28.09.2017 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Jakelussa on 26 uudistettua ja neljä (4) uutta ST-korttia, yksi (1) uudistettu ja yksi (1) uusi ST-ohjeisto sekä yksi (1) uusi ST-käsikirja.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan helmikuussa 2018. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


ST 43.19.01 lomake Kontroll- och mätprotokoll för reparerad elapparat HTML5
Uudistetun lomakkeen ST 43.19 ruotsinkielinen HTML5- versio.

ST 51.02 EMC-näkökohdat sähkö- ja telesuunnittelussa sekä -asennuksissa
Uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita sähkö- ja telesuunnittelun sekä -asennusten EMC-näkökohtiin liittyvissä asioissa.
Uudistuksessa on huomioitu mm. uudistunut sähköturvallisuuslaki, Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista.

ST 53.11 Kuluttajamuuntamot
Uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita muuntamoiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttötoimenpiteistä.
Uudistuksessa on huomioitu mm. uudistunut sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja siihen liittyvät asetukset sekä uudistuneet Energiateollisuus ry:n julkaisut.

ST 55.36 lomake Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja HTML5
Uudistetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 58.07 Valaistuksen laadun arviointi ja mittaus
Ohjekorttiin on tehty tarkennuksia ja siinä ilmenneet virheet on korjattu.

ST 58.16 Opetustilojen valaistus
Kokonaan uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita opetustilojen valaistus-ratkaisujen valintaan. Kortti käsittelee ennen kaikkea perusopetukseen liittyviä opetustiloja, ammatillisen opetuksen työnopetuksen tiloja ja niiden valaistusratkaisuja sivutaan vain periaatetasolla.

ST 70.26.05 Hankesuunnitelmapohja. S25, Valaistusjärjestelmät
Tarkennettu ja korjattu mallipohjan ulkoalueen valaistusvoimakkuusvaihtoehdoissa havaitut virheet.

ST 96.33 lomake Kompensointilaitteen huoltotarkastuspöytäkirja HTML5
Uudistetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 96.50 lomake Poistumisvalaistusjärjestelmän huoltopäiväkirja HTML5
Uudistetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 97.50 Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. Valaistus ja valaistusjärjestelmät
Tarkennettu valaistusjärjestelmän kuntotutkimusohje.

ST 98.60 Yhteisantennijärjestelmät. Käyttö, ylläpito ja huolto
Ohjekortti on tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 601.01 Metallijohtimisten tietoverkko- ja telekaapeleiden rakenteet, tunnistusjärjestelmät ja tyyppimerkinnät
Kortissa esitetään katsaus kuparijohtimisiin telekaapeleihin, joita Suomessa asennetaan nykyään tai on aiempien vuosikymmenien aikana asennettu. Lisäksi esitellään metallijohtimisia tietoverkon kaapeleita, televerkon kaapeleita, yhteisantenni- ja kaapeli-tv-järjestelmien sekä eräiden muiden telejärjestelmien kaapeleita. Kortin tiedot helpottavat kaapeleiden tunnistamista ja ominaisuuksien selvittämistä ja niistä on apua uusien kaapelointien ja verkkojen suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa sekä vanhojen kaapelointien ja verkkojen ylläpidossa, kunnostamisessa, korjaamisessa, uusimisessa, hävittämisessä sekä jälkikäsittelyssä.
Kortin uudistuksessa on huomioitu mm. uudet kaapelikategoriat, CPR:n mukainen paloluokitus Suomessa sekä uudet kaapelityypit ja -rakenteet.


ST 601.02 Valokaapeleiden ja -kuitujen tunnistus- ja merkintäjärjestelmät
Tietoa Suomessa käytössä olevista optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmistä sekä ohjeita niiden soveltamisesta siten, että eri värijärjestelmien käytöstä ei aiheudu ongelmia optisten verkkojen ja kaapelointien rakentamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi kortissa on tietoa valokaapeleiden ja -kuitujen tyyppimerkinnöistä sekä optisten kytkentäkaapeleiden ja niiden liittimien tunnistusjärjestelmistä.
Kortin uudistuksessa on huomioitu mm. tapahtunut tekninen kehitys, standardeissa ja määräyksissä tapahtuneet muutokset sekä niiden sisältämät uudet vaatimukset.

ST 621.03 Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 621.10 Yhteisantennijärjestelmät. Suunnitteluohje
Tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 621.11 Yhteisantennijärjestelmät. Tekniikka
Tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 621.30 Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje
Tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 621.31 Yhteisantennijärjestelmät. Maadoitus ja potentiaalintasaus
Tarkennettu Viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

ST 621.40 lomake Tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä HTML5
Tarkastetun ja tarkennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 631.09 Äänentoiston mallinnus
Uudessa ohjekortissa on kuvattu mallinnusprosessi, joka huomioi standardeissa ja ST-korteissa esitettyjen koko äänentoistojärjestelmää koskevien vaatimusten lisäksi myös akustisen ympäristön vuorovaikutuksen.

ST 631.50 lomake Käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä HTML5
Tarkastetun, tarkennetun ja laajennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 631.52 lomake Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Kaiutinlinjojen impedanssi- ja maavuotomittaus HTML5
Tarkastetun, tarkennetun ja laajennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 663.40 Lomake Kameravalvontajärjestelmän tarkastuspöytäkirja HTML5
Tarkastetun ja tarkennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 663.43 Lomake Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja HTML5
Tarkastetun ja tarkennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 664.10 Kameravalvontajärjestelmät. Suunnitteluohje
Tarkastettu ja tarkennettu kameravalvontajärjestelmän suunnitteluohje.

ST 664.30 Kameravalvontajärjestelmät. Asennusohje
Tarkastettu ja tarkennettu kameravalvontajärjestelmän asennusohje.

ST 673.51 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Kokonaan uusi ohjekortti, S2010-nimikkeistön pääryhmään T4, Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät, kuuluvien järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

ST 681.40 lomake Tarkastuspöytäkirja. Toimitilojen yleiskaapelointi. HTML5
Tarkastetun ja tarkennetun lomakkeen HTML5- versio.

ST 710.02 Rakennusautomaation tietoturva
Kokonaan uusi ohjekortti rakennusautomaation tietoturvasta.

ST 730.05 lomake Rakennusautomaation tietoturvan tarkastuspöytäkirja HTML5
Kokonaan uusi tarkastuspöytäkirja HTML5- muodossa.

ST-ohjeisto 17 Guide för reparation av elapparater
Kokonaan uudistetun sähkölaitekorjaajan oppaan (ST-ohjeisto n:o 6) käännös.

ST-ohjeisto 23 Yleisäänentoistojärjestelmät
Uudessa ohjeistossa käydään läpi akustiikan ja puheen ymmärrettävyyden peruskäsitteitä, erilaisia kaiutintyyppejä ja -ratkaisuja sekä annetaan yleisohjeita koko järjestelmän elinkaari huomioiden.

ST-käsikirja 40 Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus
Uudesta käsikirjasta löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin. Mitä määräyksiä täytyy ottaa huomioon, millaisia eri järjestelmiä on, mitä järjestelmän eri komponentit ovat, miten määrittää järjestelmän sopiva teho, mihin pitää kiinnittää huomiota järjestelmän asennustarvikkeita valittaessa, mitä asennusteknisiä seikkoja järjestelmään liittyy ja miten järjestelmää huolletaan ja ylläpidetään?