22.2.2008 ST-kortisto, päivitys

Vikavirtasuojakytkimien rakennetta ja toimintaperiaatetta kuvaava sekä asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökohteista kertova ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000 standardisarjaa.
 
 
Uudessa kortissa opastetaan keskijänniteliittyjän kiinteistön selektiivisen jakeluverkon suunnittelussa ja annetaan esimerkein ohjeita selektiivisyystarkasteluiden laadintaan. Tarkasteluohjeissa painotetaan keski- ja pienjännitetasojen keskinäisen vertailun tärkeyttä sekä käsitellään myös varavoima- ja UPS- jakelun toimintaa selektiivisyyden kannalta. Keskijännitteisen jakeluverkon suojaustapoihin syvennytään vain sen verran, mikä on tarpeen kokonaisuuden kannalta. Normaalin kiinteistöverkon suojauksessa riittää usein pelkästään ylivirtasuojaus ja sen käsittelyyn on tässäkin ST- kortissa keskitytty.
 
 
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan vuonna 2007 perusteellisesti uusittua SFS 6000 standardisarjaa.
 
 
Uusi lomakekortti on tarkoitettu pelastuslain 22 §:n 1 momentin mukaisen poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseksi.
 
 
Lomakkeeseen on tehty lomakkeen käytettävyyttä parantavia muutoksia.
 
 
Kortin soveltamisalue on rajattu koskemaan toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmiä ja siihen on päivityksen yhteydessä lisätty viisitasoinen kuntoluokitus. Kuntoluokan ylin taso (luokka 5) toimii tavoitetasona. Päivityksessä on huomioitu myös yleiskaapelointistandardeissa tapahtuneet muutokset.
 
 
Pöytäkirjalomakkeeseen on tehty kuntotutkimusohjeen (ST 98.13) ja muuttuneiden yleiskaapelointistandardien edellyttämät muutokset.
 
 
Tasomäärityslomake on päivitetty vastaamaan marraskuussa 2007 julkaistua ST- ohjeistoa n:o 4, kiinteistö- ja tilaturvallisuuden tasot.
 
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kohdekohtaisena kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirjana (toteutushistoria) jossa järjestelmä määritetään ja johon käyttöönottoa ja luovutusta koskevat asiat voidaan kirjata. Kameravalvontajärjestelmän toteutuspöytäkirja ja siihen liitettävä tarkastuspöytäkirja (ST 663.40) ovat tarkoitettu käytettäväksi parina paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan ja asennustodistuksen (ST 662.40 ja 662.41) tapaan.
 
 
Suunnitteluohjekortti on päivityksen yhteydessä kohdennettu ohjeeksi erityisesti toimitilakiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmän suunnitteluun. Lisäksi ohje on päivitetty vastaamaan vuoden 2007 aikana uusiutuneita yleiskaapelointijärjestelmän standardeja sekä 1.4.2008 voimaan tulevaa, Viestintäviraston määräystä, kiinteistön sisäjohtoverkosta, 25 E/ 2008 M.
 
 
Yleiskaapelointijärjestelmän asentamista koskeva laatusuunnitelmalomake on laadittu standardin EN 50174-1 mukaan. Yleiskaapelointia koskevan standardisarjan EN 50173 mukaan kaapeloinnin standardinmukaisuus edellyttää, että asennuksen vaiheet on kuvattava laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelma tulee laatia urakoitsijan toimesta ja sen tulee olla tilaajan tai hänen edustajansa hyväksymä.
 
 
Uusi ohjeisto on tarkoitettu ohjeeksi ja työkaluksi toimistorakennuksen huoltokirjaan sisällytettävien sähkö- ja tietojärjestelmien tietojen kerääjälle ja ylläpitäjälle. ST- aineistosta löytyy myös aiemmin, vuonna 2006, julkaistu malli asuintalon huoltokirjaksi (ST- ohjeisto 10).
 
Huoltokirjassa esitetyt lomakemallit löytyvät täytettävinä PDF- lomakkeina ohjeiston verkkoversion liitteenä.
 
 
Päivitetty ST- käsikirja on alan uusimpien standardien ja nykytekniikan mukainen. Suuri osa kirjan sisällöstä on täysin uutta, aiempaan vuodelta 2003 olevaan painokseen nähden, mutta kirjan rakenne on pysynyt samana.
 
Yleiskaapelointijärjestelmät ovat vakiinnuttaneet aseman­sa toimitilakiinteistöissä ja niitä asennetaan yhä useammin jo määräystenkin velvoittamana myös asuinkiinteis-töihin, teollisuuskiinteistöihin sekä kaikkiin sellaisiin kiinteistöihin, joissa tietoliikennekaapelointia tarvitaan.
 
Kirjassa selvitetään yleiskaapeloinnin tausta, käytön perusperiaatteet erilaisissa kiinteistöissä ja järjestelmissä sekä tärkeimmät raken­teel­­li­set osat ja määritelmät.
Testaukset, mittaukset ja dokumentointi ovat yleiskaapelointijärjestelmän käyttöönotossa ja käytössä hyvin ratkaisevassa osassa ja niistä on kirjassa oma lukunsa, samoin kuin EMC-asioista ja hankintamenettelystä.
 
 
Huoltokirjan verkkoversioon on lisätty ohjeistossa esitetyt lomakemallit täytettävinä PDF- lomakkeina.