22.5.2018 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja sekä HTML5 lomakkeita

Jakelussa on 40 uudistettua ja yksi (1) uusi ST-kortti, yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto sekä yksi (1) uudistettu ST-käsikirja.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan lokakuussa 2018. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi.

 


51.08. OHJEITA ENINTÄÄN 1000 V KAAPELIEN JA JOHTIMIEN VALINTAAN
Kortissa annetaan yleisiä kaapelien valintaan liittyviä ohjeita, joilla täydennetään lähinnä julkaisua SFS 6000, sekä annetaan lyhyt katsaus kaapelien testaus- ja rakennestandardeihin.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.26. RAKENNUKSIIN ASENNETTAVIEN KONEIDEN SÄHKÖLAITTEISTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOMENETTELYT
Kortissa on esitetty rakennuksiin asennettavien koneiden säädöksiin, määräyksiin ja standardeihin perustuvat käyttöönottomenettelyt Suomessa.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten, määräysten ja standardien mukaiseksi.

51.30. S1-LUOKAN TERÄSBETONIVÄESTÖNSUOJIEN SÄHKÖ- JA VIESTINTÄLAITTEET SEKÄ ASENNUKSET
Kortissa esitetään vaatimuksia, ohjeita ja suosituksia S1-luokan teräsbetoniväestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteista sekä niiden asentamisesta.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten, määräysten ja standardien mukaiseksi.

51.37. SÄHKÖASENNUKSET PIENVENESATAMISSA
Ohjeita huviveneiden liittämiseen tarkoitettujen venesatamien sähköasennusten suunnittelusta, asennuksesta sekä käytöstä ja kunnossapidosta.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.38. SÄHKÖ- JA TELEASENNUKSET LEIRINTÄALUEILLA
Ohjeita leirintäalueiden matkailuajoneuvojen (matkailuperävaunut ja -autot) tai teltoissa olevien sähkölaitteiden syöttämiseen tarkoitettujen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelusta, asennuksesta sekä käytöstä ja kunnossapidosta.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.40. ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMMÄT KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTYÖT
Sähköasennusten saneeraus ja uusien asennusten liittäminen vaatii olemassa olevien asennusten ja järjestelmän hyvää tuntemusta ja huomioon ottamista. Korttiin on koottu asuntojen sähköasennusten tyypillisiä eroavaisuuksia standardisarjan SFS 6000 sekä aiemmin voimassa olleiden sähköturvallisuusmääräysten kesken, annettu esimerkkejä standardin SFS 6000-8-802 mukaisista korjaus-, muutos- ja lisätöistä sekä esitelty, kuinka sähköturvallisuusmääräysten A1 mukaan tehtyihin asuntojen sähköasennuksiin tehdään korjauksia, muutoksia ja lisäyksiä standardisarjan SFS 6000 mukaisesti.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.41. ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMPIEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA DOKUMENTOINTI
Kortissa kuvataan tavanomaisissa asunnon ryhmäkohtaisissa korjaus-, muutos- ja laajennustöissä tarvittavien käyttöönottotarkastusten vaatimuksia, tarkastuksen vaiheita sekä tarvittavia testauksia. Lisäksi kortissa on esimerkkejä muutos- ja laajennustöiden dokumentoimisesta. Laajemmat, koko huoneistoa koskevat asennusten uudistamiset tarkastetaan ja dokumentoidaan vastaavasti kuin uudiskohteet.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.60. HENKILÖ- JA HENKILÖTAVARAHISSIT SEKÄ LIUKUPORTAAT JA KÄYTÄVÄT
Kokonaan uudistettuun korttiin on koottu säädöksistä, määräyksistä ja standardeista henkilö- ja henkilötavarahissejä sekä liukuportaita ja -käytäviä koskevia otteita, jotka on huomioitava kohdekohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

