24.9.2008 Sähkötekniset tietojärjestelmät -paketin päivitys

Asuinkiinteistön viestintäverkkojen mittauksia, tarkastuksia ja dokumentointia kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä 25 E/2008 M (1.4.2008) sekä 21 E/2007 M (30.6.2007).

ST 663.41. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty.  Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.

ST 663.42. RIKOSILMOITINJÄRJESTELMIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi rikosilmoitinjärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.

ST 663.44. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.

Uusi pöytäkirjalomake on rikosilmoitinjärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.

ST 681.30. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Kortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 päivitettyjä yleiskaapelointijärjestelmää koskevia standardeja sekä 1.4.2008 voimaan tullutta Viestintäviraston määräystä
25 E/2008 M ja siinä annetaan ohjeita korttien ST 681.10 tai ST 681.11 mukaisesti suunnitellun yleiskaapelointijärjestelmän asennuksesta. Ohjeita noudattamalla saavutetaan rakenteeltaan ja suorituskyvyltään standardin SFS-EN 50173-2:2007 mukainen yleiskaapelointi, joka tukee kerroskaapeloinnissa lähiverkkoja vähintään nopeuteen 1 Gbit/s asti ja runkokaapeloinnissa nopeuteen 10 Gbit/s asti. Kaapelointi tukee myös perinteisen puhelinverkon sovelluksia sekä muita standardin SFS-EN 50173-1:2007 liitteessä F mainittuja sovelluksia. Kortissa annetaan ohjeita kaapeloinnin toiminnallisten osien toteuttamisesta ja tähän tarvittavien rakenneosien asentamisesta ja se käsittää kaapeloinnin kaikki osajärjestelmät, alue-, nousu-, kerros- ja kotikaapeloinnin. Alue- ja nousukaapeloinnissa on otettu huomioon myös perinteisen puhelinverkon kaapelointi.

ST 711.11. RAKENNUSAUTOMAATIOURAKAN URAKKAOHJELMAN MALLI. SOVELTAMISOHJE
Uusi urakkaohjelman malli on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun rakennusautomaatiourakka on kohteen pääurakkana.

Uudesta ST-käsikirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman laaja rakennusautomaatiojärjestelmiä käsittelevä perustietolähde, jonka tavoitteena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käytännönläheinen kirja soveltuu tiedon lähteeksi ennen kaikkea järjestelmien käyttäjille sekä niiden suunnittelijoille ja rakentajille, alan oppilaitosten oppikirjaksi sekä kiinteistöhuollon käyttökoulutukseen.

ST-käsikirjan 22 liite sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista ym. Perustietotarjontaa täydentää viiden valvomotoimittajan järjestelmäesimerkit.