12.11.2013 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Tämänkertainen jakelu sisältää 2 uutta ja 14 uudistettua ST-korttia sekä yhden uudistetun ST-käsikirjan.
Seuraava täydennysjakelu toimitetaan ensi vuoden helmikuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi .

 

41.05. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12
Uusi tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talonrakennushankkeen rakennesuunnittelun tehtävät sekä niiden tulokset ja sitä voidaan käyttää suunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelevänä suunnittelusopimuksen liitteenä. Luettelo soveltuu myös suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osaksi suunnittelun laadunvarmistusta.

51.36. SÄHKÖ-, TELE- JA TURVAJÄRJESTELMIEN ASENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ULOSKÄYTÄVÄSSÄ
Uudistetussa ohjekortissa esitetään ratkaisuja sähkö- ja teleasennusmateriaalien palaessa syntyviä haittojen, kuten savu sekä syövyttävät ja myrkylliset aineet, riskien hallintaan ja huomioonottamiseen erityyppisissä uloskäytävissä.

51.76. SUOJAUS SÄHKÖLAITTEISTON AIHEUTTAMAN LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA
Kortin uudistetussa versiossa annetaan ohjeita, kuinka sähköasennukset on toteutettava, jotta sähkölaitteen läheisyydessä olevat ihmiset, eläimet, toiset sähkölaitteet ja muut kiinteät laitteet sekä rakennus- ja rakennemateriaalit voitaisiin suojata johtimien, kaapeleiden ja sähkölaitteiden lämpenemisen tai lämpösäteilyn vaikutuksilta.

55.33. AURINKOENERGIAA HYÖDYNTÄVÄT LAITTEET JA NIIDEN LIITTÄMINEN RAKENNUKSEN SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄÄN
Uudistetussa kortissa tarkastellaan aurinkoenergiajärjestelmiä sekä annetaan ohjeita niiden liittämisestä rakennuksen sähkönjakeluverkkoon.

55.35. MIKROTUOTANTOLAITTEISTON YLEISTIETOLOMAKE
Uudella lomakkeella voi ilmoittaa verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän, nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n tuotantolaitteiston liittämistä varten.

59.11.01. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISTIEOPASTEET
Uudistettu pöytäkirjalomake turvavalaistus- ja poistumisopasteasennusten käyttöönottotarkastuksiin.

96.49. POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Uudistettu lomake on tarkoitettu Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen. Asetuksen mukaan järjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa tarvittavat huoltotoimenpiteet selostetaan. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen huoltopäiväkirjaan (lomake ST 96.50).

96.50. POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Uudistettu lomake on tarkoitettu huoltopäiväkirjaksi, johon merkitään kaikki poistumisvalaistuksen kunnossapito-ohjelman mukaiset testit, tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaan poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito- ohjelma (lomake ST 96.49), jossa tarvittavat huoltotoimenpiteet määritellään. Tehdyt toimenpiteet on merkittävä huoltopäiväkirjaan, joka esitetään pelastusviranomaisille pyydettäessä.

669.11. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. TEKNINEN SUUNNITTELUOHJE
Uudistettu kortti on tarkoitettu ohjeeksi kiinteistön lähiverkon hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville osapuolille ja siinä käsitellään lähiverkon tarveselvitystä, hankesuunnittelua ja teknistä suunnittelua.

669.30. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. ASENNUS JA DOKUMENTOINTIOHJE
Uudistettu asennus- ja dokumentointiohje on tarkoitettu ohjeeksi kiinteistön lähiverkon hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville osapuolille.

98.59. TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. YLLÄPITOOHJE
Uudistettu ylläpito-ohje kiinteistön lähiverkon ylläpitoon, hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville.

730.00. TOIMITUSTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Toimitustarkastuspöytäkirjan uudistettu versio on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman työmaan tulotarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan, että työmaalle asennusta varten toimitetut laitteet vastaavat määrällisesti ja laadullisesti niille asetettuja vaatimuksia.

730.01. ASENNUS- JA KYTKENTÄTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uudistettu lomake soveltuu asennus- ja kytkentätarkastusten (oman työn tarkastaminen) dokumentointiin.

730.02. TOIMINTATARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Toimintatarkastuspöytäkirjan uudistettu versio on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman säätöpiirikohtaisen toimintatarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan esimerkiksi, että varotoiminnot ja lukitukset toimivat oikein ja että säätöpiiri vastaa muiltakin osin suunniteltua.

730.03. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. URAKOITSIJAN SUORITTAMA RAKENNUSAUTOMAATIOTÖIDEN ITSELLELUOVUTUSTARKASTUS
Uudistettu tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastusten dokumentointiin.

ST 736.00. RAKENNUSAUTOMAATIOPROJEKTIN HALLINTA
Uudistettu ohjekortti on laadittu kuvaamaan rakennusautomaatioprojektin kokonaishallintaa, toteutukseen liittyvää toteuttajan omavalvontaa ja sen dokumentointia.

ST-KÄSIKIRJA 36. POISTUMISVALAISTUS
Poistumisreittivalaistus lisää henkilöturvallisuutta helpottamalla rakennuksista poistumista erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Tämän uudistetun käsikirjan tarkoituksena on antaa perustietoja poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon.