18.5.2020 Uutta ja uudistettua aineistoa Turva-alan tietokansioihin

Toukokuun 2020 aineistopäivityksen yhteydessä Turva-alan tietokansioihin on lisätty seuraavat dokumentit:

Hyväksytyt tietoturvallisuuden arviointilaitokset
Lista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymistä tietoturvallisuuden arviointilaitoksista.

Kameravalvonnan K-menetelmä
Finanssialan laatima kameravalvonnan suunnitteluopas.

Laki liikenne- ja viestintävirastosta 935/2018

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma, Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto tarjoaa turvallisuusjohdon koulutusohjelmaa organisaatioille.

Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminto
Dokumentissa esitellään Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toiminto, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä tietoturvaloukkauksia ja tiedottaa tietoturva-asioista.

Hätäkeskuslaitoksen tilastot vuosi 2019

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, painopisteet 2019-2023
Dokumentissa esitellään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön painopisteet vuosille 2019-2023.

Hakemuslomake KIWA Inspectan ylläpitämään turvallisuusjärjestelmien suunnittelijarekisteriin
Hakemuslomake Kiwa Inspectan ylläpitämään turvajärjestelmien suunnittelijarekisteriin. Erillisenä julkaistussa hakuohjeessa on kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden rekisteröintiin liittyvät menettelyt.

Hakuohje KIWA Inspectan ylläpitämään turvallisuusjärjestelmien suunnittelijarekisteriin
Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö. Hakulomake on julkaistu erillisenä dokumenttina.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvapalvelut
Tietoa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnasta.

Laitteiden ja materiaalien hyväksyminen
Tietoa turva-alan laitteiden ja materiaalien hyväksymismenettelyistä.

Paloilmoitinliikkeet, Tukes
Tukesin ylläpitämä luettelo paloilmoitinliikkeistä. Päiväkohtaiset muutokset kannattaa tarkistaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston internet-sivuilta, http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/.

FA, Pelastustoimen avainsäilöt
Finanssiala ry:n ohje pelastustoimen avainsäilöistä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Tietoa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja sen toiminnasta.

Turvallisuuspalveluiden hyväksyminen
Tietoa turvallisuuspalveluja tarjoavien yritysten toiminnan luvanvaraisuudesta.

Turvallisuusselvityslaki 726-2014
Turvallisuusselvityslain tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia ennakolta ehkäistä toi-mintaa, joka voi vahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, Suomen kansainvälisiä suhteita, yleistä turvallisuutta tai muuta niihin verrattavaa yleistä etua taikka erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua taikka edellä tarkoi-tettujen etujen suojaamiseksi toteutettavia turvallisuusjärjestelyjä.

FA, Tulityöt, turvallisuusohje
Finanssiala ry:n julkaisema ohje tulitöiden turvallisuudesta.

Turva-alan yrittäjät ry:n jäsenluettelo

Turva-alan yrittäjät ry:n esittely

FA, Lukkoja ja lukitusjärjestelmiä suunnittelevien ja toimittavien liikkeiden hyväksymisvaatimukset
Finanssiala ry asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle vaatimukset, joilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus ja mahdollinen valvonta. (2004)

Laki sähköisen viestinnän palveluista, 917-2014
Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan lakiin sähköisen viestinnän palveluista (aikaisempi nimi tietoyhteiskuntakaari) on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset.

FA, Lukot
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä lukoista.

FA, Murtohälytysjärjestelmät, keskuslaitteet
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä murtohälytysjärjestelmien keskuslaitteista.

FA, Murtohälytysjärjestelmät, langattomat keskuslaitteet
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä murtohälytysjärjestelmien langattomista keskuslaitteista.

FA, Murtohälytysjärjestelmiä toimittavat liikkeet
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä murtohälytysjärjestelmiä toimittavista liikkeistä.

FA, Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä rakenteellisen murtosuojauksen tuotteista.

FA, Sumusuojausjärjestelmät
Finanssiala ry:n luettelo hyväksytyistä sumusuojausjärjestelmistä.

FA, Vesivuotoilmaisimet
Vesi- ja vuotohälyttimille ei ole Eurooppalaista tai kansallista standardia, joten Finanssiala ry on listannut toiminnalliset vaatimukset vesi- ja vuotoilmaisimille.

Rekisteröidyt turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat, KIWA Inspecta

Ohjeita pilvipalvelujen turvallisuudesta yksityishenkilöille, pienyhteisöille ja -yrityksille
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pilvipalvelujen turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

FA, Hakemus turvallisuusjärjestelmiä toimittavien liikkeiden luetteloon
Lomake, jonka avulla yritys voi hakea pääsyä turvallisuusjärjestelmiä toimittavien liikkeiden luetteloon.

Turva-alalla toimivia yhdistyksiä
Dokumentissa esitellään turva-alalla toimivia yhdistyksiä.

Uudet tai päivitetyt ST-kortit:

ST 13.28 Yleisohjeita sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnista
Kortissa esitetään yleisiä ohjeita rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentointiin sekä annetaan esimerkkejä dokumentoinnin kohdekohtaisista vaatimuksista.

