21.1.2020 Uusia ja uudistettuja ST- kortteja ja HTML5- lomakkeita

Jakelussa on 18 uudistettua ja seitsemän (7) uutta ST-korttia, yksi (1) uudistettu ST-ohjeisto sekä neljä (4) uudistettua ST-käsikirjaa.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kesäkuussa 2020. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

 

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Lomake
Pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä valtioneuvoston asetuksissa sekä standardeissa asetetut vaatimukset.
Keskuksen nimeämiskenttä on siirretty lomakkeen alkuun, lisätty valintaruksi ”Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia” sekä lisätty kohta, jolla osoitetaan ecodesign-asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttäminen sähköllä toimivien tilalämmittimien osalta. Lisäksi lomakkeen ohjeeseen on tehty muutosten edellyttämät korjaukset.

ST 51.21.06 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja ryhmäjohtotason sähköasennuksille
Lomake
Pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa sekä siihen liittyvissä valtioneuvoston asetuksissa asetetut vaatimukset.
Keskuksen nimeämiskenttä on siirretty lomakkeen alkuun, lisätty valintaruksi ”Käyttöönottotarkastettaviin asennuksiin ei sisälly palovaroittimia” sekä lisätty kohta, jolla osoitetaan ecodesign-asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttäminen sähköllä toimivien tilalämmittimien osalta. Lisäksi lomakkeen ohjeeseen on tehty muutosten edellyttämät korjaukset.

ST 51.21.08 Protokoll för ibruktagningsbesiktning
Lomake
Pöytäkirjan 51.21.05 ruotsinkielinen versio.
Samat tarkennukset kuin 51.21.05.

ST 51.21.09 Report of initial inspection
Lomake
Pöytäkirjan 51.21.05 englanninkielinen versio.
Samat tarkennukset kuin 51.21.05.

ST 53.34 Jakokeskuksen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia asioita
Ensisijaisesti rakennusten jakokeskuksien suunnitteluun sekä hankintaan keskittyvässä ohjekortissa sivutaan myös koneiden ja teollisuuden jakokeskuksia.
Korttiin on lisätty voimassa olevien säädösten ja standardien mukaiseksi tarkennettu liite.

ST 53.62 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus
Kortissa esitellään lämpökuvauksen hyödyntämistä sähkökunnossapidossa, kerrotaan kuvauksen valmisteluista ja suorittamisesta, esitellään sähkölaitteistojen lämpökuvaajan ja yrityksen pätevyysvaatimuksia sekä kuvauksessa käytettäviä mittalaitteita ja mittaustulosten raportointia.
Päivityksessä on tarkennettu mm. lämpökuvaajan pätevyysvaatimuksia sekä pätevyyden hakemiseen ja ylläpitoon liittyviä asioita.

ST 53.62.01 Sähkölaitteiston lämpökuvaussopimus
Lomake
Lämpökuvaussopimuksen laadintaan tarkoitettuun lomakkeeseen on tehty pieniä tarkennuksia ja korjauksia.

ST 58.05 Häiriövalon rajoittaminen
Uudessa ohjekortissa mm. esitellään, mitä häiriövalolla tarkoitetaan ja minkälaista kiusaa ja haittaa siitä aiheutuu sekä ihmisille että eläimille. Lisäksi kortista löytyy mm. häiriövalon raja-arvot.

ST 58.26 Urheilukenttien valaistuksen suunnittelu- ja toteutusohjeita
Kokonaan uudistetussa ohjekortissa annetaan ohjeita valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sellaisille ulkona oleville urheilualueille, joissa ei televisioida otteluita.

ST 72.01 Tuotetietostandardi ja sen hyödyntäminen sähkötuotteiden tietojen dokumentoinnissa ja digitaalisessa tiedonhallinnassa
Uudessa kortissa esitellään tuotetietostandardi, jota käytetään sähkö-, LVI- ja rakennustuotteiden tietojen dokumentoinnissa ja digitaalisessa tiedonhallinnassa koko toimitusketjussa.

ST 95.58 Sopimus sähkölaitteiston sivutoimisesta käytön johtamisesta
Lomake
Sopimuslomake soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen.
Korjattu lomakkeessa havaittu viittausvirhe.

