13.11.2007 PK-kansio, päivitys

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laadinnassa on huomioitu standardisarjan SFS 6000 vuodelta 2007 aiheuttamat lisävaatimukset pöytäkirjan sisältöön. Myös EMC-direktiivistä aiheutuvat lisävaatimukset on otettu mukaan tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan liittyy myös täyttöohje, jonka avulla ohjataan yksityiskohtaisesti kunkin pöytäkirjan sisältökohdan täytössä. Pöytäkirjan muuttuneen sisällön johdosta tämä täyttöohje on syytä olla käytettävissä jo kohteen aloitusvaiheessa, jos kohteen asennustyöt toteutetaan uudistetun standardisarjan vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan, että käyttöönottotarkastukset tulee toteutettua oikea-aikaisesti, riittävässä laajuudessa, muuttuneet vaatimukset huomioiden ja lopullisessa pöytäkirjassa asiat esitetään juuri kullekin asialle varatussa paikassa.
 
Tähän korttiin on koottuna asuinrakennusten sähköasennusten tyypillisiä eroavaisuuksia sekä esimerkkejä standardin SFS 6000-8-802 mukaisista korjaus-, muutos- ja lisätöistä. Erityisesti käsitellään sähköturvallisuusmääräysten A1 vaatimuksia sekä niiden vaikusta näiden mukaan tehtyjen asuntojen sähköasennusten korjaus-, muutos- ja lisätöihin. Kortti perustuu vuoden 2007 standardisarjaan.
 
Tässä kortissa kuvataan tavanomaisissa asunnon ryhmäkohtaisissa korjaus-, muutos- ja lisätöissä tarvittavia käyttöönottotarkastuksen vaatimuksia, tarkastuksen vaiheita ja tarvittavia testauksia. Lisäksi on esimerkkejä muutos- ja lisätöiden dokumentoimisesta. Laajemmat, koko huoneistoa koskevat asennusten uudistamiset tarkastetaan ja dokumentoidaan vastaavasti kuin uudiskohteet.
 
Päivitetyssä suunnitteluohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tässä tekniikkaohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tässä asennusohjeessa on huomioitu digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21E/2007M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan digiaikaa sekä Viestintäviraston uusiutunutta määräystä 21E/2007M.
 
Käsikirjana tämä julkaisu luo käsityksen siitä kokonaisuudesta ja valtavasta kirjosta, joka rakennuksiin liittyvien pienjännitteisten sähköasennusten tarkastuksiin sisältyy. Kaikkia mahdollisia tarkastuksia tai tutkimuksia ei välttämättä ole selostettu pienimpiä yksityiskohtia myöten. Kussakin tapauksessa on kuitenkin pyritty antamaan riittävä ohjeistus tarkempien tietolähteiden käyttöön.