ST 00.05 Voimassa olevat ST-julkaisut, sisällysluettelo
Sisällysluettelossa luetellaan voimassa olevat ST-julkaisut, -kortit, -käsikirjat, -ohjeistot ja -esimerkit. Luettelo hahmottaa sisältökokonaisuutta ja helpottaa näin käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tietolähde. Arkistoituja julkaisuja ei mainita luettelossa mutta nekin löytyvät Severistä.

Luetteloa monipuolisemmin ST-julkaisujen sisältöön voi tutustua Severin tuotekohtaisessa selailunäkymässä, http://severi.sahkoinfo.fi/browse/products. Severin selailunäkymä on luetteloa täydellisempi, sisältäen mm. korttikohtaiset esittelytekstit sekä arkistoidut julkaisut. Huomaa, että aineiston selailu Severissä on mahdollista myös ilman kirjautumista!

ST 681.40 Toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyvyn ja rakenteellisten vaatimusten toteamiseen. Pöytäkirjan hyväksymistestaus ja tarkastusmenettely perustuu yleiskaapelointijärjestelmää koskevissa standardeissa sekä Traficomin määräyksessä 65 esitettyihin vaatimuksiin.

ST 681.43 Asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelma
Laatusuunnitelma on olennainen osa standardien mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista, kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä sekä testauksen laajuudesta, kaapeloinnin hyväksymisperusteista ym.

ST 662.10 Paloilmoittimen suunnitteluohje
Kortissa kuvataan paloilmoittimen suunnitteluprosessia sekä pyritään muistilistojen avulla varmistamaan; että suunnittelijaksi nimetyllä on käytettävissään tarpeelliset tiedot sekä dokumentit; että laaditut suunnitelmat ovat säädösten, määräysten, määrittelyjen ja ohjeiden mukaiset; että yhteydet hätäkeskukseen ovat kunnossa ja että loppudokumentit ovat kunnossa ja niiden säilytyspaikasta ja -tavasta on sovittu.

ST 662.40.01 Paloilmoittimen lokikirja
Lokikirjaan merkitään kaikki paloilmoitinjärjestelmän vaiheittain etenevät toimenpiteet, kuten muutokset, lisäykset, poistot, määräaikaistarkastukset, katselmoinnit ym. sekä niiden suorittajat. Toimenpidekirjausten lisäksi lokikirjaan merkitään paloilmoittimen elinkaarikirjaan liitettävät dokumentit, kuten ilmoitukset, sopimukset, asennustodistukset, tarkastuspöytäkirjat, kunnossapito-ohjelmat sekä huoltopäiväkirjat.

ST 662.43 Paloilmoittimen toteutuksen osapuolten tehtävät
Lomakkeen tarkoituksena on selventää toteutuksen osapuolten tehtävienjakoa ja helpottaa paloilmoittimen toteutukseen sisältyvien toimenpiteiden kohdekohtaista määrittelyä.

ST 662.30 Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja käyttöönotto-ohje
Ohjekortissa kuvataan paloilmoittimen toteutusprosessia ja pyritään muistilistojen avulla varmistamaan, että paloilmoittimen asentajalla ja käyttöönottajalla on käytettävissään kaikki oleelliset tausta- ja tukidokumentit ja että järjestelmän asennus ja käyttöönotto tehdään kaikilta osin hyvien teknisten käytäntöjen ja asennustapojen mukaisesti.

ST 662.41 Paloilmoittimen asennustodistus
Paloilmoittimen asennustodistuksen avulla dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn järjestelmän asennukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten testauksia ja toimivuuden varmistuksia. Täyttöohje on liitteenä.

ST 662.44 Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistus
Paloilmoittimen ilmoituksensiirtoyhteyden asennustodistuksen avulla varmistetaan, että ilmoituksensiirtoyhteys on toteutettu pelastustoimen laitelain sekä paloilmoittimen elinkaarikirjassa ja muissa toteutusasiakirjoissa esitettyjen määritysten ja vaatimusten mukaisesti.

ST 662.40 Paloilmoittimen elinkaarikirja
Paloilmoittimen elinkaarikirja on paloilmoitinjärjestelmän perusasiakirja, johon kirjattujen asioiden oletetaan säilyvän muuttumattomina koko järjestelmän elinkaaren ajan. Haltijan edustaja laatii elinkaarikirjan rakennushankkeen alussa.

ST 662.40.02 Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliite
Paloilmoittimen elinkaarikirjan toteutusliitteellä dokumentoidaan elinkaarikirjassa määritellyn paloilmoittimen toteutus.

ST 98.54.01 Paloilmoittimen huoltopäiväkirja
Paloilmoittimen huoltopäiväkirjan laadintaan tarkoitettu lomakemalli.

 

Sähköinfo Oy              Sähkötieto ry                               Turva-alan yrittäjät ry

kustantaja                  ST-aineiston julkaisija                   julkaisija