31.1.2018 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita


Jakelussa on 34 uudistettua ja kuusi (6) uutta ST-korttia, yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto sekä kaksi (2) uudistettua ST-käsikirjaa.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kesäkuussa 2018. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.


ST 11.50 Ympäristoministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Uudistettu Ympäristöministeriön asetus 1009/2017, uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

ST 11.51 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Uudistettu Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.

ST 11.56 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
uudistettu Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta.

ST 13.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käyttödokumentit
Kortti on laadittu kuvaamaan rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnin vähimmäisvaatimusta, käyttödokumentteja, jotka jokaisesta rakennuskohteesta tulee rakennettaessa (rakennusprojektin aikana) vähintään laatia ja koko rakennuksen elinkaaren ajan ylläpitää, jotta rakennuksen käyttö, huolto ja kunnossapito olisi mahdollista ja turvallisesti tehtävissä.

Kortin uudistuksessa on huomioitu mm. uudistunut sähköturvallisuuslaki ja siihen liittyvät asetukset, SFS 6000:2017, Viestintäviraston määräys 65 sekä uudistunut ST-aineisto.

ST 41.01 Hanketietokortti HT12
Uudistetussa hanketietokortissa esitetään tarvittavat rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten. Ilman riittäviä ja yksiselitteisiä lähtötietoja ei ole mahdollista antaa/saada vertailukelpoisia tarjouksia. Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnittelutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

ST 41.02 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18
Kortissa esitetty tehtäväluettelo sisältää rakennushankkeen johtamis- ja rakennuttamistehtävät tarveselvityksestä takuuajan tehtäviin ja siinä on esitetty myös rakennushankkeeseen ryhtyvän oleellisimmat lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet. Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnittelutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

ST 41.08 Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18
Kortissa esitetty tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaarisuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen elinkaarisuunnittelun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18
Kortissa esitetty tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä Valtioneuvoston asetuksissa sekä standardeissa asetetut vaatimukset.
Lomake on tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 51.21.05 lomake Käyttöönottotarkastuspöytäkirja HTML5

ST 51.21.06 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille
Ryhmäjohtotason käyttöönottopöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa sekä siihen liittyvissä Valtioneuvoston asetuksissa asetetut vaatimukset.
Lomake on tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 51.21.06 lomake Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille HTML5

ST 51.21.08 Protokoll för ibruktagningsbesiktning
Lomakkeen ST 51.21.05 ruotsinkielinen versio on tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 51.21.08 lomake Protokoll för ibruktagningsbesiktning HTML5

ST 51.21.09 Report of initial inspection
Lomakkeen ST 51.21.05 englanninkielinen versio on tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 51.21.09 lomake Report of initial inspection HTML5

ST 51.82 Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset puutyötiloissa
Päivitetyn kortin tarkoituksena on opastaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan ATEX-lainsäädännön tavoitteet ja vaatimukset sekä puutyötilan räjähdysvaaralliset osat. Kortissa annetaan myös ohjeita puutyötilan hoitoon ja kunnossapitoon sekä selvitetään henkilökunnan pätevyys ja koulutusvaatimukset.

ST 53.10 Magneettikentät ja niiden mittaus
Uusi kortti sisältää perustietoa magneettikentistä, niiden lähteistä, magneettikenttien vaimenemisesta sekä magneettisen suojan rakentamisesta. Lisäksi kortissa esitellään lyhyesti säädökset ja standardit, joilla magneettikenttien aiheuttamia haittavaikutuksia pyritään valvomaan.

ST 53.12 Vikavirtasuojat
Kortissa kuvataan vikavirtasuojan rakenne ja toimintaperiaate, annetaan ohjeita suojan valintaan, asennukseen ja ylläpitoon sekä esitetään yhteenveto standardisarjan SFS 6000 mukaisista käyttökohteista.
Tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 53.13 Kiinteistön sähköverkon suojauksen selektiivisyys
Ohjeita kiinteistön selektiivisen sähkönjakeluverkon suunnitteluun ja toteutukseen. Kortissa annetaan esimerkein ohjeita selektiivisyystarkasteluiden laadintaan painottaen verkon suur- ja pienjännitetasojen keskinäisen vertailun tärkeyttä sekä käsitellään selektiivisen suojauksen toimintaa myös varavoima- ja UPS-jakeluverkoissa.
Tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi

ST 53.16.01 Rakennusten salamasuojaus
Rakennusten salamasuojauksen periaatteet kuvaava kortti on tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi.

