO:n kirjallista hyväksymistä
 • Ohjelmiston lisensoimaton käyttö käyttö useammalla koneella kuin sovittu, tai käyttö muissa yrityksissä

 

Lakiasiat ja kiistat:

Kiistat, jotka liittyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden tulkitsemiseen ja oikeusvaikutuksiin, ja joita osapuolet eivät neuvottelemalla pysty ratkaisemaan, on ratkaistava Espoon käräjooikeudessa tai muilla tavoin mikäli osapuolet näin sopivat.

Sopimusta sovelletaan:

 • FEBDOK paikallisasennus
 • FEBDOK verkkoasennus
 • FEBDOK ryhmäasennus
 • FEBDOK ASP-asennus

 

TARJOUSLASKENNAN PAKETTIREKISTERI lisenssiehdot

Tarjouslaskennan PAKETTIREKISTERIÄ voidaan käyttää tarjouslaskenta- ja CAD massoitteluohjelmissa.

Tarjouslaskennan pakettirekisterin lisenssivaihtoehdot:
- yhden käyttäjän lisenssi, ( ei myynnissä, ei CAD päivitys mahdollisuutta ) 
- enintään neljän ( 4 ) käyttäjän lisenssi,
- sekä yli neljän (4 ) ja kuitenkin enintään kymmenen ( 10 ) käyttäjän lisenssi.
- yli kymmenen käyttäjän lisenssit sovitaan erikseen.

CAD massoitteluohjelmiin ei tarvita erillistä lisenssiä, jokin tarjouslaskentaohjelman lisenssi riittää ( vähintään "enintään neljän ( 4 ) käyttäjän lisenssi" ). Pakettirekisterilisenssit ovat ohjelmakohtaisia.

Käyttöoikeudet ovat nimetyille käyttäjille. 

Automaattinen tiedostopalvelu antaa tarjouslaskentaohjelman käyttöoikeus/käyttäjämäärä tiedon pakettirekisterin ylläpitäjälle.

Käyttäjämäärätiedot voivat myös perustua ohjelmatoimittajilta saatuihin tarjouslaskentaohjelman käyttöoikeustietoihin.

Pakettirekisterin sisältämät tietokannat:

- Pakettirekisteri
- Työhinnoittelurekisteri
- Syöttösivut
- Tarjouslaskentaoletukset

 

YKSIKKÖKUSTANNUKSET lisenssiehdot
Tarjouslaskennan yksikkökustannuksen voidaan hankkia myös erillisenä tietokantana, joka voidaan asentaa tarjouslaskentaohjelmaan.

Käyttöoikeudet ovat nimetyille käyttäjille. Lisenssit sovitaan yrityskohtaisesti.