21.09.2018 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelujaksolla 06/2018-10/2018 ST-kortistossa on julkaistu 21 uudistettua ja kahdeksan (8) uutta ST-korttia sekä yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto.

13.31. Rakennuksen sähköverkon ja pienjänniteliittymän mitoittaminen

Kortti sisältää ohjeita rakennuksen liittymän ja sähköverkon mitoittamiseen.

Uudistetun kortin sisällössä on huomioitu mm. sähköautojen latauspisteiden vaikutus kuormituksiin/mitoitukseen sekä rakennuksen energiatehokkuutta koskeva Ympäristöministeriön asetus 1010/2017. Lisäksi on tehty tarkennuksia kaavoihin sekä kortin liitteenä olevaan esimerkkilaskelmaan.

21.32. Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten huomioon ottaminen sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa

Kortissa esitetään säädösperusteita ja näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunniteltaessa.

Kortti on tarkennettu uudistuneiden säädösten ja tekniikan mukaiseksi.

51.06. Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille

Kortissa annetaan ohjeita, palonkestävän johtojärjestelmän toteutuksesta, jos sellainen säädöksissä, määräyksissä, standardeissa tai järjestelmäkohtaisissa ohjeissa vaaditaan.

Päivityksessä on huomioitu muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, muutokset standardisarjassa SFS 6000:2017, Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä muutokset ST- aineistossa.

51.17. Sähkökaapelit ja paloturvallisuus

Kokonaan uudistetussa kortissa annetaan ohjeita kaapeleiden valintaan ja asennukseen, jotta riittävä paloturvallisuus saavutetaan.

51.21.15. Mittauspöytäkirja. Staattiselta sähköltä suojatun alueen ESD-mittaukset, HTML5- lomake

Staattiselta sähköltä suojattua aluetta kutsutaan EPA-alueeksi. Vaatimusten mukaan toteutetulla EPA-alueella voidaan käsitellä turvallisesti staattiselle sähkölle herkkiä tuotteita ilman vaurioitumisriskiä. EPA-alue voi olla yksittäinen työpöytä, varasto, tuotantoalue tai esim. kenttäolosuhteissa luotu väliaikainen EPA-huoltopiste.

Uusi mittauspöytäkirja on tarkoitettu ESD-mittausten dokumentointiin.

51.21.17. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteella EX”i” suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

51.21.18. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex"p" ja Ex"pD" suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita, EX”p” ja Ex”pD” (pölytiloissa), sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

51.21.19. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja rakenteilla, Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”d”, Ex"e", Ex"n" tai Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

51.36. Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien asennukset uloskäytävissä

Kokonaan uudistettuun korttiin on koottu ohjeita ja ratkaisuja, kuinka paloturvallisuusmääräykset huomioidaan sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa, jotka joudutaan syystä tai toisesta tekemään sellaiseen uloskäytävään, jota käytetään turvalliseen poistumiseen tulipalon aikana.

51.80. Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset sairaala- ja terveydenhoitotiloissa

Tämän kortin tarkoituksena on opastaa huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan sellaiset sairaalan ja terveydenhoidon tilat, joissa voi esiintyä räjähdysvaara, sekä antaa ohjeita niiden suojaustoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja mittauksiin sekä tarkastuksia suorittavan henkilökunnan pätevyys- ja koulutusvaatimuksiin.

Päivityksen yhteydessä on tarkennettu uudistuneista säädöksistä, määräyksistä, standardeista, ohjekorteista ym. johtuvat asiat.

51.81. Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset polttoaineen jakeluasemilla

Tämän kortin tarkoituksena on opastaa huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan polttoaineen jakelupisteen tilat, joissa esiintyy räjähdysvaara sekä antaa ohjeita niiden suojaustoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja mittauksiin sekä tarkastuksia suorittavan henkilökunnan pätevyys- ja koulutusvaatimuksiin.

Päivityksen yhteydessä on tarkennettu uudistuneista säädöksistä, määräyksistä, standardeista, ohjekorteista ym. johtuvat asiat.

51.82. Räjähdysvaarallisten tilojen tunnistaminen ja sähkölaitteistojen tarkastukset puutyötiloissa

Tämän kortin tarkoituksena on opastaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita tunnistamaan ATEX-lainsäädännön tavoitteet ja vaatimukset sekä puutyötilan räjähdysvaaralliset osat. Kortissa annetaan myös ohjeita puutyötilan hoitoon ja kunnossapitoon sekä selvitetään henkilökunnan pätevyys ja koulutusvaatimukset.

Päivityksen yhteydessä on tarkennettu uudistuneista säädöksistä, määräyksistä, standardeista, ohjekorteista ym. johtuvat asiat.

53.11. Kuluttajamuuntamot

Kortti sisältää ohjeita rakennukseen sijoitettavien muuntamoiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttötoimenpiteistä.

Uudistuksessa on huomioitu mm. Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä uudistuneet SFS 6001- standardit.

58.14. Myymälöiden ja liiketilojen valaistus

Kokonaan uudistetussa kortissa annetaan ohjeita myymälöiden ja liiketilojen valaistusratkaisujen valintaan.

