13.4.2022 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja, jakelu 2/2022

Jakelussa on 19 uutta ja 47 uudistettua ST-korttia.

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta, ja se on luettavissa osoitteessa www.sähkötieto.fi.

51.09 SÄHKÖTEKNISET LIITOKSET JA LIITTIMET ALLE 1000 V VAIHTOVIRTA-ASENNUKSISSA
Kokonaisvaltaisesti uudistetussa kortissa esitetään yleisohjeita ja ideoita eräiden tyypillisten ja paljon käytettyjen sähköteknisten liitosten valinnasta sekä niiden tekemisestä.

51.20 VASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA, SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Vastaanottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä koostuvien toteutuskokonaisuuksien vastaanottopöytäkirjana. Pöytäkirja toimii myös toimitukseen kuuluvien järjestelmien järjestelmäkohtaisten tarkastus-, mittaus- ym. toteutusdokumentoinnin yhteenvetona.
Päivityksessä on huomioitu nimikkeistössä sekä järjestelmäkohtaisessa ST-aineistossa tapahtuneet muutokset.

51.21.05 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Lomake

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteistojen ja sähköasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Pöytäkirja täyttää oikein käytettynä/täytettynä sähköturvallisuuslaissa ja siihen liittyvissä Valtioneuvoston asetuksissa sekä standardeissa asetetut vaatimukset.
Päivityksessä lomakkeeseen on lisätty pöytäkirjan kohtaan 1 o) soveltuva lääkintätilojen mittauspöytäkirja.

51.30 S1-LUOKAN TERÄSBETONIVÄESTÖNSUOJIEN SÄHKÖ- JA VIESTINTÄLAITTEET SEKÄ ASENNUKSET
Kortissa esitetään vaatimuksia, ohjeita ja suosituksia S1-luokan teräsbetoniväestönsuojien sähkö- ja viestintälaitteista sekä niiden asentamisesta.
Päivityksessä korttiin on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia, mm. lisätty mihin säädökseen tietty kortissa esitetty vaatimus perustuu.

51.92 SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAUSPISTEET KIINTEISTÖISSÄ
Uudessa ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä erityyppisissä kiinteistöissä. Ohjekortissa esitellään sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa sekä latauspisteiden rakentamisessa ja hankkimisessa huomioitavia asioita.

52.30.01 AKKUHUONEET JA VARAAMOTILAT
Kortti sisältää ohjeita akkuhuoneiden ja varaamotilojen suunnitteluun.

Päivityksessä luvusta 8 on poistettu virheellinen ilmanpoistoaukon mitoituskaava. Kortissa kerrotaan akkuhuoneen ilmanvaihtotarve, mutta se ei ole tarkoitettu akkuhuoneen ilmastoinnin yksityiskohtaiseksi suunnitteluohjeeksi.  

58.03 VALAISTUSLASKENNAN LÄHTÖTIEDOT JA LASKENNAN TULOSTEN ARVIOINTI
Kortissa esitellään valaistuslaskentaan sekä valaistuslaskentaohjelmiston käyttöön liittyviä asioita.
Kortti on tarkennettu vastaamaan vuonna 2021 päivitettyä sisätyöpaikkojen valaistusstandardia.

58.04 OHJEITA VALAISTUKSEN SUUNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN
Kortti sisältää perustietoa ja ohjeita valaistuksen periaatteista, valoteknisistä laatutekijöistä, erityisvaatimuksista, visuaalisesta ympäristöstä ja arkkitehtuurista, valaisimista, lampuista sekä päivänvalon huomioonottamisesta.
Päivityksessä korttiin on tehty lukuisia muuttuneista standardeista johtuvia tarkennuksia.

58.07.01 VALAISTUKSEN LAATUMITTAUSPÖYTÄKIRJA
Valaistuksen laatumittausarvojen ja mittausten perusteella tehtävien päätelmien dokumentointiin tarkoitettu lomake.
Lisätty tietokenttä mittalaitteiden kalibroinnista ilmoittamiseen.

