24.10.2022 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja, jakelu 3/2022

Jakelussa on yksi uusi ja 12 uudistettua ST-korttia.

11.56 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

Poiminnat rakennusten paloturvallisuuden ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 ja sen muutoksen 927/2020 olennaisimmista kohdista. Sisältöä tarkennettu.

21.34 OHJEITA ENERGIAMITTAUSTEN JA ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMIEN TOTEUTUKSEEN

Kortissa käsitellään sitä, miten määräykset, standardit ja ohjeet määrittelevät energia- ja kulutushyödykkeiden mittausta, mitä tulisi ottaa huomioon määriteltäessä mittausten laajuutta, miten eri energialajeja ja kulutushyödykkeitä tulisi mitata sekä sitä, miten mittausten seuranta ja analysointi tulisi järjestää. Ohjeistus on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille, kuten hankkeeseen ryhtyville, kiinteistön omistajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Sisältö päivitetty uusimpien määräysten ja ohjeiden mukaiseksi sekä vastaamaan tämän hetken teknologioita ja käytäntöjä.

51.36 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN ASENNUKSET ULOSKÄYTÄVISSÄ

Korttiin on koottu ohjeita ja ratkaisuja, kuinka paloturvallisuusmääräykset huomioidaan sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien toteutuksissa, jotka joudutaan syystä tai toisesta tekemään sellaiseen uloskäytävään, jota käytetään turvalliseen poistumiseen tulipalon aikana.

Sisältö päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

51.40 ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMMÄT KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTYÖT

Sähköasennusten saneeraus ja uusien asennusten liittäminen vaatii olemassa olevien asennusten ja järjestelmän hyvää tuntemusta ja huomioonottamista. Korttiin on koottu asuntojen sähköasennusten tyypillisiä eroavaisuuksia standardisarjan SFS 6000 sekä aiemmin voimassa olleiden sähköturvallisuusmääräysten kesken, annettu esimerkkejä standardin SFS 6000-8-802 mukaisista korjaus-, muutos- ja lisätöistä sekä esitelty kuinka sähköturvallisuusmääräysten A1 mukaan tehtyihin asuntojen sähköasennuksiin tehdään korjauksia, muutoksia ja lisäyksiä standardisarjan SFS 6000 mukaisesti.

Sisältö päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

51.41 ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMPIEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA DOKUMENTOINTI

Kortissa kuvataan tavanomaisissa asunnon ryhmäkohtaisissa korjaus-, muutos- ja laajennustöissä (katso kortti ST 51.40) tarvittavien käyttöönottotarkastusten vaatimuksia, tarkastuksen vaiheita sekä tarvittavia testauksia. Lisäksi kortissa on esimerkkejä muutos- ja laajennustöiden dokumentoimisesta. Laajemmat, koko huoneistoa koskevat asennusten uudistamiset tarkastetaan ja dokumentoidaan vastaavasti kuin uudiskohteet.

Tarkennettu SFS 6000:2022:n mukaiseksi.

51.76 SUOJAUS SÄHKÖLAITTEISTON AIHEUTTAMAN LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA

Ohjeita siihen, kuinka sähköasennukset on toteutettava, jotta sähkölaitteen läheisyydessä olevat ihmiset, eläimet, toiset sähkölaitteet ja muut kiinteät laitteet sekä rakennus- ja rakennemateriaalit voitaisiin suojata johtimien, kaapeleiden ja sähkölaitteiden lämpenemisen tai lämpösäteilyn vaikutuksilta.

Tarkennettu SFS 6000:2022:n mukaiseksi.

53.12 VIKAVIRTASUOJAT

Kortissa esitetään vikavirtasuojan rakenneosat, toimintaperiaate, mitoitusarvot ja tyypit sekä annetaan ohjeita vikavirtasuojien asentamisesta, käyttämisestä ja testaamisesta.

Tarkistettu ja korjattu SFS 6000:2022 mukaan.

53.21 RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET

Kortin tarkoituksena on selkeyttää sähköasennuksia koskevien standardien SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset, ja SFS 6001, Suurjännitesähköasennukset, rakennusten sähköasennusten liitäntöjä, maadoituksia ja potentiaalintasauksia koskevia vaatimuksia.

Sisältö päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

55.21 SAUNOJEN SÄHKÖLAITTEET JA -ASENNUKSET

Kortissa käsitellään saunojen sähkölaitteiden ja asennusten suunnitteluun ja asennuksiin liittyviä asioita, kuten sauna- ja sähkökiuastyypit, lämmitystehon mitoittaminen, kiukaan valinta sekä sijoitus ja asentaminen.

Sisältö päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

70.13 S2022 CLASSIFICATION OF ELECTROTECHNICAL SYSTEMS

Nimikkeistön S2022 (kortin ST 70.12) englanninkielinen versio.

70.21 SÄHKÖKESKUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA TOIMITUSOHJEET

Tässä ST-kortissa on esitetty asiakirjan mallipohja, joka sisältää sähkökeskuksien toteutukseen ja toimitukseen liittyviä vaatimuksia ja toimitusohjeita. Vaatimukset ja toimitusohjeet on tarkoitettu käytettäväksi sähköselostusta täydentävänä asiakirjana, jonka avulla kuvataan tuotteen valmistajalle ja toimittajalle kohdekohtaiset vaatimukset sekä toimitusprosessi. Asiakirjasta löytyy sähköisestä ST-kortistosta kohdekohtaisesti muokattava Word-versio, kun lataat kortin ja avaat PDF-tiedoston klemmarin

Korttiin on korjattu muutamia vanhentuneita standardiviittauksia.

96.40 RAKENNUSTYÖMAAN SÄHKÖVERKON HOITO

Rakennustyömaan sähkölaitteistoa käytetään erittäin raskaissa ja mekaaniselle rasitukselle alttiissa olosuhteissa. Keskukset, kaapelit, valaisimet ja muut laitteet saattavat vaurioitua helposti ja vaativat jatkuvaa huolenpitoa. Tämä kortti opastaa rakennustyömaan sähkölaitteiston kunnosta vastaavia henkilöitä tarvittavien toimenpiteiden toimeenpanossa.

Sisältö päivitetty SFS 6000:2022 mukaiseksi.

701.32 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Uusi ohjekortti kuvaa rakennusautomaatiosuunnittelun prosessin ja tuo esiin huomioitavat lähtötiedot.