30.9.2016 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Jakelu sisältää 3 uutta ja 27 uudistettua ST-korttia, yhden uudistetun ST-esimerkit-sarjan julkaisun ja yhden uudistetun ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan tulevan vuoden helmikuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi

 

51.70. ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN
Uudistetussa kortissa esitellään johtojen, keskusten, rasioiden ym. asennustapoja, niitä suoraan rakenteeseen asennettaessa.
Uudistuksen yhteydessä kohdan, 2.9 Johdon asennus seinään, tekstiä on tarkennettu ja täsmennetty peltirankaseiniin tehtävien asennusten osalta. Samalla on tarkennettu aihetta havainnollistavaa kuvaa 4

53.13. KIINTEISTÖN SÄHKÖVERKON SUOJAUKSEN SELEKTIIVISYYS
Uudistettu kortti sisältää ohjeita kiinteistön selektiivisen sähkönjakeluverkon suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjeita annetaan myös selektiivisyystarkasteluiden laadintaan painottaen verkon suur- ja pienjännitetasojen keskinäisen vertailun tärkeyttä sekä käsitellään selektiivisen suojauksen toimintaa myös varavoima- ja UPS-jakeluverkoissa.

58.31. VALONLÄHTEIDEN SÄÄTÖ JA OHJAUS
Uudistetusta kortista löytyy perustietoa valonlähteiden säädöstä ja ohjauksesta.
Uudistuksen yhteydessä erilliset säädön ja ohjauksen ohjekortit on yhdistetty ja sisältö on kokonaisvaltaisesti uudistettu.

70.13. S2010 CLASSIFICATION OF ELECTROTECHNICAL SYSTEMS. ELECTRICAL DISTRIBUTION AND OPERATION SYSTEMS, INFORMATION, AND COMMUNICATION SYSTEMS
Uusi kortti on S2010- nimikkeistön (kortin ST 70.12) englanninkielinen versio.

70.25. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HANKESUUNNITTELUOHJE
Uudistetusta kortista löytyy yleisohjeita kiinteistöjen sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevan hankesuunnitelman laatimiseen sekä ohjeita ST-kortistossa julkaistujen hankesuunnitelmapohjien käyttöön.
Uudistuksen yhteydessä korttiin on lisätty luku 5, tietomallisuunnittelu.

70.26.02. HANKESUUNNITELMAPOHJA. S24, SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
Kohdekohtaisen hankesuunnitelman laadintaan tarkoitettu mallipohja, jota on täsmennetty S2010- nimikkeistöön tehtyjen tarkennusten osalta, esim. termi keskijännite on korvattu termillä suurjännite.

98.11. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE
Uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita sisäverkon kuntotutkimuksesta asuinkiinteistöissä sekä määritellään sisäverkon kuntoluokat.
Kortti on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi.

98.12. PUHELINSISÄVERKON LAAJAKAISTAISEN SUORITUSKYVYN MITTAAMISOHJE
Mittaamisohje on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi.

98.41. PUHELINSISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA HTML5.
Kuntotutkimuspöytäkirja on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi ja toteutettu HTML5- tekniikalla.

98.43. MITTAUSPÖYTÄKIRJA. PUHELINSISÄVERKON LAAJAKAISTAISEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN HTML5
Mittauspöytäkirja on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65B mukaiseksi ja toteutettu HTML5- tekniikalla.

98.50. ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN RAKENNUSTEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KÄYTÖSSÄ JA KUNNOSSAPIDOSSA
Uudistetussa kortissa esitetään näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytössä ja kunnossapidossa.

98.51. PUHELINSISÄVERKOT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Uudistetussa kortissa on yleisiä ohjeita asuinkiinteistöjen perinteisten puhelinsisäverkkojen käyttöön ja ylläpitoon. Verkot voivat olla eri ikäkausilta ja ne voivat edustaa erilaisia kaapeli- ja liitinsukupolvia.
Kortti on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65 B/ 2016 M mukaiseksi.

98.52. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Kortti on uudistettu Viestintäviraston määräyksen 65 B/ 2016 M mukaiseksi.

611.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA, ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTI-JÄRJESTELMÄT HTML5
Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi-järjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen hyväksymistestausten ja tarkastusten yhteydessä.
Tarkastuspöytäkirjassa esitetyt kohdat perustuvat yleiskaapelointistandardien ja voimassa olevan Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 vaatimuksiin.

