11.9.2019 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 22 uudistettua ja viisi (5) uutta ST-korttia sekä yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan helmikuussa 2020. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

 

ST 41.30 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tarjouspyyntö/tilaussopimus 
Lomake

Kokonaan uudistettu lomake, jonka avulla suunnittelutarjouksen pyytäjä voi määritellä suunnittelutehtävän laajuuden ja käyttää sitä tarjouspyyntöaineiston asiakirjana. Tilaussopimus syntyy täydentämällä lomaketta edelleen hyväksytyksi tulleen tarjouksen hinta- ym. tiedoilla sekä sopimusneuvotteluissa sovituilla asioilla.

ST 51.04 Johdinvärit 230/400 V:n järjestelmissä
Päivitetyssä ohjekortissa kuvataan kulloinkin voimassa olleet sekä tämänhetkiset johdinväreihin liittyvät määräykset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi kortissa annetaan ohjeita eri värisääntöaikakausilla asennettujen johtojen jatkamisesta sekä kulutuskojeisiin liittämisestä.

ST 51.05 Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään
Korttiin on koottu tietoa eri aikakausilla käytetyistä sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien rakenneratkaisuista sekä niihin liittyvistä asennusmääräyksistä.
Kortti on päivitetty tämänhetkisten määräysten mukaiseksi.

ST 51.21.07 Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
Lomake

Pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi 1–20 kV:n suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjana, ja se soveltuu myös sellaisen työkokonaisuuden käyttöönottoon, johon kuuluu suurjänniteverkkoon liittyvä osa pienjännitejohdosta.
Ohjeeseen on lisätty keinoja, kuinka toisiinsa yhdistettyjen maadoituselektrodien ns. resultoiva maadoitusimpedanssi on mitattavissa/todettavissa.

ST 51.24.01 Todistus sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta
Lomake
Sähkölaitteiston varmennustarkastustodistuksen laadintaan tarkoitettuun lomakkeeseen on tehty tarkennuksia tarkastuksen normiasiakirjoihin, tarkastuksen perusteella tehtäviin toteamuksiin sekä todistuksen jakelulistaan.

ST 51.24.02 Tarkastusseloste sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta 
Lomake
Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan tarkoitettuun lomakkeeseen on tehty tarkennuksia tarkastuksen normiasiakirjoihin.

ST 51.29 Maatalouden tuotantorakennusten toteutusohjeita
Ohjekorttiin on koottu maatalouden tuotantorakennusten sähkölaitteistojen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavia toteutusohjeita.
Kortti on tarkennettu saatavilla olevien toteutusohjeiden mukaiseksi.

ST 51.33 Pienaluksen 230 V sähkölaitteisto
Ohjeita pienveneiden sähkölaitteistojen suunnittelijoille, rakentajille ja korjaajille.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 51.34 Tilapäiset sähköasennukset näyttely- ja esitystiloissa
Kortissa annetaan ohjeita näyttelyissä, esityksissä tai vastaavissa käytettävien tilapäisten sähköasennusten suunnitteluun, asennukseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 51.35 Rakennustyömaan sähköverkon suunnittelu
Kortti sisältää ohjeita rakennustyömaan sähkönjakeluverkon suunnitteluun ja toteutukseen. Kortissa esitellään, mitä dokumentteja suunnitelma tyypillisesti sisältää, ja lisäksi siitä löytyy tietoa työmaan sähköverkon suunnittelua ja toteutusta koskevista vaatimuksista.
Kortti on tarkennettu vastaamaan voimassa olevia standardeja.

ST 51.77 Potentiaalintasaus eläintiloissa
Kortissa annetaan ohjeita, millä tavoin eläintilojen suojaava potentiaalintasaus voidaan toteuttaa siten, että standardin SFS 6000 mukaiset suojausvaatimukset tulevat täytettyä.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 52.40 Siirrettävän, pienjännitteisen moottorigeneraattorin liittäminen sähkölaitteistoon
Kortissa esitetään, kuinka siirrettävä moottorigeneraattori liitetään sähkölaitteistoon, kun sitä käytetään yleisen jakeluverkon ulkopuolella olevan kiinteän, siirrettävän tai tilapäisen sähkölaitteiston teholähteenä tai kun sitä käytetään yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettyjen sähköasennusten käsikäynnisteisenä varavoimana esimerkiksi sähkönjakeluverkon häiriötilanteissa.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 53.17 Ohjeita mekaanisten kytkinlaitteiden käytöstä rakennusten ja sähköasennusten osien erottamiseksi sähköverkosta
Kortin tavoitteena on antaa perustiedot ja muistilista asioista, jotka on huomioitava sijoitettaessa kytkinlaitteita virtapiireihin.
Kortti on tarkennettu vastaamaan voimassa olevia standardeja.

