4.9.2009 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 13.30. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit.
Uusi ohjekortti on laadittu kuvaamaan rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnin vähimmäisvaatimusta, käyttödokumentteja, jotka jokaisesta rakennuskohteesta tulee rakennettaessa (rakennusprojektin aikana) vähintään laatia ja koko rakennuksen elinkaaren ajan ylläpitää, jotta rakennuksen käyttö, huolto ja kunnossapito on mahdollista ja turvallisesti tehtävissä. 
 
ST 43.19. Sopimus sähkölaitteen korjaustyöstä sekä korjatun laitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja.
Uusi sopimuslomake sähkölaitteen korjaustyöstä sopimiseen sekä korjatun laitteen tarkastusten ja mittausten dokumentointiin.
 
ST 53.30. Sähköenergiamittauksen toteutus uudiskohteissa ja uusissa, enintään 3 x 63 A:n mittauskeskuksissa.
Uudessa ohjekortissa on esitetty suositus sähköenergian mittauksen toteutuksesta uusissa, enintään 3 x 63 A:n keskuksissa. Kortti on laadittu Energiateollisuus ry:n aloitteesta, koska sähköverkkotoimiala on nostanut esille tarpeen muuttaa sähkökeskusten energiamittauskytkentää etäluettavien mittalaitteiden käyttöönoton vuoksi. Lisäksi asia on noussut esille mm. eräiden varmentamattomien paloturval¬lisuusjärjestelmien, kuten sprinkleri- ja savupoistojärjestelmien, energiamittaus¬järjestelyiden vuoksi. 
 
ST 55.34. Tuulienergiaa hyödyntävät laitteet ja niiden liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään.
Uudessa kortissa tarkastellaan tuulienergiajärjestelmiä sekä annetaan ohjeita niiden liittämisestä rakennuksen sähkönjakeluverkkoon. 

ST 95.58. Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytönjohtamisesta.
Sopimuslomakkeeseen on tehty TUKES:n asiantuntijoiden esittämiä tarkennuksia ja lisäyksiä.

ST 611.40. Tarkastuspöytäkirja. Asuinkiinteistön sisäjohtoverkko
Tarkastuspöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M tarkennettuja perusteluja, MPS 25/7.5.2009.

ST 611.45. Laajakaistaliitynnät. Tekniikka.
Kortti on päivitetty vastaamaan tämän hetken käytäntöjä ja tekniikoita.

ST 611.46. Laajakaistaliitynnät. Kaapelointi.
Kortti on päivitetty vastaamaan voimassa olevia määräyksiä sekä tämän hetken käytäntöjä ja kaapelointitekniikoita.

ST 662.50. Palovaroittimet.
Kortti on päivitetty vastaamaan uusiutuneita asetuksia ja määräyksiä: Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009,  Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 sekä Ympäristöministeriön määräys 30.6.2008, Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E1.

ST 664.40. Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja.
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

ST 681.11. Kotien yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje.
Suunnitteluohjekortti on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräyksen  25 E/2008 M tarkennettuja perusteluja, MPS 25/7.5.2009.

ST 730.04. Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja.
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

ST-käsikirja 34. Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä.
Käsikirja on päivitetty ja siihen on tehty teleasennuksia käsitteleviä lisäyksiä.
Sähköselostusesimerkkien uudistustyöstä johtuen ja kirjan päivitysvalmiuden takaamiseksi se julkaistaan nyt ainoastaan sähköisenä versiona (PDF-tiedosto CD:llä).