611.47. VDSL2 ASUINKIINTEISTÖJEN SISÄVERKKOTEKNIIKKANA
Perustietoa ja ohjeita VDSL2-tekniikan soveltamisesta laajakaistaliittymien toteuttamiseksi asuinkiinteistöjen puhelinsisäjohtoverkoissa. Kortissa on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65 sekä määräys metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista 38 E/2014 M.

631.41. ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

664.40. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

681.10. TOIMITILAKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Ohjeita toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Ohjeet koskevat kaapeloinnin vaatimusten määrittelyä, suunnitteludokumentteja, johtoteitä ja tiloja, kaapeloinnin rakennetta, kokoonpanoa, suorituskykyä ja mitoitusta sekä komponenttien valintaperusteita.
Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

681.11. ASUINKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Kortissa esitetään yksityiskohtaiset ohjeet asuinkiinteistöjen yleiskaapelointi-järjestelmien suunnitteluun. Kortin sisältö perustuu Viestintäviraston määräyksen asettamiin vaatimuksiin sekä yleiskaapelointistandardeihin. Kortin periaatteita sovelletaan sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevien rakennusten sisäverkkoja uudistettaessa tai kunnostettaessa.
Kortin sisällössä on huomioitu voimassa oleva Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65.

681.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (TOIMITILAKIINTEISTÖ)
Esimerkissä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva määräys 65.

681.13. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (ASUINKIINTEISTÖ)
Esimerkissä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva määräys 65.

681.30. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Ohjeita standardisarjan EN 50173 mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän, parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin asennuksesta toimitila- ja asuinkiinteistöissä sekä muissa kiinteistöissä ja tiloissa. Kortin sisällössä on huomioitu voimassa oleva Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65.

681.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TOIMITILOJEN YLEISKAAPELOINTI. HTML5
Toimitilojen yleiskaapelointitarkastusten dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa Viestintäviraston sisäverkkomääräystä 65.

681.41. YLEISKAAPELOINNIN DOKUMENTOINTI
Kortissa esitetään yleiskaapeloinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä käyttöön ja ylläpitoon liittyvä dokumentointi. Kortin sisällössä on huomioitu voimassa oleva Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65.

681.42. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. TESTAUKSET JA TARKASTUKSET
Ohjeita korttien ST 681.10 ja ST 681.30 mukaisesti suunniteltujen ja asennettujen yleiskaapelointijärjestelmien testauksista. Kortin ohjeita noudattamalla varmistetaan testauksin ja tarkastuksin, täyttääkö yleiskaapelointi standardisarjassa EN 50173 määritellyt suorituskykyvaatimukset sekä muut kaapeloinnille laatusuunnitelmassa määritellyt vaatimukset. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

701.60. TALOTEKNIIKAN KENTTÄVÄYLÄTEKNIIKKA. PERUSKÄSITTEET JA SUUNNITTELUN PERUSTEITA
Uudistettu yleisohje talotekniikan hajautettujen, väyläpohjaisten järjestelmien suunnittelua varten. Ohjeen tarkoitus on kuvata perusratkaisujen valintaan liittyviä erityispiirteitä osana talotekniikan suunnittelua ja kokonaisuuden hallintaa.

709.00. KIINTEISTÖN HALLINTAJÄRJESTELMIEN PERUSKÄSITTEET JA TERMINOLOGIA
Uuteen korttiin on koottu kiinteistön hallintajärjestelmien peruskäsitteet ja terminologia.

710.01. AVOINTA VÄYLÄTEKNIIKKAA HYÖDYNTÄVÄN HANKKEEN YLEISOHJE
Uudistettu ohjekortti väylätekniikalla toteutettavan hankkeen erityispiirteistä.

711.01. RAKENNUSAUTOMAATIOSUUNNITTELUN HUOLEHTIMIS- JA VASTUURAJAT
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita eri järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoista rakennusautomaatiosuunnittelun kannalta.

730.04. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA HTML5
Uudistettu pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatio-järjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

ST-ESIMERKIT 7. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTENJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
Uudistettu esimerkki kuntotutkimusraportista, jonka avulla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä kuntotutkimuksen tilaajalle.

ST-KÄSIKIRJA 39. KAAPELIT JA PALOTURVALLISUUS
Uudessa kirjassa käydään läpi kaapeleihin ja kaapeliasennuksiin kohdistuvat paloturvallisuuteen liittyvät määräykset, standardit ja ohjeet. Lisäksi selvitetään rakennustuoteasetuksen vaikutus kaapeleiden ja asennustarvikkeiden hyväksyntään sekä esitellään standardeihin EN 50575 ja SFS EN 13501-6 perustuva kaapeleiden paloluokitus.