51.76. SUOJAUS SÄHKÖLAITTEISTON AIHEUTTAMAN LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA
Ohjeita siihen, kuinka sähköasennukset on toteutettava, jotta sähkölaitteen läheisyydessä olevat ihmiset, eläimet, toiset sähkölaitteet ja muut kiinteät laitteet sekä rakennus- ja rakennemateriaalit voitaisiin suojata johtimien, kaapeleiden ja sähkölaitteiden lämpenemisen tai lämpösäteilyn vaikutuksilta.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.79. OHJE LÄÄKINTÄTILOJEN SÄHKÖASENNUKSIIN
Perustietoa lääkintätilojen sähköasennuksiin liittyvistä erityisvaatimuksista ja niiden suunnittelusta, sähkösuunnittelijoille ja -urakoitsijoille sekä lääkintätilojen sähköverkoston ylläpitäjille ja huoltohenkilökunnalle.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

51.90. SÄHKÖAUTON LATAAMINEN JA LATAUSPISTEIDEN TOTEUTUS
Kortissa esitetään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät määritelmät, standardit, sähköautojen tärkeimmät ominaisuudet, akkujen lataustavat sekä latauspisteiden toteutusperiaatteita ja mitoitusesimerkkejä eri tyyppisissä kiinteistöissä.
Korttiin on lisätty latauspisteiden suunnitteluesimerkkejä/mitoituslaskelmia eri tyyppisissä kiinteistöissä.

53.16. RAKENNUSTEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN YLIJÄNNITESUOJAUS
Kortissa käsitellään rakennusten sähköasennusten (pääkeskus, ryhmäkeskukset, johtojärjestelmät ja kiinteästi asennetut sähkölaitteet sekä tietoliikenneverkot ja laitteet) ylijännitesuojausta. Kortissa ei käsitellä sähköenergian tuotanto- ja jakelulaitosten eikä teleasemien ylijännitesuojausta. Rakennusten ulkoinen ukkossuojaus on esitetty kortissa ST 53.16.01 Rakennusten salamasuojaus
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

ST 53.21 Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Kortin tarkoituksena on selkeyttää sähköasennuksia koskevien standardien SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset, ja SFS 6001, Suurjännitesähköasennukset, rakennusten sähköasennusten liitäntöjä, maadoituksia ja potentiaalintasauksia koskevia vaatimuksia.
Kortti on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

ST 53.25 Ohjeita vikasuojauksesta enintään 1000 V:n TN-järjestelmässä
Ohjeita sähköasennusten vikasuojauksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä tarkastusmittauksiin enintään 1000 V:n TN-järjestelmässä, jossa suojausmenetelmänä käytetään syötön automaattista poiskytkentää.
Uudistuksen yhteydessä korttiin on lisätty asiaa ja esimerkkejä vikavirtasuojakytkimen käytöstä myös syötön automaattiseen poiskytkentään.

ST 53.28 Pienoisjännitejärjestelmät SELV, PELV ja FELV
Kokonaan uudistetussa kortissa tarkastellaan pienoisjännitejärjestelmiä usean standardin näkökulmasta käsitellen jokainen järjestelmä omana kokonaisuutenaan.

ST 53.62 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus
Kortissa esitellään lämpökuvauksen hyödyntämistä sähkökunnossapidossa, kerrotaan kuvauksen valmisteluista ja suorittamisesta, esitellään sähkölaitteistojen lämpökuvaajan ja yrityksen pätevyysvaatimuksia sekä kuvauksessa käytettäviä mittalaitteita ja mittaustulosten raportointia.
Uudistuksen yhteydessä korttiin on tehty sähköturvallisuuslain ja standardisarjan SFS 6000:2017 edellyttämiä tarkennuksia. Lisäksi on tarkennettu henkilö- ja yrityspätevyysehtoja.

ST 59.10 Turvavalaistus ja poistumisopasteet. Suunnittelu
Kortissa esitetään ohjeet poistumisvalaistuksen suunnittelemiseksi sisäasiainministeriön asetuksen (SMa 805/2005) ja standardien mukaisesti.
Tarkennettu voimassa olevien määräysten ja standardien mukaiseksi.

ST 70.34.01 Selostusesimerkit S2010-nimikkeistön mukaan. S6, turvavalaistusjärjestelmät
Selostusesimerkki on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

ST 95.59.01 Käytön johtajan tarkastuslista
Lomakkeen ohjeeseen on tehty tarkennuksia.