ST 98.54.01 Paloilmoittimen huoltopäiväkirja
Lomake
Uusi lomake paloilmoittimen huoltopäiväkirjan laadintaan.

ST 621.03 Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Ohjeita pientalon antennijärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.
Kortti on tarkennettu Traficomin määräyksen 65D mukaiseksi.

ST 621.10 Yhteisantennijärjestelmät. Suunnitteluohje
Ohjeita yhteisantennijärjestelmän suunnittelemiseksi siten, että lopputulos on voimassa olevien viranomaismääräysten ja standardien mukainen.
Kortti on tarkennettu Traficomin määräyksen 65D mukaiseksi.

ST 621.30 Yhteisantennijärjestelmät. Asennusohje
Ohjeita yhteisantennijärjestelmän asennukseen.
Kortti on tarkennettu Traficomin määräyksen 65D mukaiseksi.

ST 662.10 Paloilmoittimen suunnitteluohje
Kortissa kuvataan paloilmoittimen suunnitteluprosessia sekä pyritään muistilistojen avulla varmistamaan, että suunnittelijaksi nimetyllä on käytettävissään tarpeelliset tiedot sekä dokumentit, että laaditut suunnitelmat ovat säädösten, määräysten, määrittelyjen ja ohjeiden mukaiset, että yhteydet hätäkeskukseen ovat kunnossa ja että loppudokumentit ovat kunnossa ja niiden säilytyspaikasta ja -tavasta on sovittu.
Ohjekortti on tarkennettu uudistetun ST-ohjeiston 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019, mukaiseksi.

ST 662.30 Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje
Ohjekortissa kuvataan paloilmoittimen toteutusprosessia ja pyritään muistilistojen avulla varmistamaan, että paloilmoittimen asentajalla ja käyttöönottajalla on käytettävissään kaikki oleelliset tausta- ja tukidokumentit ja että järjestelmän asennus ja käyttöönotto tehdään kaikilta osin hyvien teknisten käytäntöjen ja asennustapojen mukaisesti.
Ohjekortti on tarkennettu uudistetun ST-ohjeiston 1, Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019, mukaiseksi.

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja
Lomake
Täysin uudistettu lomake, paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan rakennushankkeen alussa.

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja
Lomake
Uusi lomake, johon merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat. Toimenpidekirjausten lisäksi lokikirjaan merkitään paloilmoittimen elinkaarikirjaan liitettävät dokumentit, kuten ilmoitukset, sopimukset, asennustodistukset, tarkastuspöytäkirjat, kunnossapito-ohjelmat sekä huoltopäiväkirjat.

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite
Lomake
Uusi lomake, jolla dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus.

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus
Lomake
Paloilmoittimen asennustodistuksen avulla dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten testauksia ja toimivuuden varmistuksia. Täyttöohje on liitteenä.
Lomake on tarkennettu vastaamaan uudistettua ST-ohjeistoa 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019.

ST 662.43 Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät
Lomake
Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä.
Ohjekortin sisältöä on tarkennettu ja sen liitteeksi on lisätty buildingSMART Finlandin kanssa yhteistyössä laadittu taulukko, josta löytyy Suomessa yleisesti käytettävien laitteiden tyyppitunnuksia.

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus
Lomake
Uuden lomakkeen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa esitettyjen määritysten ja vaatimusten mukaisesti.

ST 666.09 Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmien toteutus
Kortissa annetaan ohjeita ja vaihtoehtoja palopeltien ohjausjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, huoltoon ja testaukseen.
Kortti on tarkennettu voimassa olevien säädösten, määräysten ja standardien mukaiseksi.

ST 711.16 Rakennusautomaation laite- ja signaalitunnukset
Ohjeita ja suosituksia rakennusautomaation yhteydessä käytettävistä laite- ja signaalitunnuksista. Kortin liitteenä on buildingSMART Finlandin kanssa yhteistyössä laadittu taulukko, josta löytyy Suomessa yleisesti käytettävien laitteiden tyyppitunnuksia.
Ohjekortin sisältöä on tarkennettu ja sen liitteeksi on lisätty buildingSMART Finlandin kanssa yhteistyössä laadittu taulukko, josta löytyy Suomessa yleisesti käytettävien laitteiden tyyppitunnuksia.