58.25. Ulkovalaistusverkon mitoitus

Kortissa annetaan ohjeita ulkovalaistusverkon sähkötekniseen mitoitukseen.

päivityksessä on huomioitu SFS 6000  ja Liikenneviraston suunnitteluohjeen muutokset. Sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden mitoituksessa on huomioitu myös LED- valonlähteiden syttymisvirrat.

96.80. Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteella EX”i” suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”i” sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin.

96.81. Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteilla EX”p” ja EX"pD" suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita EX”p” ja EX"pD" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin.

96.82. Kunnossapitotarkastuspöytäkirja rakenteilla Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" suojatuille asennuksille, HTML5- lomake

Kokonaan uusi kunnossapitotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettujen, rakenteita Ex”d”, Ex"e", Ex"n" ja Ex"t" sisältävien sähkölaitteiden, järjestelmien sekä asennusten kunnossapitotarkastusten dokumentointiin.

98.62. Sähköinen ovivarustelu. Käyttö, ylläpito ja huolto

Uudessa kortissa käsitellään ensisijaisesti sellaista sähköistä ovivarustelua, joka liittyy tiedonsiirtoyhteydellä toimitilaturvallisuuden teknisiin järjestelmiin. Sähköiseksi oviympäristön katsotaan tässä kortissa tekevän sähkölukon, oviautomatiikan tai sähköisen tunnistustekniikan.

95.59.02. Sähkölaitteiston käyttöön ja ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden seurantapöytäkirja, HTML5- lomake

Uudistettu pöytäkirja soveltuu esim. käytön johtajan tekemien seurantatarkastusten dokumentointiin.

605.03.01. Talojakamon kytkentäkortti HTML5- lomake

Uudistettu talojakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.

605.03.02. Kotijakamon kytkentäkortti HTML5- lomake

Uudistettu kotijakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.

605.03.03. Jakamon kytkentäkortti HTML5- lomake

Uudistettu jakamon kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake.

660.05. Pientalon turvallisuus- ja valvontajärjestelmä. Suunnittelu- ja asennusohje

Kortti sisältää ohjeita pientalojen turvallisuusjärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen.

Päivityksessä on huomioitu muuttuneet säädökset, mm. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 

662.50. Palovaroittimet

Yleisiä ohjeita palovaroitinlaitteiden- ja järjestelmien hankintaan, asennukseen sekä suunnitteluun.

Päivityksessä on huomioitu muuttuneet säädökset, Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

667.10. Sähköinen ovivarustelu. Suunnitteluohje

Kokonaan uudistetussa kortissa käsitellään ensisijaisesti sellaista sähköistä ovivarustelua, joka liittyy tiedonsiirtoyhteydellä toimitilaturvallisuuden teknisiin järjestelmiin. Sähköiseksi oviympäristön katsotaan tässä kortissa tekevän sähkölukon, oviautomatiikan tai sähköisen tunnistustekniikan.

667.30. Sähköinen ovivarustelu. Asennusohje

Kokonaan uudistetussa kortissa käsitellään ensisijaisesti sellaista sähköistä ovivarustelua, joka liittyy tiedonsiirtoyhteydellä toimitilaturvallisuuden teknisiin järjestelmiin. Sähköiseksi oviympäristön katsotaan tässä kortissa tekevän sähkölukon, oviautomatiikan tai sähköisen tunnistustekniikan.

673.50. Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita merkinanto- ja kutsujärjestelmien toteutukseen.

682.10. Tietoteknisten järjestelmien integrointi

Kokonaan uudistetun kortin tavoitteena on antaa yleiskuva tieto- ja turvallisuusjärjestelmien integroinnista.

Ohjeisto 21. Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

Ohjeisto on tarkoitettu käytännön työkaluksi kaikille poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön osallistuville osapuolille. Sen keskeinen sisältö painottuu turvajärjestelmän vaatimuksiin ja ohjeistuksiin eikä ota kantaa yleisäänentoistoasioihin muutoin kuin silloin, kun ne vaikuttavat järjestelmän toimintaan turvajärjestelmänä. Ohjeiston perustana ovat alaa velvoittavat säädökset, määräykset ja ohjeet.

Perusteellisesti uudistetussa painoksessa ohjeisto on päivitetty soveltuvin osin uusimpien eurooppalaisten standardien ja teknisten spesifikaatioiden mukaiseksi. Tämän johdosta poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät on eritelty entistä tarkemmin sen mukaan, käytetäänkö järjestelmää tulipalon sattuessa vai ei. Lisäksi puheen ymmärrettävyyden vaatimukset ja niiden mittausmenetelmät ovat päivitetty standardin EN 60268-16 4. painoksen mukaisiksi.

 

Koko ST-aineistoon on mahdollista tutustua selailemalla sitä esim. Severi- palvelun selailunäkymässä. Aineiston selaaminen on mahdollista myös ilman palveluun kirjautumista. Sähkötieto ry:n sivuilta, osoitteessa www.sähkötieto.fi, löytyy tietoa tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta.