22.01.2019 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 34 uudistettua ja kolme (3) uutta ST-korttia, kaksi (2) uudistettua ST-käsikirjaa, yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto sekä yksi (1) uudistettu ST-esimerkki.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kesäkuussa 2019. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

 

ST 27.01 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien muunneltavuus
Kokonaan uudistetussa kortissa käsitellään rakennuksen muunneltavuuden tärkeyttä niiden omistajien ja käyttäjien liiketoimintojen kannalta sekä esitellään muunneltavuuden helppousasteet ja järjestelmien muunneltavuuden edellytykset.
Uudistettu kortti korvaa aiemmin aiheesta julkaistut kortit ST 27.02 ja ST 27.03 sekä ST-käsikirjan 32.

ST 42.01 Kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimus
Uudistettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake kiinteistön tietoliikenneverkon hoitosopimuksen laatimiseen.

ST 43.10 Tiedot yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista
Tarkastettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake on tarkoitettu palvelujen tarjoamista koskevan lain (1166/2009) edellyttämien oma-aloitteisesti annettavien perustietojen ilmoittamista varten. Lain mukaan tietojen on oltava saatavilla joko yrityksen toimitiloissa, internet-sivuilla ja/tai esitteissä.

ST 43.11 Laskutyötarjous / sopimus
Tarkastettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake laskutyötarjouksen sekä tarjouksen perusteella solmittavan sopimuksen tekemiseen. Tarjous / sopimus perustuu liitteenä löytyviin yleisiin sopimusehtoihin.

ST 43.12 Sähköurakkatarjous
Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu HTML5- lomake soveltuu käytettäväksi yritysten välisiin tarjouksiin ns. tavallista urakkamenettelyä käytettäessä.
Kuluttajille tehtäviin urakkatarjouksiin ja -sopimuksiin soveltuvat tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä niihin liittyvät yleiset sopimusehdot on julkaistu ST-kortistossa numeroilla ST 43.25 (tarjous), ST 43.26 (RYS-9 mukainen kuluttajasopimus) tai ST 43.36 Pienurakkasopimus (sisältää sopimusehdot) tai ST 43.34 Urakkasopimus (YSE 1998 mukainen).

ST 43.13 Sähköurakkatarjous järjestelmäkohtaisin osahinnoin
Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu HTML5- lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan myös järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin.
Kuluttajille tehtäviin urakkatarjouksiin ja -sopimuksiin soveltuvat tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä niihin liittyvät yleiset sopimusehdot on julkaistu ST-kortistossa numeroilla ST 43.25 (tarjous), ST 43.26 (RYS-9 mukainen kuluttajasopimus) tai ST 43.36 Pienurakkasopimus (sisältää sopimusehdot) tai ST 43.34 Urakkasopimus (YSE 1998 mukainen).

ST 43.14 Sähköurakkatarjous tarkoin järjestelmäkohtaisin osahinnoin
Tämä urakkatarjouksen laadintaan tarkoitettu HTML5-lomake soveltuu käytettäväksi sellaisiin yritysten välisiin urakkatarjouksiin, joissa halutaan tarkat järjestelmäkohtaiset osahinnat näkyviin.
Kuluttajille tehtäviin urakkatarjouksiin ja -sopimuksiin soveltuvat tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä niihin liittyvät yleiset sopimusehdot on julkaistu ST-kortistossa numeroilla ST 43.25 (tarjous), ST 43.26 (RYS-9 mukainen kuluttajasopimus) tai ST 43.36 Pienurakkasopimus (sisältää sopimusehdot) tai ST 43.34 Urakkasopimus (YSE 1998 mukainen).

ST 43.15.01 Muutostyötarjous / sopimus muutostyöstä MT 98
Tarkastettua ja HTML5- muotoon muutettua lomaketta käytetään muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.

ST 43.16.01 Lisätyötarjous / sopimus lisätyöstä, LT 98
Tarkastettua ja HTML5- muotoon muutettua lomaketta käytetään lisätyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.

