11.10.2023 Uudistettuja ja uusia ST-kortteja ja uudistetut ST-käsikirja ja ST-esimerkit, jakelu 3/2023

Jakelussa on 14 uudistettua ST-korttia, 3 uutta ST-korttia, 1 uudistettu ST-käsikirja ja 1 uudistettu ST-esimerkki.


51.02 EMC-NÄKÖKOHDAT SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA SEKÄ ASENNUKSISSA

Kortissa on ohjeita sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun sekä asennuksien EMC-näkökohtiin.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

51.17 SÄHKÖKAAPELIT JA PALOTURVALLISUUS

Kortissa annetaan ohjeita kaapeleiden valintaan ja asennukseen, jotta riittävä paloturvallisuus saavutetaan.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten ja SFS 6000:2022 mukaiseksi.

 

51.90 SÄHKÖAUTON LATAAMINEN JA LATAUSPISTEIDEN TOTEUTUS

Kortissa esitetään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät säädökset, määritelmät, standardit, sähköautojen tärkeimmät ominaisuudet, akkujen lataustavat sekä latauspisteiden toteutusperiaatteita. Lisäksi kortissa on mitoitusesimerkkejä erityyppisissä kiinteistöissä.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten, standardien, teknologioiden ja käytäntöjen mukaiseksi.

 

51.93 SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAUSJÄRJESTELMÄN TARVEKARTOITUS

HTML5-lomake

Uutta lomaketta käytetään, kun selvitetään asiakkaan kanssa sähköajoneuvojen latausjärjestelmältä vaadittavia ominaisuuksia. Mahdolliset tarkemmat sähkönjakelun ja muiden kokonaisuuteen vaikuttavien asioiden lisäselvitykset tulee tehdä erikseen esimerkiksi lomakkeen ST 51.94 avulla.

 

51.94 SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAUSJÄRJESTELMÄN JA KIINTEISTÖN ESISELVITYS

HTML5-lomake

Uuden lomakkeen avulla selvitetään kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti latausjärjestelmiä varten. Lomake soveltuu esimerkiksi sähkösuunnittelijoille ja -urakoitsijoille. Lomakkeen käyttö vaatii taustatiedoksi latausjärjestelmän tarvekartoituksen, esimerkiksi lomakkeen ST 51.93 avulla tehtynä.

 

53.12 VIKAVIRTASUOJAT 

Kortissa esitetään vikavirtasuojan rakenneosat, toimintaperiaate, mitoitusarvot ja tyypit sekä annetaan ohjeita vikavirtasuojien asentamisesta, käyttämisestä ja testaamisesta.

Kortti on tarkistettu ja korjattu SFS 6000:2022 mukaan. Kuvat on korjattu ja lisätty tietoa 0-luokan pistorasioista.

 

55.40 IDRIFTTAGNINGSBESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR SOLCELLSSYSTEM

HTML5-lomake

Uusi lomake on ruotsinkielinen versio lomakkeesta ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

 

58.02 VALAISTUKSEN TOTEUTUS STANDARDIN SFS-EN 12464-1 MUKAISESTI

Kortti on tarkoitettu apuvälineeksi sisätilojen työkohteiden valaistussuunnitteluun standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti.

Kortti on tarkastettu uusimman standardiversion mukaiseksi.

 

58.07 VALAISTUKSEN LAADUN ARVIOINTI JA MITTAUS

Kortissa on ohjeita valaistuksen laadun arviointiin ja mittauksiin.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten ja standardien mukaiseksi.

 

98.11 ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE

Kortissa annetaan ohjeita sisäverkon kuntotutkimuksesta asuinkiinteistöissä ja määritellään sisäverkon kuntoluokat.

Kortti on tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

 

98.13 TOIMITILAKIINTEISTÖN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE

Kortissa annetaan ohjeita toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimukseen sekä määritellään järjestelmän kuntoluokat.

Kortti on tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

98.41 ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE

HTML5-lomake

Tarkastuspöytäkirja on tarkoitettu kortin ST 98.11 mukaan suoritetun asuinkiinteistön puhelinsisäverkon tai yleiskaapelointijärjestelmän kuntotutkimuksen tulosten dokumentointiin.

Lomake on päivitetty vastaamaan voimassa olevia määräyksiä.

 

98.61 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Rakennusautomaatiojärjestelmän oikea toiminta on keskeinen tekijä rakennuksen sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta. Järjestelmät ovat toimintaperiaatteiltaan yhdistelmä ohjelmoitavaa ja oppivaa tietokoneteknologiaa ja mekaniikkaa, joten niiden ylläpito vaatii monipuolista osaamista ja järjestelmällistä huoltoa sekä pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta, mihin kaikkeen tämä kortti pureutuu.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten, tekniikoiden ja käytäntöjen mukaiseksi. Päivityksessä sisältöön yhdistettiin kortin ST 98.50 Energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien käytössä ja kunnossapidossa sisältöä.

 

669.11 TOIMITILAKIINTEISTÖN LÄHIVERKKO. SUUNNITTELUOHJE

Kortissa on ohjeita nykyaikaiset tietoverkko- ja yhteyspalvelut mahdollistavan lähiverkon suunnitteluun.

Kortti on tarkastettu uusimman Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen 65 mukaiseksi.

 

681.03 OPTISET LIITTIMET

Kortissa on ohjeita ja tietoja optisista liittimistä ja adaptereista.

Kortti on tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

681.45 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. USEAN KUIDUN LIITTIMIIN PÄÄTETYN OPTISEN KAAPELOINNIN TESTAUKSET JA TARKASTUKSET

Kortissa annetaan ohjeita usean kuidun liittimiin päätetyn optisen kaapeloinnin testauksiin ja tarkastuksiin. Usean kuidun kaapeloinnit ovat tyypillisiä datakeskusten yleiskaapeloinnissa, mutta niitä voidaan toteuttaa myös muun tyyppisissä kiinteistöissä ja tiloissa.

Kortti on tarkastettu uusimpien Liikenne- ja viestintäviraston määräysten mukaiseksi.

 

730.04 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA

HTML5-lomake

Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin.

Kortti on tarkastettu uusimpien määräysten mukaiseksi.

 

ST-KÄSIKIRJA 11 KULUNVALVONTA- JA MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄT

Kirjaan on koottu kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmien keskeisimmät määräykset, standardit ja ohjeet. Kirjan pääosan muodostaa käytännön tietopaketti järjestelmien hankinnasta, suunnittelusta ja toteutuksesta sisältäen näiden järjestelmien keskeisimmät perustiedot ja tekniikat.

Aineiston päivityksessä on huomioitu tekniikan kehittyminen ja uudet, esimerkiksi pilvipalveluihin perustuvat ratkaisut. Myös tietoturvaa on käsitelty aiempaa laajemmin ja muuttunut lainsäädäntö on huomioitu.

 

ST-ESIMERKIT 7 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Tämä ST-esimerkki kuvaa tapaa, jolla kuntotutkimuksen tulokset voidaan esitellä työn tilaajalle.  Sen pohjalta kuntotutkija voi muuta kuntotutkimusaineistoa hyväkseen käyttäen rakentaa omia ja asiakkaidensa tarpeita vastaavan suoritusmallin.

Julkaisu on päivitetty uusimpien standardien, määräysten ja käytäntöjen mukaiseksi.