8.5.2012 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Kuluvan vuoden toinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää yhden uuden ja 15 päivitettyä ST-korttia.

Seuraavat täydennysjakelut toimitetaan syys- ja marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta kuluvana vuonna. Toimintasuunnitelma on luettavissa osoitteessa www.sahkotieto.fi .


ST 21.32. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUSTEN HUOMIOONOTTAMINEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA
Päivitetyssä kortissa esitetään säädösperusteita ja näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunniteltaessa.

ST 53.16.01. RAKENNUSTEN SALAMASUOJAUS
Päivitetyssä kortissa esitetään lyhyesti rakennusten salamasuojauksen periaatteet.

ST 51.24. VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN
Päivitetyssä kortissa esitetään koottua tietoa varmennustarkastuksista tilaajille ja niiden suorittajille.

ST 51.24.01. TODISTUS SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUKSESTA
Päivitetty lomake sähkölaitteiston varmennustarkastustodistuksen laadintaan sekä muutoksenhakuohjeet valtuutetun tarkastajan tekemään päätökseen.

ST 51.24.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUKSESTA
Päivitetty lomake sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan.

ST 51.26. RAKENNUKSIIN ASENNETTAVIEN KONEIDEN SÄHKÖLAITTEISTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOMENETTELYT
Päivitetyssä kortissa esitetyt käyttöönottomenettelyt perustuvat sähköturvallisuuslain perusteella annettuun KTM:n päätökseen 517/96, standardiin SFS 6000-61 sekä valtioneuvoston asetukseen 400/2008, jolla ns. konedirektiivi (2006/42/EU) otettiin Suomessa käyttöön. Koneiden sähkölaitteistoja koskevat myös pienjännite- ja EMC-direktiivi.

ST 98.56. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Päivitetyssä kortissa esitetään ohjeita murtoilmaisujärjestelmien haltijoille ja huoltohenkilöstölle järjestelmän käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon sekä uusimiseen.

ST 601.01. METALLIJOHTIMISTEN TIETOVERKKO- JA TELEKAAPELEIDEN RAKENTEET, TUNNISTUSJÄRJESTELMÄT JA TYYPPIMERKINNÄT
Päivitetyssä kortissa esitetään katsaus kuparijohtimisiin telekaapeleihin, joita Suomessa asennetaan nykyään tai on aiempien vuosikymmenien aikana asennettu. Kortissa esitellään metallijohtimisia tietoverkon kaapeleita, televerkon kaapeleita, yhteisantenni- ja kaapeli-tv-järjestelmien sekä eräiden muiden telejärjestelmien kaapeleita. Kortin tiedot helpottavat kaapeleiden tunnistamista ja ominaisuuksien selvittämistä, helpottaen uusien kaapelointien ja verkkojen suunnittelua, asennusta ja ylläpitoa sekä vanhojen kaapelointien ja verkkojen ylläpitoa, kunnostamista, korjaamista, uusimista, hävittämistä sekä jälkikäsittelyä.

ST 601.02. VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT.
Uusi kortti sisältää tietoa Suomessa käytössä olevista optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmistä sekä ohjeita niiden soveltamisesta siten, että eri värijärjestelmien käytöstä ei aiheudu ongelmia optisten verkkojen ja kaapelointien rakentamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi kortissa on tietoa valokaapeleiden ja -kuitujen tyyppimerkinnöistä sekä optisten kytkentäkaapeleiden ja niiden liittimien tunnistusjärjestelmistä.

ST 611.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI
Päivitetyn tarkastuspöytäkirjalomakkeen asiasisältö täyttää Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M, 11 §:ssä esitetyt, tarkastusasiakirjaa koskevat vaatimukset ja se on tarkoitettu verkon vaatimusten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseen ja dokumentointiin.

ST 663.10. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄT. TEKNINEN SUUNNITTELUOHJE
Päivitetty murtoilmaisujärjestelmien hanke- ja toteutussuunnittelun ohjekortti sisältää tietoa järjestelmän hankintaan sekä suunnitteluun.

ST 663.30. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Päivitetty ohjekortti murtoilmaisujärjestelmiin liittyvien asennustöiden ja kaapelointien toteutukseen. Kortti on tarkoitettu suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

ST 663.42. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty lomake on tarkoitettu avuksi murtoilmaisujärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.

ST 663.45. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty pöytäkirjalomake on murtoilmaisujärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.

ST 681.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TOIMITILOJEN YLEISKAAPELOINTI
Päivitetty toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuksiin soveltuva tarkastuspöytäkirjalomake.

ST 681.43. LAATUSUUNNITELMA. YLEISKAAPELOINTI
Päivitetty lomake yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelman laatimiseen. Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapeloinnin toteuttamista. Laatusuunnitelman laatiminen kuuluu urakoitsijan tehtäviin ja se on hyväksytettävä tilaajalla tai tämän edustajalla ennen asennustöiden aloittamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa yhdessä mm. työmenetelmät ja -tekniikat, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmät ja testauksen laajuus, kaapeloinnin hyväksymisperusteet jne.