11.9.2018 Päivityksiä Sähköistysalan työsuhdekansioon

Hyvä Sähköistysalan työsuhdekansion tilaaja,


Kansion sisältöä on päivitetty, täydennetty ja uudistettu mm. seuraavasti:

Työsopimuksen tekemistä, päättämistä ja lomautusta koskevat osuudet on päivitetty, sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen (1.2.2018–31.3.2020) sekä talotekniikka-alan työehtosopimuksen toimihenkilöille (1.2.2018–31.1.2021), mukaisiksi.

Työehtosopimusten muutosten myötä:

  • Takaisinottovelvollisuuden kestoaika on edelleen uudessa Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:ssä yhdeksän kuukautta.
  • Asentajien koeaika on edelleen enintään neljä kuukautta sekä kahdeksan kuukautta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kestosta. Tämä on poikkeusmääräys ja TES velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta jo työsopimusta solmittaessa. Toimihenkilöillä koeajan pituus on työsopimuslain mukainen eli kuusi kuukautta.
  • Uuteen sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseen on lisätty liite määräajan laskemisesta esimerkein, jota on selvitetty tarkemmin irtisanomisilmoitusta koskevassa kohdassa
  • Salassapitoehdosta sovittaessa tulee huomioida uusi liikesalaisuuslaki, jossa on määritelty mitä tarkoitetaan liikesalaisuudella
  • Oppisopimuksen tekemiseen ja päättämiseen liittyen on huomioitu muutokset, jotka perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
  • 1.6.2018 alkaen voimaan tulleen työsopimuslain osalta on päivityksessä huomioitu vaihtelevan työajan muutokset eli ns. nollatuntisopimukset, jotka ovat pakottavia eli niistä ei voi toisin sopia.


Työsuhdelomakkeiden näköisversiot löytyvät kansiosta, sähköisesti täytettävät työsuhdelomakkeet löytyvät Severin lomakepalvelusta.