12.2.2015 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden ensimmäinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää
kolme uutta ja 20 uudistettua ST-korttia sekä kaksi uudistettua ST-käsikirjaa.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan toukokuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.


21.34. OHJEITA ENERGIAMITTAUSTEN JA ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMIEN TOTEUTUKSEEN
Uudessa kortissa käsitellään sitä, miten määräykset, standardit ja ohjeet määrittelevät energia- ja kulutushyödykkeiden mittarointia, mitä tulisi ottaa huomioon määriteltäessä mittaroinnin laajuutta, miten eri energialajeja ja kulutushyödykkeitä tulisi mitata sekä sitä, miten mittaroinnin seuranta ja analysointi tulisi järjestää.

41.06. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. VALAISTUSSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO
ST-kortistossa aiemmin julkaisematon tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan valaistussuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

41.08. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO
ST-kortistossa aiemmin julkaisematon tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaarisuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

51.18.01. SÄHKÖLÄPIVIENTIEN ÄÄNIERISTÄMINEN
Kortissa annetaan ohjeita sähköläpivientien tiivistämisestä Rakennusmääräyskokoelman osan C1 vaatimusten mukaisesti.

Kortin ajantasaisuus on tarkistettu, koska aiempi painos oli vuodelta 2002.

51.33. PIENALUKSEN 230 V SÄHKÖLAITTEISTO
Kortissa annetaan ohjeita pienveneiden sähkölaitteistojen suunnittelijoille, rakentajille ja korjaajille.
Kortti on päivitetty, koska pienjännitesähköasennuksia koskevassa standardisarjassa SFS 6000 on tapahtunut muutoksia edellisen painoksen (2004) jälkeen.

51.77. POTENTIAALINTASAUS ELÄINTILOISSA
Kortissa annetaan ohjeita, millä tavoin eläintilojen suojaava potentiaalintasaus voidaan toteuttaa siten, että standardin SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset mukaiset suojausvaatimukset tulevat täytettyä.

Kortti on päivitetty vastaamaan uudistuneen standardin vaatimuksia.

55.18. LÄMMITYSKAAPELI- JA KELMUASENNUSTEN MITTAUKSET JA DOKUMENTOINTI
Kortissa annetaan ohjeita, joiden mukaisesti lämmitysjärjestelmän asentaja voi varmistua työn lopputuloksen virheettömästä toiminnasta. Lisäksi kortissa annetaan ohjeita asennuksen dokumentoinnista tulevia huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten.

Kortti on päivitetty vastaamaan standardin SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset vaatimuksia.

97.50. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS. VALAISTUS JA VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
Kortissa käsitellään asioita, joita valaistuksessa tulisi ottaa huomioon ja annetaan ohjeita parannusehdotusten tekemiseen.

Kortin päivityksessä on huomioitu myös ledit ja taulukot on tarkistettu vastaamaan nykyisiä standardeja.

98.12. PUHELINSISÄVERKON LAAJAKAISTAISEN SUORITUSKYVYN MITTAAMISOHJE
Kortissa esitetään ADSL2+- ja VDSL2- suorituskyvyn perusteet, määritellään mittausjärjestelmä ja -menettely laitteineen sekä annetaan ohjeita tulosten raportointiin.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M sekä määräys metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista 38 E/2014 M.

98.13. TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE
Kortti sisältää ohjeita toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksesta sekä järjestelmän ja jakamotilojen kuntoluokat.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

98.51. PUHELINSISÄVERKOT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Kortti sisältää yleisiä ohjeita asuinkiinteistöjen perinteisten puhelinsisäverkkojen käyttöön ja ylläpitoon.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

98.52. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Kortissa annetaan ohjeita yleiskaapeloinnin käytöstä, ylläpidosta sekä huollosta ja esitetään periaatteet, joiden mukaan olemassa oleva kaapelointi voidaan saattaa nykyvaatimuksia vastaavaan kuntoon niin kokoonpanoltaan kuin suorituskyvyltäänkin.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

611.10. PERINTEINEN PUHELINSISÄVERKKO. OHJEITA SUUNNITTELUUN JA ASENNUKSEEN
Kortissa annetaan ohjeita perinteisen puhelinsisäverkon tekniseen suunnitteluun ja asennukseen.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

611.47. VDSL2 ASUINKIINTEISTÖJEN SISÄVERKKOTEKNIIKKANA
Perustietoa ja ohjeita VDSL2-tekniikan soveltamisesta laajakaistaliittymien toteuttamiseksi asuinkiinteistöjen puhelinsisäjohtoverkoissa.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M sekä määräys metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista 38 E/2014 M.

