2.6.2017 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Jakelu sisältää 27 uudistettua ja kolme (3) uutta ST-korttia, kaksi (2) uudistettua ST-ohjeistot -sarjan julkaisua sekä yhden (1) uudistetun ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan lokakuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunni-telma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


ST 43.19 lomake Korjatun sähkölaitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja HTML5
Kokonaan uudistettu lomake korjatun sähkölaitteen tarkastus- ja mittaustulosten dokumentointiin.

ST 43.19.01 lomake Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat HTML5
Lomakkeen ST 43.19 ruotsinkielinen versio.

ST 51.03 Sähkötyöturvallisuusvaatimusten huomioon ottaminen rakennusten sähköasennuksissa
Uudistuneen sähköturvallisuuslain ja siihen liittyvien asetusten mukaiseksi uudistetussa kortissa annetaan ohjeita sähkötyöturvallisuusstandardin huomioonottamisesta sähkösuunnittelussa ja dokumentoinnissa, asennuksissa sekä huolto-, korjaus- ja käyttötöissä.

ST 51.21.07 lomake Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja HTML5
Mittauspöytäkirja on toteutettu HTML5-tekniikalla.

ST 51.21.07 Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan uudistunutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.23 Määräaikaistarkastuksen suorittaminen
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.23.01 lomake Määräaikaistarkastuspöytäkirja HTML5
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan uudistunutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.23.02 lomake Tarkastusseloste sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta HTML5
Tarkastusseloste on uudistettu vastaamaan uutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.24 Varmennustarkastuksen suorittaminen
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.24.01 lomake Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta HTML5
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan uudistunutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.24.02 lomake Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta HTML5
Tarkastusseloste on uudistettu vastaamaan uutta sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä asetuksia.

ST 51.83 Sähköasennukset räjähdysvaarallisissa tiloissa
Kortin tarkoituksena on opastaa sähköasennusten suunnittelijoita ja käyttäjiä tunnistamaan erikoisolosuhteet, jotka vallitsevat räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä huomioimaan niitä koskevat säädökset, määräykset ja lainsäädäntö. Kortin liitteenä (klemmarin takana) on esimerkit kolmeen erityyppiseen kiinteistöön laadituista räjähdyssuojausasiakirjoista (sairaalakiinteistö, opetuskiinteistö ja tuotantolaitos).
Kortti on päivitetty vastaamaan lakia räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta (1139/2016) sekä lakia täydentävää valtioneuvoston asetusta räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta (1439/2016).

ST 51.90 Sähköauton lataaminen ja latauspisteiden toteutus
Kortissa esitetään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät määritelmät, standardit, sähköautojen tärkeimmät ominaisuudet, akkujen lataustavat sekä latauspisteiden toteutusperiaatteet ja -esimerkkejä.
Päivityksen yhteydessä on mm. tehty tarkennuksia lataustapoihin ja toteutusesimerkkeihin.

ST 53.61 Sähkötilojen ilmanvaihto ja jäähdytys
Ohjekortti sisältää ohjeita sähkötilojen ilmanvaihtoon ja mahdolliseen jäähdytykseen.
Päivityksessä on huomioitu mm. uudistunut sähköturvallisuuslaki ja siihen liittyvät asetukset sekä uudistuneet verkostosuositukset.

ST 55.18.01 lomake Mittauspöytäkirja. Lämmityskaapelit HTML5
Uusi HTML5-tekniikalla toteutettu mittauspöytäkirjalomake lämmityskaapeleille tehtävien tarkastusmittausten tulosten dokumentointiin.

ST 57.40 Valaistustekniikan perussuureet ja määritelmät
Uudessa kortissa esitellään valaistustekniikan perussuureet ja keskeiset määritelmät, jotka liittyvät näkemiseen, valaistuksen arviointiin, valon väriominaisuuksiin, valonlähteisiin, valaisimiin, valaistuslaskentaan sekä valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

ST 58.02 Valaistuksen toteutus standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti
Kortti on tarkoitettu apuvälineeksi sisätilojen työkohteiden valaistussuunnitteluun standardin SFS-EN 12464-1:2011 mukaisesti.
Päivityksen yhteydessä korttiin on tehty tarkennuksia sekä korjattu kaavoissa havaittuja virheitä.

ST 58.03 Valaistuslaskennan lähtötiedot ja laskennan tulosten arviointi
Päivitetyssä kortissa esitellään valaistuslaskentaa sekä valaistuslaskentaohjelmiston käyttöä.

ST 58.04 Ohjeita valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen
Päivitetty ohjekortti sisältää perustietoa ja ohjeita valaistuksen periaatteista, valoteknisistä laatutekijöistä, erityisvaatimuksista, visuaalisesta ympäristöstä ja arkkitehtuurista, valaisimista, lampuista sekä päivänvalon huomioonottamisesta.
Päivityksen yhteydessä on perussuureiden ja määritelmien osalta tukeuduttu korttiin ST 57.40, Valaistustekniikan perussuureet ja määritelmät. Lisäksi on tehty tarkennuksia ja korjattu muutamia virheitä.

ST 58.07 Valaistuksen laadun arviointi ja mittaus
Ohjeita valaistuksen laadun arviointiin ja mittauksiin.
Perussuureiden ja määritelmien osalta tukeuduttu korttiin ST 57.40, Valaistustekniikan perussuureet ja määritelmät. Lisäksi on tehty tarkennuksia ja korjattu virheitä.

ST 58.07.01 lomake Valaistuksen laatumittauspöytäkirja HTML5
Uudistettu valaistuksen laadun arviointi- ja mittaustulosten dokumentointiin tarkoitettu lomake, joka on toteutettu HTML5-tekniikalla.

