01.02.2016 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Kuluvan vuoden ensimmäinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 25 uudistettua ST-korttia, yhden uudistetun ST-esimerkit-sarjan julkaisun ja kaksi uudistettua ST-ohjeistoa.
ST-kortiston paperiversion täydennysjakeluiden osalta olemme siirtyneet kolmeen jakelukertaan. Kuluvan vuoden toinen täydennysjakelu toimitetaan kesäkuussa ja kolmas lokakuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.

13.53. SÄHKÖTEKNIIKAN PIIRIKAAVIOISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ
Uudistetun kortin merkkikirjasto on tarkoitettu käytettäväksi piirikaavioita laadittaessa.

41.11. KONSULTTISOPIMUKSEN LAATIMINEN
KSE 2013:n mukaiseksi uudistetussa ohjeessa käsitellään konsulttisopimuksen laatimista. Konsulttisopimuslomaketta (RT 80343) voidaan käyttää tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä sovittaessa. Ohje sisältää myös mallit lomakkeista, joilla sovitaan lisä- ja muutostyöstä ja pienestä toimeksiannosta.

51.03. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSVAATIMUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUKSISSA
Kortissa annetaan ohjeita sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS 6002:n uusin versio) huomioonottamisesta sähkösuunnittelussa ja dokumentoinnissa, asennuksissa sekä huolto-, korjaus- ja käyttötöissä.

51.04. JOHDINVÄRIT 230/400 V:N JÄRJESTELMISSÄ
Ohjekortissa kuvataan kulloinkin voimassa olleet sekä tämänhetkiset johdinväreihin liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi annetaan menettelyohjeita eri aikakausien johtojen liittämiseen.
Päivityksen yhteydessä on korjattu taulukossa havaittu virhe.

51.16.01. PUTKITUS JA RASIOINTI. PUTKITUSTARVIKKEIDEN VALINTA
Uudistetusta kortista löytyvät tärkeimmät ohjeet putkitustarvikkeiden valintaan.

51.16.02. PUTKITUS JA RASIOINTI. ASENNUS
Uudistetusta kortista löytyvät tärkeimmät ohjeet putkitusten ja rasiointien asennukseen.

52.35.04. UPS-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake on tarkoitettu käytettäväksi UPS- järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirjana.

52.35.04 lomake. UPS-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA, HTML5

53.16. RAKENNUSTEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN YLIJÄNNITESUOJAUS
Uudistetussa kortissa käsitellään rakennusten sähköasennusten (pääkeskus, ryhmäkeskukset, johtojärjestelmät ja kiinteästi asennetut sähkölaitteet sekä tietoliikenneverkot ja -laitteet) ylijännitesuojausta. Kortissa ei käsitellä sähköenergian tuotanto- ja jakelulaitosten eikä teleasemien ylijännitesuojausta.

55.34. TUULIENERGIAA HYÖDYNTÄVÄT LAITTEET JA NIIDEN LIITTÄMINEN
RAKENNUKSEN SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄÄN
Uudistetussa kortissa tarkastellaan tuulienergiajärjestelmiä sekä annetaan ohjeita niiden liittämisestä rakennuksen sähkönjakeluverkkoon.

55.35. MIKROTUOTANTOLAITTEISTON YLEISTIETOLOMAKE
Perustietokenttien osalta uudistetulla lomakkeella voi ilmoittaa verkonhaltijalle tiedot sähköverkon kanssa rinnan käyvän, nimellisteholtaan enintään 50 kVA:n tuotantolaitteiston liittämisestä.

55.35 lomake. MIKROTUOTANTOLAITTEISTON YLEISTIETOLOMAKE, HTML5

70.12. S2010-NIMIKKEISTÖ. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT, TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Sähkönimikkeistö on kiinteistön sähköteknisten järjestelmien järjestelmäperusteisesti laadittu luokittelu.
Uudistuksen yhteydessä nimikkeistöön on tehty pieniä tarkennuksia, korjauksia ja lisäyksiä. Esimerkiksi termi keskijännite on korvattu termillä suurjännite, lisätty järjestelmät S 248, Sähköautojen latauspistorasiat, ja T 170, Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmät, sekä tarkennettu järjestelmän T140, Puhelinjärjestelmä, järjestelmätasoa.