ST-ohjeisto 16 Planering, installation och underhåll av brandlarmanläggning 2019
Ohjeisto 16 on ST-ohjeiston 1 Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 ruotsinkielinen käännös.

ST-käsikirja 16 Yleiskaapelointijärjestelmät
Kirja perustuu voimassa oleviin yleiskaapelointistandardeihin. Kirjassa on esitetty kaikki oleellinen sisältö standardeista ja tuo¬tu se lukijalle esiin helposti omaksuttavassa muodossa. Kirjan sisältö etenee johdonmukaisesti myötäillen yleiskaapelointijär-jestelmän suunnittelu- ja asennustyön eri vaiheita – aina kaape¬loinnin rakenteellisista määrittelyistä testaustulosten tulkintoihin asti. Kirjaan on koottu myös kattavasti havainnollisia esimerkke¬jä helpottamaan määrittelyvaiheen sekä toteutusvaiheen ratkai¬suja datakeskus-, toimitila- ja asuinkiinteistöympäristöissä.
Datakeskusstandardit ovat nyt pääosin valmistuneet, uusia parikaapeloinnin suorituskykyluokkia ja kaapelointikokoonpanoja on julkaistu, optinen kaapelointi on ottamassa vankempaa jalansijaa kiinteistöiden tiedonsiirrossa, yksiparinen Ethernet on nostamassa päätään ja PoE-ratkaisuiden hyödyntäminen parikaapeloinnissa on vahvasti lisääntymään päin toimitilasektorilla – tässä muutamia esimerkkejä kirjan uusista ja päivittyneistä aihealueista.

ST-käsikirja 23 KNX-järjestelmän perusteet
Tähän kirjaan on koottu keskeisimmät perustiedot KNX-järjestelmistä ja niihin liittyvien projektien toteutusvaiheista. Kirjan alkuosassa esitellään KNX-järjestelmän käyttösovellukset, tekninen toimivuus ja rakenne. Kirjan loppuosa käsittelee KNX-järjestelmän projektinhallintaa suunnittelusta ja asennuksesta käyttöönottoon ja luovuttamiseen. Lopuksi kirja esittelee KNX:n suhdetta muihin järjestelmiin ja tekniikoihin. KNX-järjestelmien perusteet esitellään laajasti, ja kirja sisältää niin teoreettista tietoa järjestelmien toimivuudesta kuin käytännönläheisempää osaamista asentamisesta. Projektinhallintaosio antaa kattavasti tietoa laadukkaan järjestelmäprojektin aloittamisesta, läpiviennistä ja hallitusta päättämisestä.
Kirjaan on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä, KNX secure (data + IP), KNX IoT ym.

ST-käsikirja 30 Sähköteknisiä taulukoita
Tähän kirjaan on koottu keskeistä sähkö- ja tietoteknisiin järjestelmiin liittyvää tietoa, kuten kaavoja, taulukoita ja mitoitusohjeita. Kirja ei varsinaisesti sisällä teoriaa, mutta sen alkuosaan on koottu joitakin matematiikan, fysiikan ja sähkötekniikan laskentakaavoja. Samoin kirjasta löytyvät SI-järjestelmän perus- ja lisäsuureiden yksiköt ja niiden muunnoskertoimet muiden suurejärjestelmien välillä. Pääosa kirjassa olevasta tiedosta on saatettu taulukkomuotoon. Joidenkin taulukoiden käyttöä on selvennetty esimerkein.
Kirjaa on uudistettu sisällön lisäksi jäsentelyn ja esitysjärjestyksen osalta.

ST-käsikirja 34 Hyvät asennustavat
Hyvät asennustavat ovat yhteinen asia, joka kiinnostaa myös suunnittelijoita, valvojia, rakennuttajia ja töiden tilaajia, kuten yksityisiä omakotirakentajia sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksia ja isännöitsijöitä. Kirja on tarkoitettu sähkö- ja tietoteknisiä asennuksia tekevien ammattihenkilöiden lisäksi alalle koulutettavien opetusmateriaaliksi.
Kokonaisvaltaisesti uudistettu kirja, jossa on hyödynnetty entistä enemmän kuvallista kerrontaa.