ST 95.11 Haltijan sähköturvallisuusvastuut sähkö- ja pelastustoimen laitteista
Uudistetussa kortissa esitetään velvoitteet ja vastuut, jotka koskevat sähkölaitteiston haltijaa sähköturvallisuuslainsäädännön perusteella.
Kortin sisältö on tarkastettu 1.1.2017 voimaan astuneen sähköturvallisuuslain 1135/2016 sekä siihen liittyvien asetusten mukaiseksi.

ST 95.59 Lomake Käytön johtajan lomakkeet
Ainoastaan verkossa julkaistuun lomakesettiin on koottu käytön johtajan tehtävän hoidossa käytettäviä lomakkeita, joita on yhteensä 20 kpl. Lomakkeet ovat PDF-tiedoston liitteenä (klemmarin takana).
Lomakesetti on tarkastettu uudistuneen sähköturvallisuuslain 1135/2016 sekä siihen liittyvien asetusten mukaiseksi.

ST 95.59.01 lomake Käytön johtajan tarkastuslista HTML5
Uusi HTML5-tekniikalla toteutettu käytön johtajan suorittamien tarkastusten dokumentointiin tarkoitettu lomake.

ST 95.60.01 lomake Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus HTML5
Uudistettu lomake sähköenergian jakelu-, käyttö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen laadintaan. Sopimuksella on mahdollista sopia myös sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävistä, jos sähkölaitteiston laajuus sitä edellyttää.
Lomake on päivitetty sähköturvallisuuslain 1135/2017 ja siihen liittyvien asetusten sekä Tukes-ohjeen 16/2017 mukaiseksi.

ST 95.60.03 lomake Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden tehtäväluettelo HTML5
Tehtäväluettelo on huolto- ja kunnossapitosopimukseen (ST 95.60.01) liittyvä sopimusasiakirja, jossa eritellään järjestelmien huoltotoimenpiteet, vaste- ja toimitusajat sekä toimenpiteen tekijä. Tehtäväluettelossa määritellään myös käytön johtajalle lakisääteisten tehtävien lisäksi kuuluvat tehtävät.
Uudistettu HTML5-tekniikalla.

ST 98.61 Rakennusautomaatiojärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaate on yhdistelmä ohjelmoitavaa tietokoneteknologiaa ja mekaniikkaa. Sen vuoksi järjestelmän ylläpidossa tarvitaan monipuolista osaamista ja järjestelmällistä huoltoa sekä pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta.

ST 610.10.01 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. T140, Puhelinjärjestelmä
Puhelinjärjestelmän selostusesimerkkiin on tehty Viestintäviraston määräykseen sekä esimerkin ST-viiteaineistoon liittyviä tarkennuksia.

ST 653.10 AV-järjestelmä. Suunnitteluohje
Täysin uudistetussa kortissa esitellään erilaisten esitystilojen AV-tekniikkaa ja tavoitteena on esittää AV-tilojen vaatimukset niin, että tiloista osataan suunnitella esityksiin hyvin soveltuvia ja muuntojoustavia siten, että perusratkaisut kestävät aikaa ja mahdollistavat monenlaiset laiteratkaisut.

ST 709.00 Kiinteistön hallintajärjestelmien peruskäsitteet ja terminologia
Kortin tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää kiinteistön hallintajärjestelmien yhteydessä käytettäviä peruskäsitteitä ja terminologiaa.
Uudistuksen yhteydessä korttiin on lisätty uusia käsitteitä ja terminologiaa.

ST-ohjeisto 06 Sähkölaitekorjaajan opas
Oppaassa käsitellään sähkölaitteiden korjauksen yleisiä periaatteita ja esitellään myös kiinteään asennukseen tehtävän sähkölaitteen ryhmä- tai liitosjohdon asentamista. Ohjeiston keskeisenä asiasisältönä on sähköturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus. Korjattujen laitteiden ja rakennettujen laitteisto-osien tulee olla vaatimusten mukaisia ennen kuin ne luovutetaan asiakkaalle. Sähkötyön tekemisen tulee myös olla ehdottoman turvallista sen tekijälle, eikä vaaratilanteita saa syntyä ulkopuolisillekaan henkilöille, kun työtä tehdään myös asiakkaiden omissa tiloissa.
Kokonaan uudistettu opas noudattaa edelleen Sähkötarkastuslaitoksen julkaisemia perusvaatimuksia, nyt vain uusien säädösten ja standardien mukaisesti.

ST-ohjeisto 15 Rakennusten energiatehokkuus
Kokonaan uudistetussa ohjeistossa käsitellään rakennusten energiatehokkuutta monista eri näkökulmista ja sen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva energiatehokkuuden monitahoisuudesta.

ST-käsikirja 18 Sähköinen lukitus ja oviautomatiikka
Täysin uudistetussa kirjassa esitetään keskeisimmät sähköisiä oviympäristöjä koskevat perustiedot ja toteutusperiaatteet. Kirjan alkuosassa on luettelonomainen esitys aihepiirin keskeisimmistä määräyksistä, ohjeista ja suosituksista. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti ovi- ja porttiympäristöihin liittyvästä suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Siinä käsitellään ensisijaisesti sellaisia sähköisiä oviympäristöjä, jotka liittyvät tiedonsiirtoyhteydellä toimitilaturvallisuuden teknisiin järjestelmiin. Oviympäristön tekee sähköiseksi joko sähkölukko, oviautomatiikka tai sähköinen tunnistustekniikka.