ST 43.25 Tarjous RYS-9 1998-T
HTML5- muotoon muutettu tarjouslomake on tarkoitettu sellaisten urakkatarjousten tekemiseen, joihin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen tarkastamia ja hyväksymiä, Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, RYS-9 1998.

ST 51.21.01 Yhteystiedot
HTML5- muotoon muutettu lomake on tarkoitettu projektissa toimivien henkilöiden tietojen kokoamiseen, projektidokumenttien jakeluiden dokumentointiin ym.

ST 51.21.02 Mittalaitteet
HTML5- muotoon muutettu lomake on tarkoitettu mittalaitetietojen dokumentointiin.

ST 51.78 Sähkölaitteet ja -asennukset kaivoksissa sekä huolto- ja työtunneleissa
Voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaiseksi tarkastetussa kortti sisältää ohjeita kaivos-, huolto- ym.- tunneleiden sähköasennusten toteutukseen.

ST 51.90 Sähköauton lataaminen ja latauspisteiden toteutus
Kortissa esitetään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät määritelmät, standardit, sähköautojen tärkeimmät ominaisuudet, akkujen lataustavat sekä latauspisteiden toteutusperiaatteita ja mitoitusesimerkkejä eri tyyppisissä kiinteistöissä.
Päivityksen yhteydessä korttiin on lisätty mm. määritelmiä ja pysäköintiruutujen suunnitteluun/latauspisteiden sijoitteluun liittyviä asioita.

ST 53.14 Ohjeet perinteisten sulakkeiden valinnasta ja käytöstä, alle 1000 V:n sähköjärjestelmät
Kortissa tarkastellaan perinteisten sulaketyyppien ominaisuuksia, perinteisten sulakkeiden ja johdonsuoja-automaattien eroavaisuuksia sekä niiden huomioon ottamista johtojen ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksessa. Lisäksi kortissa on esimerkkejä johtojen suojauksen mitoituksesta pienjännitesähköasennusten mitoitukseen ja dokumentointiin tarkoitetulla Febdok-ohjelmistolla.
Uudistuksen yhteydessä kortista on mm. poistettu CEE 16 mukaiset tulppasulakkeet ja lisätty esimerkkejä ylikuormitus- ja oikosulkusuojausten tarkasteluista Febdok- ohjelmalla.

ST 53.34 Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia asioita
Ensisijaisesti rakennusten jakokeskuksien suunnitteluun sekä hankintaan keskittyvässä ohjekortissa sivutaan myös koneiden ja teollisuuden jakokeskuksia.
Uudistuksen yhteydessä ohjekortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 53.35 Jakokeskuksen asennus ja käyttöönotto
Voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi päivitetty kortti sisältää ohjeita keskusvalmistajan laatiman tyyppikohtaisen asennusohjeen täydennykseksi asennustyön valmisteluun ja varsinaiseen suoritukseen.

ST 95.58 Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta.
Sopimuslomake soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen. Täyttöohje on liitteenä.
Päivityksen yhteydessä lomakkeesta ja ohjeesta on korjattu pari niissä havaittua virhettä.

ST 95.60.01 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimus
Huollon ja kunnossapidon yleisiin sopimusehtoihin (SHK-YSE 1998) perustuva sopimuslomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen laadintaan. Sopimuksella on mahdollista sopia myös sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävistä, jos sähkölaitteiston laajuus sitä edellyttää.
Päivityksen yhteydessä lomakkeeseen on mm. lisätty paikka sopimuksen numerolle sekä tehty muita pieniä tarkennuksia sekä korjauksia.

ST 96.37 Halogeenivalaistusjärjestelmän ylläpito
Kortissa annetaan ohjeita halogeenivalaistusjärjestelmien ylläpitoon.
Päivityksessä on mm. huomioitu, että energiatehokkuusvaatimusten kiristymisen seurauksena halogeenilamput ovat poistumassa markkinoilta.