681.01. LAITTEIDEN TEHONSYÖTTÖ YLEISKAAPELOINNIN PARIKAAPELIA KÄYTTÄEN
Kortissa annetaan perustietoja sekä ohjeita tehonsyöttötekniikoista, joita käytetään yleiskaapelointiin liitetyn laitteen tehonsyöttöön parikaapelia käyttäen. Lisäksi siinä esitetään näkökohtia ja annetaan ohjeita tehonsyöttötekniikoihin liittyvästä suunnittelusta ja asennuksesta.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.02. OPTISTEN LIITTIMIEN PUHTAUS JA KUNTO SEKÄ NIIDEN TARKASTUS
Kortissa annetaan ohjeita optisen liittimen sekä adapterin puhtauden tarkastuksesta, liitinpään kunnon tarkastuksesta ja puhdistuksesta sekä tarkastuksen ja puhdistuksen merkityksestä taustatietoineen. Lisäksi siinä esitetään tarkastuskriteerit sekä vaatimukset tarkastuksissa käytettäville välineille.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.10. TOIMITILAKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Kortissa esitetään ohjeita toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Ohjeet koskevat kaapeloinnin vaatimusten määrittelyä, suunnitteludokumentteja, johtoteitä ja tiloja, kaapeloinnin rakennetta, kokoonpanoa, suorituskykyä ja mitoitusta sekä komponenttien valintaperusteita.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (TOIMITILAKIINTEISTÖ)
Selostusesimerkit on laadittu järjestelmäkohtaisesti, S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjaolla. Lisäksi on julkaistu selostuksen yleinen osa sekä viitemateriaali, johon on mahdollista päästä myös tekstissä olevien linkkien avulla. Järjestelmäkohtainen esimerkki urakkarajaliitteestä on selostustekstin lopussa. Käytön helpottamiseksi selostusteksti on tallennettu RTF-muodossa olevaan tiedostoon, joka on PDF-tiedoston liitteenä.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.13. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (ASUINKIINTEISTÖ)
Selostusesimerkit on laadittu järjestelmäkohtaisesti, S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjaolla. Lisäksi on julkaistu selostuksen yleinen osa sekä viitemateriaali, johon on mahdollista päästä myös tekstissä olevien linkkien avulla. Järjestelmäkohtainen esimerkki urakkarajaliitteestä on selostustekstin lopussa. Käytön helpottamiseksi selostusteksti on tallennettu RTF-muodossa olevaan tiedostoon, joka on PDF-tiedoston liitteenä.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.30. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Kortissa esitetään ohjeita standardisarjan EN 50173 mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän, parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin asennuksesta toimitila- ja asuinkiinteistöissä sekä muissa kiinteistöissä ja tiloissa.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.41. YLEISKAAPELOINNIN DOKUMENTOINTI
Kortissa esitetään yleiskaapeloinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä käyttöön ja ylläpitoon liittyvä dokumentointi.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

681.42. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. TESTAUKSET JA TARKASTUKSET
Kortin ohjeita noudattamalla varmistetaan testauksin ja tarkastuksin, että yleiskaapelointi täyttää standardisarjassa EN 50173 määritellyt suorituskykyvaatimukset sekä muut kaapeloinnille laatusuunnitelmassa määritellyt vaatimukset.

Kortin päivityksessä on huomioitu Viestintäviraston uudistunut sisäverkkomääräys 65 A/2014 M.

710.01. AVOINTA VÄYLÄTEKNIIKKAA HYÖDYNTÄVÄN HANKKEEN YLEISOHJE
Kortissa annetaan ohjeita tiedonsiirron avoimia väylätekniikoita hyödyntäviin hankkeisiin. Kortti on suunnattu ensisijaisesti rakennuttajille ja suunnittelijoille ja ohjeistaa myös muiden hankeosapuolien toimia.

Korttiin on päivityksen yhteydessä mm. lisätty oma kappaleensa avoimen väylätekniikan hyödyistä ja haasteista.

ST-KÄSIKIRJA 12. ANTENNIJÄRJESTELMÄT
Käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Kirjassa on esitetty digitaalisten antennijärjestelmien erityispiirteet, perinteistä yhteisantennijärjestelmää täydentävät ratkaisut (kuten IPTV) ja siinä käsitellään myös optisten kuitujen käyttöä osana tv-jakelujärjestelmiä.

Käsikirjan uusitussa, 7. painoksessa on otettu huomioon Viestintäviraston uudistuneen sisäverkkomääräyksen 65 A/2014 M vaikutukset mm. uuden ja kunnostettavan antenniverkon rakenteeseen, rakenneosiin ja suorituskykyyn sekä antennivastaanoton toteutukseen.

ST-KÄSIKIRJA 35. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN TILAVARAUKSET
Käsikirjaan on koottu tiedot ja menettelytavat, joiden avulla voidaan jo suunnittelun alkuvaiheessa määritellä, mitoittaa ja suunnitella sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien vaatimia teknisiä tiloja sekä johdotusten asennusreittejä.

Sisältö on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräystä 65 A/2014 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista sekä standardin SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset painoksen 2012 vaatimuksia.