95.60.01. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS
Perustietokenttien ja nimikkeistön osalta uudistettu lomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen laadintaan. Sopimuksella on mahdollista sopia myös sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävistä, jos sähkölaitteiston laajuus sitä edellyttää.

95.60.01 lomake. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS, HTML5

95.60.12. SÄHKÖLAITTEISTON HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TARJOUS
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake sähkölaitteiston huollon ja kunnossapidon tarjouksen tekemiseen.

95.60.12 lomake. SÄHKÖLAITTEISTON HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TARJOUS, HTML5

96.31.40. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laadintaan.

96.31.40 lomake. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. HUOLTOPÄIVÄKIRJA, HTML5

98.57. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita kameravalvontajärjestelmän haltijoille ja huoltohenkilöstölle järjestelmän käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon sekä uusimiseen.

98.58. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän haltijoille ja huoltohenkilöstölle järjestelmän käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon sekä kehittämiseen

663.39. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

663.39 lomake. MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA, HTML5

664.01. TALLENTAVA KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ, REKISTERISELOSTE
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan.

664.01 lomake. TALLENTAVA KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ, REKISTERISELOSTE, HTML5

664.02. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ, REKISTERISELOSTE
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake tallentavan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteen laadintaan.

664.02 lomake. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ, REKISTERISELOSTE, HTML5

665.10. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Kokonaan uudistetusta kortista löytyy ohjeita kulunvalvonta- ja työajanseuranta-järjestelmän hankesuunnittelun ja varsinaisen järjestelmän suunnittelun toteuttamiseksi. Kortti on tarkoitettu suunnittelijoille ja järjestelmän hankintaa aikoville.

665.30. KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Kokonaan uudistetusta kortista löytyy ohjeita kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmiin liittyvien asennustöiden ja kaapelointien toteutukseen työmaalla. Kortti on tarkoitettu suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

665.40. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

665.40 lomake. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA, HTML5

666.40. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. ASENNUSTODISTUS
Perustietokenttien osalta uudistettu lomake savunhallintajärjestelmän asennustodistuksen laadintaan.

666.40 lomake. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. ASENNUSTODISTUS, HTML5

701.57. LANGATTOMIEN TIEDONSIIRTOVERKKOJEN HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖN HALLINTAJÄRJESTELMISSÄ
Kokonaan uudistettu ohjekortti kiinteistön rakennusautomaation langattoman verkon suunnitteluun ja ylläpitoon. Kortti on tarkoitettu ohjeeksi kiinteistön automaation langattoman verkon hankintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon osallistuville.

701.61. TIEDONSIIRRON RAJAPINTOJEN PERUSTEITA
Uudistettuun korttiin on koottu yleistä informaatiota tiedonsiirrosta erilaisten rajapintojen kautta sekä perusasioita ja käsitteitä, jotka liittyvät integrointimääritysten hyödyntämiseen ja erilaisten integrointiratkaisujen toteuttamiseen sovellusohjelmistoissa. Kortti on tarkoitettu peruspaketiksi muun muassa järjestelmäsuunnittelijoille ja valvomosovellusten laatijoille.

ST-OHJEISTO 7. SÄHKÖLÄMMITYKSEN OHJAUS JA SÄÄTÖ
Uudistetusta ohjeistosta löytyy valmistajasta riippumattomia esimerkkejä ja malleja sähkölämmityksen ohjauskytkennöistä erilaisia käyttötarpeita varten.

ST-OHJEISTO 8. POISTUMISVALAISTUS JA POISTUMISREITTIVALAISTUS
Voimassa olevien säädösten mukaiseksi tarkennetusta ohjeistosta löytyy ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasianministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin.

ST-ESIMERKIT 9. RAKENNUSAUTOMAATION MALLIKAAVIOT
Mallikaavioesimerkkejä tyypillisimmistä talotekniikan ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytysprosesseista.

Annamme mielellämme lisätietoja ja otamme vastaan palautetta. Lisätietoja voit kysellä ja palautetta antaa sähköpostilla pentti.harkonen@sahkoinfo.fi.

Hyvää talven jatkoa!


Sähköinfo Oy