ST 55.05 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EU sekä asetuksen 2015/1188 noudattaminen sähkölämmitetyissä rakentamis- ja huoltokohteissa
Uudessa kortissa esitetään, kuinka sähkölämmitykset toteutetaan ja huolletaan EU-komission asetuksen 2015/1188 mukaisesti. Lisäksi kortissa esitellään asetuksen taustaa, määritelmiä ja vaatimuksia.

ST 55.05.01 Pöytäkirja ecodesign asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä. Sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet 
Lomake

Uusi pöytäkirjalomake, joka on täytettävä sellaisissa uudisrakentamis-, korjausrakentamis- tai huoltokohteissa, joihin asennetaan ihmisten käyttöön/lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköllä toimivia tilalämmittimiä, kuten vastuskaapeleilla toteutettuja lattialämmityksiä, kattolämmityksiä tai vastaavia rakenteeseen integroituja lämmittimiä, sähköpattereita, säteilylämmittimiä tai massavaraajia.

ST 55.05.02 Compliance with the ecodesign directive (2009/125/EC) and regulation (2015/1188) on construction and maintenance sites with electric heating
Ohjekortin 55.05 englanninkielinen käännös.

ST 55.05.03 Record confirming compliance with the requirements of the ecodesign regulation (2015/1188) 
Lomake

Pöytäkirjalomakkeen 55.05.01 englanninkielinen käännös.

ST 55.21 Saunojen sähkölaitteet ja -asennukset
Kortissa käsitellään saunojen sähkölaitteiden ja asennusten suunnitteluun ja asennuksiin liittyviä asioita, kuten sauna- ja sähkökiuastyypit, lämmitystehon mitoittaminen, kiukaan valinta sekä sijoitus ja asentaminen.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi.

ST 55.32 Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät
Uudessa ohjekortissa käsitellään aurinkosähkön hyödyntämistä rakennuksissa.

ST 57.45 Valaisimen valinnan perusteet
Kokonaan uudistettu ohjekortti sisältää ohjeita sisä- ja ulkovalaisimen valintaan, ja siinä käsitellään lähinnä teknisen valaisimen valintaa.

ST 72.15 Tuotteiden ja toteutusratkaisujen vaihdettavuus
Kokonaan uudistettu kortti sisältää toimintaperiaatteita ja ohjeita sähköteknisten asennusmateriaalien, -tarvikkeiden, laitteiden ja toteutusratkaisujen valintaan, vaihdettavuuteen sekä vaihtoprosessiin.

ST 97.02 Kuntotutkimussopimus 
Lomake

Kuntotutkimussopimuksen laadintaan tarkoitettua lomaketta on tarkennettu kohdassa 6.3 mainitun sähköturvallisuuslain pykälän osalta.

ST 98.59 Toimitilakiinteistön lähiverkko. Ylläpito-ohje
Ohjeita nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistavan lähiverkon ylläpitoon.
Ohjeen sisältö on tarkennettu uudistetun viiteaineiston mukaiseksi.

ST 669.11 Toimitilakiinteistön lähiverkko. Suunnitteluohje
Ohjeita nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistavan lähiverkon suunnitteluun.
Ohjeen sisältö on tarkennettu uudistuneen viiteaineiston mukaiseksi.

ST 669.30 Toimitilakiinteistön lähiverkko. Asennus- ja dokumentointiohje
Ohjeita nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistavan lähiverkon asennukseen ja dokumentointiin.
Ohjeen sisältö on tarkennettu uudistuneen viiteaineiston mukaiseksi.

ST 681.01 Power over Ethernet -tehonsyöttö yleiskaapeloinnissa
Kortti sisältää perustietoa, näkökohtia sekä ohjeita Power over Ethernet tehonsyöttötekniikoista, joita käytetään parikaapelointiin liitetyn laitteen tehonsyöttöön.
Kokonaan uudistetussa kortissa on huomioitu uudistuneet aiheeseen liittyvät standardit.

ST 681.40.01 Inspektionsprotokoll. Generella kabelnät i kontorslokaler 
Lomake

Toimitilojen yleiskaapelointien tarkastuspöytäkirjan ST 681.40 ruotsinkielinen versio, joka on tarkennettu vastaamaan 681.40:n uusinta versiota.

ST-ohjeisto 01 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019
Kokonaan uudistettua ohjeistoa (tai spesifikaatiota CEN/TS 54-14:fi) voidaan pitää lain pelastustoimen laitteista (10/2007) tarkoittamana yleisesti hyväksyttynä suosituksena. Paloilmoitinhankkeen toteutuksessa käytetään niistä toista tai muuta suunnittelun perustetta.