ST 95.60.04 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden seuranta
Esimerkki tehtäväluettelossa (ST 95.60.03) määriteltyjen huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden dokumentointiin ja seurantaan tarkoitetusta lomakkeesta.
Esimerkki on päivitetty S2010-nimikkeistön mukaiseksi.

ST 96.48 Poistumisvalaistusjärjestelmän huolto ja kunnossapito
Sisäasiainministeriön asetuksessa SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta edellytetään, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen tulee varmistaa säännöllisellä kunnossapidolla, johon liittyviä asioita kortissa käsitellään.
Korttiin on lisätty muistutus vuosittain tehtävästä valaisiminen pintakirkkauden mittauksesta.

ST 96.49 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelma
Lomake on tarkoitettu sisäministeriön asetuksen 805/2005 mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen. Asetuksen mukaan järjestelmän kunnossapitoa varten on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa tarvittavat huoltotoimenpiteet selostetaan. Tehdyt toimenpiteet merkitään joko kunnossapito-ohjelmaan tai erilliseen huoltopäiväkirjaan ( ST 96.50 ).
Lomakkeeseen on lisätty standardissa SFS-EN 1838 edellytetty valaisimien pintakirkkauden mittausvaatimus, ja se on tarkennettu SFS 6000:2017:n mukaiseksi.

ST 97.00 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimus
Kokonaan uudistettu kortti, joka sisältää ohjeita sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kunnon arviointiin ja tutkimuksiin. Kortin liitteenä on järjestelmien elinkaaritaulukko sekä esimerkki pitkän tähtäimen suunnitelmasta.

ST 611.40 Tarkastuspöytäkirja, asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät
Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimuksien toteamiseen hyväksymistestausten ja tarkastusten yhteydessä. Tarkastuspöytäkirjassa esitetyt kohdat perustuvat yleiskaapelointistandardien ja voimassa olevan Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 vaatimuksiin.
Päivitetty Viestintäviraston määräyksen 65 C/2018 mukaiseksi.

ST 663.41 Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii myös vastaanottotarkastuksissa käytettäväksi.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST 663.44 Kulunvalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja
Pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST 673.40 Tarkastuspöytäkirja. Sairaaloiden ja palvelutalojen ja hoitajakutsujärjestelmät
Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu apuvälineeksi hoitajakutsujärjestelmän asentaneen liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen, ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST 681.10 Toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje
Ohjeita toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Ohjeet koskevat kaapeloinnin vaatimusten määrittelyä, suunnitteludokumentteja, johtoteitä ja tiloja, kaapeloinnin rakennetta, kokoonpanoa, suorituskykyä ja mitoitusta sekä komponenttien valintaperusteita. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.
Päivityksessä on huomioitu mm. Viestintäviraston määräys 65 C/2018 M, standardoinnissa tapahtuneet muutokset sekä tekninen kehitys.

ST 681.11 Asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmät. Suunnitteluohje
Yksityiskohtaisia ohjeita asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisältö perustuu yleiskaapelointistandardeihin sekä voimassa olevassa Viestintäviraston sisäverkkomääräyksessä 65 asetettuihin vaatimuksiin. Ohjeistus soveltuu uudisrakentamiseen sekä olemassa olevien sisäverkkojen uudistus- ja kunnostustöihin.
Kortti on tarkastettu Viestintäviraston määräyksen 65 C/ 2018 M mukaiseksi.

ST 681.41 Yleiskaapelointijärjestelmät. Dokumentointi
Kortissa esitetään yleiskaapelointijärjestelmän dokumentoinnin laadintaohjeet, ottaen huomioon säädökset, määräykset ja standardit.
Kortti on tarkastettu Viestintäviraston määräyksen 65 C/ 2018 M mukaiseksi.

ST 681.42 Yleiskaapelointijärjestelmät. Parikaapeloinnin testaukset ja tarkastukset
Ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvan parikaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.
Kortti on tarkastettu Viestintäviraston voimassa olevan määräyksen 65 mukaiseksi. Kuitukaapeloinnin testaukset ja tarkastukset on eriytetty omaksi kortiksi, ST 681.44.