ST 53.24 Ohjeita kiinteistöjen enintään 1000 V johtojen mitoituksesta ja suojauksesta
Perustietoa kiinteistöjen johtojen mitoituksesta ja suojauksesta sekä johdotuksien mahdollisimman turvallisesta ja taloudellisesta toteuttamisesta.
Tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi

ST 53.24.01 Rinnankytketyt johtimet ja niiden suojaus
Ohjeita rinnankytkettyjen johtimien käyttöön sekä suojauksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi

ST 53.25 Ohjeita vikasuojauksesta enintään 1000 V:n TN-järjestelmässä
Ohjeita vikasuojauksen toteuttamiseen enintään 1000 V:n TN-järjestelmässä käyttämällä suojausmenetelmänä syötön automaattista poiskytkentää.
Tarkennettu SFS 6000:2017 mukaiseksi

ST 57.45.01 Valaisimien vastaavuus. Vertailutaulukon laadinta
Tämä kortti antaa ohjeita valaisimien tärkeimpien ominaisuuksien keskinäiseen vertailuun.
Korttiin on tehty tarkennuksia sekä korjauksia ja siihen on lisätty taulukko LED- valaisimien vertailua helpottamaan.

ST 58.08 Valonlähteet
Kortissa esitellään yleisimpien valonlähteiden ominaisuuksia.
Aiemmin eri kortissa olleet LED- tekniikat on sisällytetty tähän korttiin ja sisältö tarkennettu muutoinkin teknisen kehityksen mukaiseksi.

ST 58.26 Tenniskentän valaistuksen suunnittelu- ja toteutusohjeita
Kortti sisältää perustiedot sekä muutaman valaistustandardien mukaisen toteutusesimerkin.
Korttiin on tehty tarkennuksia ja korjauksia.

ST 58.27 Jääkiekkokaukalon valaistuksen suunnittelu- ja toteutusohjeita
Kortti sisältää perustiedot sekä muutaman valaistustandardien mukaisen toteutusesimerkin.
Korttiin on tehty tarkennuksia ja korjauksia.

ST 58.28 Jalkapallokentän valaistuksen suunnittelu- ja toteutusohjeita
Kortti sisältää perustiedot sekä muutaman valaistustandardien mukaisen toteutusesimerkin.
Korttiin on tehty tarkennuksia ja korjauksia.

ST 70.12 S2010-sähkönimikkeistö. Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät, tietotekniset järjestelmät
Sähkönimikkeistö on kiinteistön sähköteknisten järjestelmien järjestelmäperusteisesti laadittu luokittelu. S2010 noudattaa pääperiaatteiltaan S2000-nimikkeistöä, mutta siihen on tehty muutoksia, täydennyksiä ja uudistuksia. Nimikkeistöluettelot (suppea ja laaja) ovat PDF-tiedoston liitteenä rtf-muodossa. Kortin ja luetteloiden englanninkielinen versio on julkaistu kortissa ST 70.13.
Nimikkeistöön on tehty pieniä tarkennuksia, S710 Salamasuojausjärjestelmä ja T120 Yleisäänentoistojärjestelmä.

ST 95.59 Lomake Käytön johtajan lomakkeet
Korttiin on koottu käytön johtajan tehtävän hoidossa käytettäviä lomakkeita, joita on yhteensä 20 kpl. Lomakkeet ovat PDF-tiedoston liitteenä (klemmarin takana).

Liitteisiin on lisätty kokonaan uudistettu 95.59.01.

ST 95.59.01 Käytön johtajan tarkastuslista
Käytön johtajan suorittamien tarkastusten dokumentointiin tarkoitettu lomake.
Lomakkeeseen on tehty Tukes ohjeiden tarkennukset sekä muita pieniä tarkennuksia ja korjauksia.

ST 95.59.01 lomake Käytön johtajan tarkastuslista HTML5

ST 95.59.02 Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja
Uusi pöytäkirjalomake soveltuu esim. käytön johtajan tekemien seurantatarkastusten dokumentointiin.

ST 95.59.02 lomake Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja HTML5

ST 98.17 Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusohje
Ohjeita rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuksen sisällön, menetelmien, tavoitetason ja tulosten esittämisen määrittelyyn ja toteutukseen.
Päivityksen yhteydessä korttiin on lisätty tietoturvaan liittyviä asioita.

ST 98.44 Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimusten raportointiin/dokumentointiin.
Päivityksen yhteydessä lomakkeeseen on lisätty tietoturvaan liittyviä asioita.

ST 98.44 lomake Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntotutkimuspöytäkirja HTML5

ST 611.10 Perinteinen puhelinsisäverkko. Ohjeita suunnitteluun ja asennukseen
Ohjeita perinteisen puhelinsisäverkon tekniseen suunnitteluun ja asennukseen.
Kortti on päivitetty Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen mukaiseksi.