58.08 VALONLÄHTEET

Kortissa esitellään yleisimpien valonlähteiden ominaisuuksia huomioiden Ecodesign-direktiivin aiheuttamat keskeiset muutokset valaistusalan tuotteisiin.
Kortin päivityksessä on huomioitu julkaisuhetkellä tiedossa olevat Ecodesign-direktiivin vaikutukset ja keskeiset muutokset valaistusalan tuotteisiin.

58.12 UV-C-SÄTEILYN KÄYTTÖ DESINFIOINISSA

Uudessa kortissa esitellään UV-säteilyn ominaisuuksia sekä säteilylähteitä, käydään läpi aiheeseen liittyviä viranomaismääräyksiä sekä turvallisuusohjeita, esitellään desinfiointitapoja sekä laitteita.

70.12 S2022-SÄHKÖNIMIKKEISTÖ. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT, TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Sähkönimikkeistö on kiinteistön sähköteknisten järjestelmien järjestelmäperusteisesti laadittu luokittelu.

S2022-nimikkeistö noudattaa pääperiaatteiltaan S2010-nimikkeistöä, mutta siihen on tehty muutamia muutoksia, täydennyksiä ja uudistuksia seuraavista lähtökohdista:
– käytöstä poistuneita, poistumassa olevia ja käytännössä harvoin esiintyviä
   nimikkeitä on poistettu tai siirretty varsinaisesta nimikkeistöstä käyttöohjeissa oleviin
   muistilistoihin
– nimikkeitä on päivitetty vastaamaan nykyisiä käytäntöjä
– jäsentelyssä ja ryhmittelyssä on otettu huomioon ns. avoimen rakentamisen
   periaate ja tämä näkyy mm. siten, että nimikkeistö tunnistaa kiinteistöön kuuluvat
   tilat, osat ja järjestelmät sekä käyttäjälle kuuluvat tilat, osat ja järjestelmät.

70.19 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT, HANKINTA- JA YLLÄPITORAJAUKSET
Järjestelmien hankinta- ja ylläpitorajauksia tarvitaan kohteen hankesuunnittelussa sekä vuokrasopimuksia laadittaessa.
Huomioitu nimikkeistöön (S2022) tehdyt muutokset.    

70.20 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT, HANKINTA- JA URAKKARAJAT
Hankinta- ja urakkarajat sisältävä asiakirja on rakentamisen hankinta-aineistoihin kuuluva juridinen ja kaupallinen dokumentti, jossa määritetään taho, jolle hankinnan eri osat ja velvoitteet kuuluvat.
Huomioitu nimikkeistöön (S2022) tehdyt muutokset.    

70.24 YLEISET TOTEUTUSVAATIMUKSET JA -OHJEET
Tässä ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, joka sisältää yleisiä toteutusvaatimuksia ja -ohjeita. Yleiset toteutusvaatimukset ja -ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi sähköselostusta täydentävänä asiakirjana, jonka avulla kuvataan toteuttajalle kohdekohtaiset toteutusvaatimukset.
Verkkoversiossa kohdekohtaisesti muokattavan mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.25 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HANKESUUNNITTELU-OHJE
Uudistettu kortti sisältää yleisohjeita kiinteistöjen sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä koskevan hankesuunnitelman laatimiseen sekä ohjeita ST-kortistossa julkaistujen selostusmallipohjien hyödyntämiseen järjestelmäkohtaisia hankesuunnitelmia laadittaessa.

70.30 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMÄSELOSTUSTEN LAADINTAOHJE
Tässä ST-kortissa annetaan ohjeita, kuinka ST-kortistossa julkaistuja sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien selostusmallipohjia sekä muita aiheeseen liittyviä aineistoja hyödynnetään kiinteistön kohdekohtaisen ja koko elinkaaren kattavien järjestelmäselostuksen laadinnassa.
Laatimisohje on uudistettu vastaamaan kokonaisvaltaisesti uudistettua hankesuunnittelu- ja selostusaineistoa.