ST 96.70.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien ylläpitosuunnitelma
Kokonaan uudistettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten ylläpitosuunnitelmien laadintaan. Esimerkkejä lomakkeen käytöstä on esitetty ST- ohjeistoissa 10 ja 14.

ST 96.70.03 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tarkastus-, hoito,- ja huolto-ohjeet
Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten tarkastus-, hoito ja huolto-ohjeiden laadintaan. Esimerkkejä lomakkeen käytöstä on esitetty ST- ohjeistoissa 10 ja 14.

ST 96.70.04 Tapahtumaluettelo
Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kohde- ja järjestelmäkohtaisten korjaus- ja parannustoimenpiteiden sekä niiden syiden dokumentointiin. Esimerkkejä lomakkeen käytöstä on esitetty ST- ohjeistoissa 10 ja 14.

ST 96.70.05 Kiinteistön tarkastusluettelo
Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Esimerkkejä lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistoissa 10 ja 14.

ST 96.70.06 Asiakirjaluettelo
Lomaketta voi käyttää dokumenttien, esimerkiksi ylläpitodokumenttien, kuten loppupiirustusten, käyttöönottodokumenttien ja käyttöohjeiden luettelointiin. Esimerkkejä lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistoissa 10 ja 14.

ST 97.02 Kuntotutkimussopimus
Uudistettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake kuntotutkimussopimuksen laadintaan.

ST 97.10 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Asennus- ja apujärjestelmät
Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita S2010-nimikkeistön mukaisten asennus- ja apujärjestelmien (S1) kuntotutkimuksiin. Nimikkeistön pääryhmä S1 sisältää erilaiset mekaaniset asennus-, apu- ja reittijärjestelmät ja varustelut.

ST 97.20 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Sähköenergian tuotanto, liittäminen ja pääjakelu
Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita sähköenergian liittämiseen (S21) sekä pääjakeluun (S22) kuuluvien järjestelmien ja laitteistojen kuntotutkimuksiin.

ST 97.25 Sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimus. Ylijännite- ja salamasuojausjärjestelmä
Kokonaan uudistettu kortti sisältää ohjeita ylijännitesuojien (S2226) ja salamasuojausjärjestelmien (S710) kuntotutkimuksiin.

ST 98.54 Paloilmoittimen kunnossapito-ohjelma
Uudistettu ja HTML5- muotoon muutettu lomake on tarkoitettu paloilmoittimen kunnossapito-ohjelman laadintaan.

ST 681.43 Laatusuunnitelma. Yleiskaapelointijärjestelmä
Laatusuunnitelma on olennainen osa standardienmukaisen yleiskaapeloinnin toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa yhdessä mm. työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä sekä testauksen laajuudesta, kaapeloinnin hyväksymisperusteista jne. Lomake soveltuu asuin- ja toimitilakiinteistöihin sekä soveltaen myös teollisuuteen ja datakeskuksiin asennettavien yleiskaapelointien laatusuunnitelmiin. Lomakkeen käyttö-/täyttöohje on liitteenä.
Päivityksen yhteydessä korttiin on lisätty optisen kaapeloinnin suorituskyvyn mittauksessa käytettävä testauskokoonpanon sekä vertailutehon mittaustavan määrittelyt.

ST 681.43.01 KVALITETSPLAN Generella kabelnät
Yleiskaapeloinnin laatusuunnitelman (ST 681.43) ruotsinkielinen versio. Liitteenä olevasta ohjeesta löytyy tietoa mm. yleiskaapeloinnin ympäristöluokituksesta sekä optisen kaapeloinnin vaimennusvaatimuksista. HTML5- muotoinen lomake.