ST 631.14 Hankesuunnitelmapohja. T120, Yleisäänentoistojärjestelmä
Uusi hankesuunnitelmapohja on laadittu järjestelmäkohtaisesti S2010-nimikkeistön mukaisella järjestelmäjaolla ja se on tarkoitettu helpottamaan järjestelmä- ja kohdekohtaisten hankesuunnitelmien laatimista. Pohjassa on esitetty kohteesta riippumattomia tekstejä, jotka soveltuvat käytettäviksi asuinkerrostalo- ja toimitilakiinteistöjen hankesuunnitelmissa.

ST 631.41 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
Päivitetty pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.
Lomake on laajennettu/tarkennettu kattamaan yleisäänetoiston lisäksi poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät.

ST 631.41 lomake Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja HTML5

ST 631.51 Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset
Lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien akustisten mittausten dokumentointiin. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi akustisista mittauksista vastaavan liikkeen tekemään työn tarkastukseen ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST 631.50 liitteeksi.
Laajennettu koskemaan myös yleisäänentoistojärjestelmää ja mittausliite on lisätty.

ST 631.51 lomake Mittauspöytäkirja. Yleisäänentoisto, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, akustiset mittaukset HTML5

ST 631.53 Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi
Uusi lomake yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisin laadintaan ja dokumentointiin. (Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan (ST 631.50) liitteeksi).

ST 631.53 lomake Yleisäänentoisto-, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän kaiutinverkoston määrittelymatriisi HTML5

ST 656.01 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä
Uudessa kortissa käsitellään kuulovammaisille tarkoitettuja äänensiirtojärjestelmiä, erityisesti induktiosilmukkaa sekä annetaan ohjeita äänensiirtojärjestelmän valintaan ja suunnitteluun.

ST 669.14 Langattoman lähiverkkojärjestelmän suunnittelu, asennus ja käyttö
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita kiinteistön langattoman lähiverkon (WLAN) suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

ST 710.00 Rakennusautomaatiojärjestelmän säädökset, määräykset, standardit ja ohjeet
Päivitetyn kortin tarkoituksena on helpottaa rakennusautomaatiojärjestelmää koskevien säädösten, määräysten, standardien ja ohjeiden löydettävyyttä.

ST 710.10 Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen
Tässä kortissa esitetään rakennusautomaatiojärjestelmän perustoiminnot ja kuinka niitä voidaan eri osa-alueilla hyödyntää. Lisäksi kuvataan tehokas käyttöliittymä sekä suositeltava toimintamalli rutiineineen ja tulostuksineen.
Aikaohjelmien osuutta on lisätty, korostettu pitkäaikaisseurannan merkitystä sekä päivitetty viiteaineisto.

ST-ohjeisto 03 Tiedonsiirtokaapelien valinta
Ohjeiston tarkoituksena on mm. edistää optimaalisen kaapelin valintaa tiettyyn sovellukseen ja siinä on otettu huomioon voimassa olevat standardit ja määräykset. Valintaopaassa käsitellään kaikkia kiinteistöjen eri viestintäverkoissa ja telejärjestelmissä käytettäviä parikaapeleita, koaksiaalikaapeleita sekä valokaapeleita.
Uudistuksessa on huomioitu mm. uudet parikaapelikategoriat ja kuituspesifikaatiot, CPR:n mukainen paloluokitus Suomessa sekä uudet kaapelityypit ja -rakenteet.

ST-käsikirja 22 Kiinteistöjen valvomojärjestelmät
Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, toimivuuden ja ympäristöystävällisyyden perusedellytyksiä. Järjestelmiä on olemassa lukuisia ja niissä on paljon ominaisuuksia, mutta varsin usein ne jäävät hyödyntämättä, koska käyttäjät eivät niitä tiedosta tai osaa suunnitellulla tavalla käyttää. Kirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman laaja rakennusautomaatio-järjestelmiä käsittelevä perustietolähde, jonka tavoitteena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Käsikirjaan sisältyy myös erillinen liite "ST-käsikirjan 22 liite", joka sisältää runsaasti kiinteistövalvomoihin liittyvää perustietoa sekä esimerkkejä valvomoiden grafiikka- ja trendinäyttöjen sekä säätimien virityksen tulkinnasta, kulutusraporteista, energia- ja vuotolaskelmista ym. Liitteen perustietotarjontaa täydentää viiden valvomotoimittajan järjestelmäesimerkit.
Rakennusautomaatiojärjestelmiin liittyvää yleistietoa on vähennetty ja valvomoihin etäkäyttöihin ja tietoturvaan liittyvää tietoa/asioita on lisätty.

ST-käsikirja 37 EMC ja rakennusten sähkötekniikka
Perustietolähde EMC-kysymysten taustoihin ja hallintaan. Kirjan tarkoituksena on kuvata häiriöiden syntymekanismia sekä niiden huomioon ottamista ja hallintaa sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja käytössä.