70.31.19 SELOSTUSMALLIPOHJA, S170 ESITYSTEKNIIKAN APUJÄRJESTELMÄT
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.
Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

Päivitetyssä pohjassa on huomioitu myös moottoroitu ratkaisuvaihtoehto.    

70.31.32 SELOSTUSMALLIPOHJA, S261 RAKENNUKSEN SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.33 SELOSTUSMALLIPOHJA, S263 SÄHKÖLÄMMITTEISET IKKUNAT
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.34 SELOSTUSMALLIPOHJA, S265 PUTKISTOJEN SAATTOLÄMMITYKSET
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.35 SELOSTUSMALLIPOHJA, S212 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT, VESIVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.36 SELOSTUSMALLIPOHJA, S212 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT, TUULIVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.37 SELOSTUSMALLIPOHJA, S212 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT, AURINKOVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.31.38 SELOSTUSMALLIPOHJA, S212 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT, DIESELVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.39 SELOSTUSMALLIPOHJA, S213 SÄHKÖENERGIAVARASTOT
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.31.40 SELOSTUSMALLIPOHJA, S256 ESITYSVALAISTUSJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.01 SELOSTUSMALLIPOHJA, S412 VARAVOIMAN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.02 SELOSTUSMALLIPOHJA, S422 PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ, VARAVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.03 SELOSTUSMALLIPOHJA, S431 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS, VARAVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.04 SELOSTUSMALLIPOHJA, S441 PISTORASIAT, VARAVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.05 SELOSTUSMALLIPOHJA, S451 VALAISTUKSET, VARAVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.06 SELOSTUSMALLIPOHJA, S461 LÄMMITYKSET, VARAVOIMA
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.07 SELOSTUSMALLIPOHJA, S512 UPS-LAITTEET JA -LAITTEISTOT
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.08 SELOSTUSMALLIPOHJA, S521 PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ, UPS
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

70.32.09 SELOSTUSMALLIPOHJA, S531 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS, UPS
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.32.10 SELOSTUSMALLIPOHJA, S541 PISTORASIAT, UPS
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

70.32.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, S551 VALAISTUKSET, UPS
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

95.58.01 AVTAL OM DRIFTSLEDNING AV ELANLÄGGNINGAR SOM BISYSSLA

Lomake

Uusi lomake on ruotsinkielinen versio lomakkeesta ST 95.58, ja se soveltuu sivutoimisen käytön johtajan tehtävistä solmittavan sopimuksen tekemiseen.
    
98.60 ANTENNIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Ohjeita antennijärjestelmän ylläpitoon.
Päivityksessä korttiin on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia ja korjauksia.    

621.12 SELOSTUSMALLIPOHJA, T110 ANTENNIJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

621.31 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. MAADOITUS JA POTENTIAALINTASAUS
Kortissa kuvataan Traficomin määräyksen sekä siinä mainittujen standardien mukainen yhteisantennijärjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus.
Päivityksessä korttiin on tehty pieniä tarkennuksia ja korjauksia.

631.13 SELOSTUSMALLIPOHJA, T670 POISTUMISHÄLYTYS- JA TURVAKUULUTUSJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

631.15 PEITTOÄÄNIJÄRJESTELMÄ
Kortin sisältö keskittyy peittoäänijärjestelmän käyttötilanteiden, laitteiden ja sähköakustisten ominaisuuksien toiminnalliseen ja tekniseen kuvaukseen. Lisäksi pohditaan erilaisten peittoäänijärjestelmien hyötyjä ja mahdollisia puutteita sekä miten peittoäänijärjestelmiä voitaisiin kehittää.

