1.6.2023 Uudistettuja ja uusia ST-kortteja ja uudistettu ST-käsikirja, jakelu 2/2023

Jakelussa on 18 uudistettua ST-korttia, 1 uusi ST-kortti ja 1 uudistettu ST-käsikirja.

 

51.34 TILAPÄISET SÄHKÖASENNUKSET NÄYTTELY- JA ESITYSTILOISSA

Kortissa annetaan ohjeita näyttelyissä, esityksissä tai vastaavissa käytettävien tilapäisten sähköasennusten suunnitteluun, asennukseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon.

Tarkastettu SFS 6000:2022 mukaiseksi

 

55.36 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Lomake

Pöytäkirja on tarkoitettu aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin. Oikein täytettynä sitä voi käyttää myös aurinkosähköasentajasertifioinnin edellyttämänä referenssinä. Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät lomakkeen perästä.

Sisältö on tarkastettu uusimpien käytäntöjen ja SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

55.37 AKKUTEKNOLOGIAAN PERUSTUVAT ENERGIAVARASTOT

Uudessa kortissa annetaan yleisohjeita kiinteistöjen sähkövarastoina käytettävistä akkuvarastoista sekä niiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä.

 

98.51 PUHELINSISÄVERKOT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Yleisiä ohjeita asuinkiinteistöjen perinteisten puhelinsisäverkkojen käyttöön ja ylläpitoon. Verkot voivat olla eri ikäkausilta ja ne voivat edustaa erilaisia kaapeli- ja liitinsukupolvia.

Tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

98.52 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Kortissa annetaan ohjeita yleiskaapeloinnin käytöstä, ylläpidosta ja huollosta sekä esitetään periaatteet, joiden mukaan olemassa oleva kaapelointi voidaan saattaa nykyvaatimuksia vastaavaan kuntoon niin kokoonpanoltaan kuin suorituskyvyltäänkin.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

98.59 TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. YLLÄPITO-OHJE

Ohjeita nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistavan lähiverkon ylläpitoon.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

601.02 VALOKAAPELEIDEN JA -KUITUJEN TUNNISTUS- JA MERKINTÄJÄRJESTELMÄT

Tietoa Suomessa käytössä olevista optisten kuitujen ja kuituryhmien värijärjestelmistä sekä ohjeita niiden soveltamisesta siten, että eri värijärjestelmien käytöstä ei aiheudu ongelmia optisten verkkojen ja kaapelointien rakentamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi kortissa on tietoa valokaapeleiden ja -kuitujen tyyppimerkinnöistä sekä optisten kytkentäkaapeleiden ja niiden liittimien tunnistusjärjestelmistä.

Tarkastettu uusimpien määräysten mukaiseksi.

 

611.10 PERINTEINEN PUHELINSISÄVERKKO. OHJEITA SUUNNITTELUUN JA ASENNUKSEEN

Ohjeita perinteisen puhelinsisäverkon tekniseen suunnitteluun ja asennukseen.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

611.45 LAAJAKAISTALIITYNNÄT. TEKNIIKAT

Yleistietokortti, jossa kuvataan tiiviisti ne tiedonsiirtotekniikat, joita laajakaistaoperaattorit tarjoavat yleisesti liityntävaihtoehtoina internetpalveluihin.

Päivitetty uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

611.47 VDSL2 ASUINKIINTEISTÖJEN SISÄVERKKOTEKNIIKKANA

Perustietoa ja ohjeita VDSL2-tekniikan soveltamisesta laajakaistaliittymien toteuttamiseksi asuinkiinteistöjen puhelinsisäverkoissa. Kortissa on huomioitu Liikenne- ja viestintäviraston voimassaoleva sisäverkkomääräys 65 sekä määräys metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista 38 E/2014 M.

Tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

621.03 PIENTALON ANTENNIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Ohjeita pientalon antennijärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

 

621.10 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE

Ohjeita yhteisantennijärjestelmän suunnittelemiseksi siten, että lopputulos on voimassa olevien viranomaismääräysten ja standardien mukainen.

Tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

 

621.30 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE

Ohjeita yhteisantennijärjestelmän asennukseen.

Tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

621.31 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. MAADOITUS JA POTENTIAALINTASAUS

Kortissa kuvataan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen ja siinä mainittujen standardien mukainen yhteisantennijärjestelmän maadoitus ja potentiaalintasaus.

Tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

 

681.02 OPTISTEN LIITTIMIEN PUHTAUS JA KUNTO

Ohjeita optisen liittimen ja adapterin puhtauden tarkastuksesta ja puhdistuksesta sekä liitinpään kunnon tarkastuksesta. Lisäksi kortissa kerrotaan taustatiedot näiden asioiden merkityksestä ja esitetään käytettävien välineiden vaatimukset ja tarkastuskriteerit. Ohjeet soveltuvat yksi- ja monimuotokuitujen päättämiseen ja liittämiseen käytettäviin optisiin liittimiin.

Tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

681.41 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. DOKUMENTOINTI

Kortissa esitetään yleiskaapelointijärjestelmän dokumentoinnin laadintaohjeet ottaen huomioon säädökset, määräykset ja standardit.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

681.42 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. PARIKAAPELOINNIN TESTAUKSET JA TARKASTUKSET

Ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvan parikaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Liikenne- ja viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

681.44 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. OPTISEN KAAPELOINNIN TESTAUKSET JA TARKASTUKSET

Ohjeita kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmään kuuluvien optisten kaapelointien testauksiin ja tarkastuksiin. Kortin sisällössä on huomioitu Liikenne- ja viestintäviraston voimassa oleva sisäverkkomääräys 65.

Tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

681.46 TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN LAATUSUUNNITELMA

Lomake

Laatusuunnitelma on olennainen osa standardien mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän toteuttamista. Laatusuunnitelman avulla sovitaan tilaajan kanssa työmenetelmistä ja -tekniikoista sekä kaapeloinnin suorituskyvyn testausmenetelmistä, testauksen laajuudesta ja kaapeloinnin hyväksymisperusteista.

Tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

ST-KÄSIKIRJA 22 RAKENNUSTEN AUTOMAATION VALVOMOT

Valvomot ovat olennainen osa rakennusten automaatiojärjestelmiä ja niiden hyödynnettävyyttä. Valvomojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö ovat rakennuksen energiatehokkuuden, terveellisyyden, toimivuuden ja turvallisuuden perusedellytyksiä. Usein järjestelmien monipuolisia ominaisuuksia ei osata hyödyntää laaja-alaisesti.

Kirja on perustietolähde valvomojärjestelmien taustoihin, ominaisuuksiin ja käyttöön. Sen tarkoituksena on vastata käytännön työssä usein esiintyviin kysymyksiin. Kirja soveltuu tietolähteeksi järjestelmien käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille sekä alan oppilaitosten oppikirjaksi ja kiinteistönhuollon käyttökoulutukseen. Kirjan perässä on tehtäväliite, joka sisältää valvomoiden grafiikkakuvien avulla esitettyjä pulmatilanteita ja niiden ratkaisuja.

 Kirja on päivitetty kokonaisuudessaan.