ST 681.44 Yleiskaapelointijärjestelmät. Kuitukaapeloinnin testaukset ja tarkastukset
Uusi kortti sisältää ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvan kuitukaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

ST 701.31 Kotiautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutusperiaatteita
Uudistetussa ohjekortissa kuvataan pientalojen kotiautomaation suunnitteluprosessin vaiheita, erilaisia toteutusperiaatteita sekä esitellään malleja toteutuksista laadittavista dokumenteista.

ST 715.00 Taajuusmuuttajakäytöt. Yleistä
Yleistietoa taajuusmuuttajista ja taajuusmuuttajakäytöistä kiinteistöjen LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoille sekä ylläpidosta ja kehittämisestä vastaaville.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi tekninen kehitys ja ratkaisut huomioiden.

ST 715.10 Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Suunnittelu
Kortissa esitellään taajuusmuuttajakäyttöihin liittyviä säädöksiä, standardeja ja käsitteitä sekä annetaan ohjeita käyttöjen suunnitteluun.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi tekninen kehitys ja ratkaisut huomioiden.

ST 715.11 Taajuusmuuttajien yleiset toimitusohjeet ja -vaatimukset
Hankinta- ja toimitusohjeeseen on koottu taajuusmuuttajien hankintaan ja toimitukseen liittyviä asioita. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sähköselostuksen kanssa, selostuksen viitemateriaalina.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi tekninen kehitys ja ratkaisut huomioiden.

ST 715.30 Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Asennus ja käyttöönotto
Ohjeita taajuusmuuttajakäyttöjen asennuksiin ja käyttöönottoon.
Korttiin on tehty lisäyksiä, tarkennuksia ja korjauksia.

ST 715.40 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakennusautomaation taajuusmuuttajakäytöille
Rakennusautomaation taajuusmuuttajakäyttöjen käyttöönoton dokumentointiin tarkoitettu tarkastuspöytäkirjamalli.
Korttiin on tehty lisäyksiä, tarkennuksia ja korjauksia.

ST 730.00 Toimitustarkastuspöytäkirja
Toimitustarkastuspöytäkirja on tarkoitettu esim. työmaalle tulleiden laite- ja/tai tarvikelähetysten dokumentointiin. Tarkastuksella varmistetaan, että työmaalle saapuneet ja/tai asennetut laitteet vastaavat määrällisesti ja laadullisesti niille asetettuja vaatimuksia.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST 730.02 Toimintatarkastuspöytäkirja
Toimintatarkastuspöytäkirja on tarkoitettu urakoitsijan suorittaman säätöpiirikohtaisen toimintatarkastuksen dokumentiksi. Tarkastuksella varmistetaan esimerkiksi, että varotoiminnot ja lukitukset toimivat oikein ja että säätöpiiri vastaa muiltakin osin suunniteltua.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST 730.03 Tarkastuspöytäkirja. Urakoitsijan suorittama rakennusautomaatiotöiden itselleluovutustarkastus.
Tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatio-töiden itselleluovutustarkastusten dokumentointiin.
Lomake on tarkastettu ja tarkennettu sekä julkaistu HTML5-muodossa.

ST-ohjeisto 12 Käytön johtajan tarkastuslistat
Uudistetut käytön johtajan tarkastuslistat on tarkoitettu apuvälineeksi järjestelmälliseen sähköturvallisuuden omaan arviointiin. Listojen avulla voidaan tarkastaa, että lainsäädännön velvoitteet tulevat hoidetuiksi, sekä tunnistaa parantamiskohteita ja edesauttaa turvallisuuden kehittymistä. Sähköisesti täytettävät lomakkeet on julkaistu kortin ST 95.59 liitteinä.

ST-käsikirja 33 Rakennusten sähköasennusten tarkastukset
Sähkölaitteiden ja -laitteistojen turvallisuudesta säädetään sähköturvallisuuslailla, lakia täydentävillä valtioneuvoston asetuksilla, standardeilla, ohjeilla ja määräyksillä. Kirja sisältää koosteen niistä havainnointi-, testaus- ja mittaustoimenpiteistä, joiden avulla rakennusten pienjännitteisten sähköasennusten vaatimustenmukaisuus arvioidaan ja varmistetaan.
Käsikirja on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.