653.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T210 ESITYSTILOJEN JA -TEKNIIKOIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

654.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T220 KUVANESITYSJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.  

655.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T230 ESITYSÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

656.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T240 KULOLAITEJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

657.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T250 KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

658.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T260 VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

662.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T610 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

663.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T530 MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

663.12 SELOSTUSMALLIPOHJA, T540 RYÖSTÖILMAISUJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

665.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T520 KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

666.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T630 SAVUNHALLINNAN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

672.01 HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄT
Uusi kortti toimii yleisohjeena henkilöturvajärjestelmän suunnitteluun ja hankintaan osallistuville.

672.11 SELOSTUSMALLIPOHJA, T570 HENKILÖTURVAJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.    

673.50.06 SELOSTUSMALLIPOHJA, T360 VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.

674.01 PAIKANNUSJÄRJESTELMÄT
Uudessa kortissa annetaan yleisiä ohjeita paikannusjärjestelmien suunnitteluun ja hankintaan.    

681.01 POWER OVER ETHERNET -TEHONSYÖTTÖ YLEISKAAPELOINNISSA
Kortti sisältää perustietoa, näkökohtia sekä ohjeita Power over Ethernet -tehonsyöttötekniikoista, joita käytetään parikaapelointiin liitetyn laitteen tehonsyöttöön.

Korttiin on lisätty tietoa RP-kategorioista.

681.04 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. VAIHTOEHTOISET KAAPELOINTIKOKOONPANOT
Uudessa kortissa esitellään sellaisia yleiskaapelointijärjestelmän parikaapeloinnin kokoonpanoja, jotka ovat standardinmukaisia vaihtoehtoja määrämuotoisille kanavan ja pysyvän siirtotien kokoonpanoille.

681.05 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. YKSIPARINEN ETHERNET -SPE
Uudessa kortissa käsitellään standardin IEEE 802.3 mukaista yksiparista Ethernet-tekniikkaa ja sitä tukevaa yksiparista kaapelointia.

681.10 TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUOHJE
Kortissa käsitellään yleiskaapelointijärjestelmän vaatimusten määrittelyä, suunnitteludokumentteja, johtoteitä ja tiloja, kaapeloinnin rakennetta, kokoonpanoa, suorituskykyä ja mitoitusta sekä komponenttien valintaperusteita. Kortin sisältö perustuu yleiskaapelointijärjestelmän järjestelmästandardeihin sekä Traficomin voimassa olevaan määräykseen 65.

Päivityksessä korttiin on lisätty tietoa vaihtoehtoisista kaapelointikokoonpanoista, sekä osuudet PoE- ja talotekniikan huomioonottamisesta suunnittelussa.

681.30 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Ohjeita standardisarjan EN 50173 mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän, parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin asennuksesta toimitila- ja asuinkiinteistöissä sekä muissa kiinteistöissä ja tiloissa. Kortin sisällössä on huomioitu voimassa oleva Viestintäviraston sisäverkkomääräys 65.

Korttiin on lisätty mm. PoE-tekniikan käytöstä johtuvia vaatimuksia. Lisäksi on tehty lukuisia standardien muuttumisesta johtuvia tarkennuksia ja muutoksia.

681.42 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. PARIKAAPELOININ TESTAUKSET JA TARKASTUKSET
Ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvan parikaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.
Korttiin on lisätty vaihtoehtoisten kaapelointiratkaisujen sekä PoE-tekniikan edellyttämät testaus- ja tarkastustoimenpiteet.

711.25 SELOSTUSMALLIPOHJA, T820 TUOTANNON AUTOMAATIO-JÄRJESTELMÄ
Selostusmallipohja on järjestelmää kuvaava asiakirja, joka on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaista järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.
Verkkoversiossa kohdekohtaisen järjestelmäsuunnitelman laadintaan tarkoitetun mallipohjan Word- version löydät, kun lataat kortin ja avaat PDF- tiedoston klemmarin.