ST 681.45 Yleiskaapelointijärjestelmät. Usean kuidun liittimiin päätetyn optisen kaapeloinnin testaukset ja tarkastukset
Uudessa kortissa annetaan ohjeita usean kuidun liittimiin päätetyn optisen kaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Usean kuidun kaapeloinnit ovat tyypillisiä datakeskusten yleiskaapeloinnissa, mutta niitä voidaan toteuttaa myös muun tyyppisissä kiinteistöissä ja tiloissa.

ST 710.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturva
Laajennetussa ohjekortissa esitellään sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien perustason tietoturvanäkökohtia sekä annetaan suosituksia järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon liittyvissä tietoturvakysymyksissä.
Korttia on laajennettu käsittelemään rakennusautomaatiojärjestelmän lisäksi mm. kulunvalvonta-, murtoilmaisu-, kameravalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmien tietoturvaa.

ST 711.15 Ohjelmistojen dokumentointi
Yleisohjeita talotekniikan tietoteknisten järjestelmien ohjelmistojen dokumentoinnin laadintaan.
Kortti on päivitetty nykytekniikoita ja toimintatapoja vastaavaksi.

ST 730.05 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvan tarkastuspöytäkirja
Lomake on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyvien tarkastusten dokumentointiin.
Lomaketta on laajennettu käsittelemään rakennusautomaatiojärjestelmän lisäksi mm. kulunvalvonta-, murtoilmaisu-, kameravalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmien tietoturvaa.

ST 715.30 Taajuusmuuttajakäytöt rakennusautomaatiossa. Asennus ja käyttöönotto
Ohjeita taajuusmuuttajakäyttöjen asennuksiin ja käyttöönottoon.
Päivityksen yhteydessä kortista on korjattu syötön erotukseen liittyvä virhe.

ST-esimerkit 06 Huonetilakohtaisen säädön esimerkkejä
Esimerkkejä, miten huonesäätöjä voidaan toteuttaa tyypillisissä tiloissa, joita rakennetaan mm. toimistoihin, hotelleihin, sairaaloihin tai muihin vastaaviin tiloihin.
Päivityksen yhteydessä julkaisun tekstit on tarkastettu, tarkennettu sekä päivitetty. Lisäksi liitteenä olevat esimerkkikaaviot on uudistettu.

ST-ohjeisto 08 Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus
Ohjeita poistumisvalaistuksen ja poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun, asennukseen ja kunnossapitoon. Ohjeisto perustuu sisäasianministeriön asetukseen SMA 805/2005 ja poistumisvalaistusta käsitteleviin standardeihin.
Ohjeisto on tarkennettu standardin SFS 6000:2017 sekä Ympäristöministeriön rakennusten paloturvallisuutta koskevan asetuksen mukaiseksi.

ST-käsikirja 17 Rakennusautomaatiojärjestelmät
Käsikirjaan on koottu keskeisimmät rakennusautomaatiojärjestelmiä koskevat perustiedot ja käytännön toteutusperiaatteet. Kirja sisältää käytännönläheistä tietoa rakennusautomaatiojärjestelmän historiasta, rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta. Mukana on myös näkemys rakennusautomaatiojärjestelmällä saavutettavista eduista energiatalouden ja kiinteistön hoidon näkökulmasta. Kirjan loppuosassa on kattava luettelo aihepiirin keskeisimmistä säädöksistä, määräyksistä, standardeista ja ohjeista. Liitteenä on suunnittelun apuna käytettävät muistilistat.
Uudistuksen yhteydessä on huomioitu mm. tekniikan kehitys, integrointi, tietoturva, hyvät sisäolosuhteet, energiatehokkuus, muuttuneet säädökset ja standardit sekä uudistuneet taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelot (TATE18).

ST-käsikirja 31 Varavoimakoneet ja -laitokset
Kirjassa käsitellään tehoalueen 50–2500 kW laitoksia, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä laitoksia (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin.
Uusi painos on tarkennettu voimassaolevien säädösten ja määräysten mukaiseksi ja siihen on lisätty mm. varavoimakoneisiin ja -laitoksiin liittyvät raportointivelvollisuudet.